Ģeomātika

.
.
Ģeomātika

Tā ir vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam darbam šajos virzienos. Studentiem jāizvēlas viena no specializācijas jomām: ģeodēzija, mērniecība vai kartogrāfija. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā un inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 000 - Pilna laika klātienes
€ 1 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķi: sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā; sniegt profesionālo izglītību ģeomātikas apakšnozarē; sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas pamatuzdevumi:
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar specializētām programmatūrām;
- attīstīt prasmes darbā ar ģeodēziskajiem instrumentiem;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām maģistrantūrā;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko mobilitāti un piedalīšanos projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu;
- spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.

Karjera

Mērnieka palīgs veic uzmērījumus sertificēta mērnieka vadībā, patstāvīgi apstrādā datus, piedalās uzmērīšanas lietas sagatavošanā. Ģeodēziskajos darbos būvniecībā veic uzmērīšanu, apstrādā datus. Kartogrāfs apstrādā atsevišķus slāņus, vāc aktuālo informāciju, tieši sadarbojas ar kartes redaktoru.
Programmas absolvents var strādāt par mērnieka palīgu, ģeodēzistu, kartogrāfu valsts un privātajos uzņēmumos, kā arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

nav

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas