Digitālās humanitārās zinātnes

.
.
Digitālās humanitārās zinātnes

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Studijas pamatā tiek organizētas angļu valodā (izņemot dažus studiju kursus).

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Marina Platonova, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs, filoloģijā, pedagoģijā, tulkošanā un/vai bakalaura grāds mākslā, sociālajās zinātnēs
Maksa semestrī
€ 1 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds inženierzinātnēs
Maksa semestrī
€ 1 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

• sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus, kuri ir piemēroti mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un var strādāt Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā un citās valstīs;
• realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanu humanitārajās zinātnēs (šī termina plašākajā izpratnē) un izvēlētās zinātniskās un tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu;
• padziļināt un attīstīt studentu inženierprasmes, valodnieciskās prasmes, tehniskās, radošās un zinātniski pētnieciskās iemaņas patstāvīgajam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā;
• nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas studiju programmas absolventiem dotu iespēju turpināt studijas doktorantūrā;
• attīstīt studentu patstāvību un iniciatīvu, prasmi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē.

Uzdevumi

• sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu profesionālajā programmēšanā, tīkla administrēšanā, kā arī satura radīšanā, apstrādē un pārvaldīšanā patstāvīgam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā;
• sniegt vispusīgas zināšanas digitālajās humanitārajās zinātnēs, veidojot specifiskas prasmes un attīstot kompetences strādāt starpdisciplinārajā vidē un apstrādāt multimodālo informāciju;
• veidot studentu prasmes veikt loģiski kognitīvās darbības, attīstīt viņu radošās spējas, sekmējot personības izaugsmi un iesaistot mūžizglītības procesā;
• attīstīt kritiskās, stratēģiskās, diverģentās un konverģentās domāšanas iemaņas un analītiskās prasmes;
• attīstīt prasmes un iemaņas digitālā kultūras mantojuma pārvaldīšanā, informācijas kodēšanā humanitārajās zinātnēs/kultūras kontekstos un jēdzienu kartēs, lietojumprogrammu izveidē;
• attīstīt un pilnveidot rakstveida un mutvārdu izteiksmes precizitāti speciālā lietojuma angļu valodā;
• sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam digitālo humanitāro zinātņu nozarē;
• attīstīt komunikācijas prasmes multikulturālā vidē;
• izkopt mācīšanās stratēģiju un patstāvīgā darba iemaņas;
• laikus atjaunot programmas saturu, materiālo un tehnisko bāzi, kā arī pasniegšanas metodes saskaņā ar jaunajām darba tirgus prasībām, integrējot programmas saturā jaunākos sasniegumus e-studiju tehnoloģiju un tālmācības jomā;
• veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm digitālo humanitāro zinātņu jomā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

• spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni digitālo humanitāro zinātņu jomā;
• spēj atpazīt un salīdzināt socioloģiskās makro un mikro teorijas, kā arī prot pielietot šīs teorijas empīrisko datu analīzē;
• spēj izmantot plašu zināšanu pārvaldības tehnoloģiju klāstu: informācijas pārraides, uzglabāšanas un apstrādes tehnoloģijas, kā arī spēj identificēt un strukturēt e-satura un zināšanu pārvaldības elementus;
• spēj darboties dažādu jomu saskarē, pildot starpdisciplinārus uzdevumus (informācijas ieguve, satura pārvaldīšana, tīkla dokumentu izveidošana, tāldarbs, sociālo tīklu pielietošana uzņēmējdarbībā, interneta mārketings, kultūras pētījumi u.c.);
• spēj izstrādāt e-studiju kursus, tehnoloģijas un lietojumprogrammas, izvērtēt testu pielietošanas iespējas un nepieciešamību e-studiju kursu un materiālu lietojamības un kvalitātes izvērtēšanā;
• spēj izmantot dabiskās valodas apstrādes metodes un heiristiski informētus meklēšanas algoritmus;
• spēj izstrādāt projektus atbilstoši piedāvātajām vadlīnijām;
• spēj veidot multimediālus modeļus dabaszinātņu sakarību un procesu izpratnes uzlabošanai un novērtēt to efektivitāti;
• spēj digitalizēt tekstuālos datus;
• spēj apstrādāt audio un video informāciju, veikt pētījumus, izvērtējot datu reprezentācijas, vizualizācijas, arhivēšanas un pārneses operācijas;
• spēj pielietot iegūtās tehniskās iemaņas starpvalodiskās komunikācijas izaicinājumu risināšanā vispārējā un profesionālā konteksta ietvaros;
• spēj izmantot teksta koriģēšanas un rediģēšanas pamatprasmes;
• spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu IT, e-satura veidošanas, kognitīvās valodniecības jomā;
• spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu un sagatavot zinātnisko pētījumu pārskatus;
• spēj analizēt, vērtēt un izmantot atbilstošus nozares pētījumus;
• spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām;
• spēj rīkoties saskaņā ar profesionālās ētikas principiem.

Karjera

Par maģistra akadēmisko studiju programmas „Digitālās humanitārās zinātnes” lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs ir pieprasīti izdevniecībās, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga birojos, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, privātuzņēmumos (it īpaši kopuzņēmumos), ārzemju kompāniju pārstāvniecībās Latvijā, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī visur, kur ir nepieciešamas ļoti labas svešvalodu zināšanas, inženierzinātņu, IT, tīkla dizaina prasmes, prezentācijas prasmes un radoša pieeja darbam. Izstrādātās programmas ietvaros studējošajiem ir nodrošināta iespēja padziļināti apgūt augstāk minētās kompetences. Pateicoties maģistra akadēmisko studiju programmai „Digitālās humanitārās zinātnes”, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Lai sāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā „Digitālās humanitārās zinātnes”, ir nepieciešams bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs, pedagoģijā, tulkošanā, mākslā; bakalaura grāds sociālajās zinātnēs vai arī inženierzinātņu bakalaura grāds.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF)

Kronvalda bulvāris 1, Rīga
+371 67089501

ETHZF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas