Viedās elektroniskās sistēmas

.
.
Viedās elektroniskās sistēmas

Profesionālā elektronikas maģistra studiju programma sagatavo plaša profila augstas kvalifikācijas elektronikas speciālistus, kuri izprot nozares attīstības tendences pasaulē un spēj strādāt viedo elektronisko iekārtu un sistēmu pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizācijas jomā. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
45 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Pikuļins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds elektronikā / vadošais elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds elektronikā / vadošais elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā un automātikā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds elektronikā / vadošais elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē vai radniecīgā nozarē
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus, kuri izprot nozares attīstības tendences pasaulē un spēj strādāt viedo elektronisko iekārtu un sistēmu pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizācijas jomā.

Uzdevumi

Prof. maģistra studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas” uzdevumi ir šādi:
• nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību viedo elektronisko sistēmu projektēšanā;
• sniegt studējošajiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un shēmu tehniskajiem risinājumiem;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa realizācijas, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām elektronisko sistēmu projektēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
• sniegt studentiem vispusīgās zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulējamām prasībām elektronikas inženieriem, sagatavojot studējošus praktiskam darbam viedo elektronisko sistēmu projektēšanā, ražošanā un uzturēšanā;
• sniegt studējošajiem zināšanas par datorizētu rīku pielietošanu elektronisko sistēmu analīzē un projektēšanā;
• dot iespēju iegūt pētnieciskā, problēmu formulēšanas un analīzes, inovāciju, stratēģijas izstrādes, projektu definēšanas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. teorētiskos un eksperimentālos pētījumos un literatūras analīzē;
• veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālu pilnveidi, sniedzot zināšanas un iemaņas patstāvīgajām studijām akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Prof. maģistra studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas" absolvents:
• spēj izstrādāt elektronisko iekārtu un sistēmu mezglu shēmas, izgatavot prototipus, veikt to testēšanu, analīzi un pilnveidošanu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;
• spēj noteikt ražošanas tehnoloģiskos procesus, vadīt elektronisko iekārtu un sistēmu ražošanu atbilstoši tehniskai dokumentācijai, standartiem un kvalitātes vadības sistēmai;
• spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību viedo elektronisko sistēmu jomā, profesionāli sistematizēt informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt pētījumu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus un publikācijas.
• spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru elektronisko iekārtu un sistēmu projektēšanas un ražošanas procesā;
• spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, vadības programmatūras izstrādi;
• spēj izstrādāt iespiedplates, izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
• spēj novērtēt cilvēkresursus un izveidot projekta darba grupu, deleģēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi, prezentēt projekta izpildes gaitu un rezultātus;
• pārzina izpratnes līmenī: aktuālās elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas, elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
• pārzina lietošanas līmenī elektrodinamiku, elektromagnētisko savietojamību un antenu teoriju;
• pārzina lietošanas līmenī analogo un ciparu shēmtehniku;
• pārzina lietošanas līmenī signālu apstrādes teoriju, raidīšanas, uztveršanas iekārtu, kā arī datu pārraides tīklu uzbūvi un projektēšanu, sensorus un izpildmehānismus;
• pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru, signālu procesoru, programmējamo loģisko shēmu programmēšanu augstā līmeņa valodā.

Karjera

SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Elektronisko Sakaru direkcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza Elektronika”, Accenture, UAV Factory, Citrus Solutions, Draugiem Group, Intelligent Systems, Vizulo, Regula Baltia, Aerones.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas