Adaptronika

.
.
Adaptronika

Adaptronika ir nozare, kas apvieno viedās tehnoloģijas un elektrotehnoloģijas, viedos materiālus, robottehniku un modernu datu apmaiņu – lietisko internetu. Studiju programma sagatavo elektroinženierus adaptīvo iekārtu un sistēmu izstrādei trijās specializācijās: industriālā adaptronika, adaptronika medicīnā un veselības aprūpē, adaptronika informācijas sistēmās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
22 Rīga,
10 Cēsis,
3 Liepāja,
8 Ventspils
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā bakalaura grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 650 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5.5 gadi
Mērķis

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Adaptronika” vispārīgais mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šajā virzienā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai;
- iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanā, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidē;
- iemācīt risināt iekārtu un sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī;
- sniegt zināšanas par dzīvnieku un augu pielāgošanās spējām, kuras tiek vai var tikt pielietotas mūsdienīgās elektriskās tehnoloģijās;
- dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizācijas sistēmām;
- iemācīt risināt elektrotehnisko un elektronisko iekārtu automatizācijas un adaptācijas uzdevumus projektu līmenī;
- dot priekšstatu par adaptronisko iekārtu energoefektivitāti;
- dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju un sociālajiem jautājumiem, kā arī par ekonomiskās darbības un inovāciju pamatiem;
- nostiprināt svešvalodu zināšanas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves plānotie rezultāti:
- spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko un elektronisko uzdevumu risināšanai;
- spēj efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidei;
- spēj risināt sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī;
- spēj atpazīt tādas dzīvnieku un augu valsti pārstāvju adaptīvās īpašības, kuras var tikt pielietotas elektriskajās tehnoloģijās;
- izprot elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus un automatizācijas sistēmas;
- spēj risināt elektrotehnisko iekārtu un sistēmu adaptācijas uzdevumus noteiktos apstākļos projektu līmenī;
- izprot energoefektivitātes un enerģijas uzkrāšanas aspektus;
- izprot darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus;
- spēj apgūt profesionālo literatūru un apmainīties ar profesionālo pieredzi svešvalodā.
Bakalaura profesionālās studijās studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un kompetenci vispusīgai un efektīvai rīcībai elektrotehnikas un adaptronikas jomās. Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu elektrotehnikā ar specializācijām adaptronikā, kas ļauj turpināt studijas profesionālajā maģistratūrā, kā arī inženiera kvalifikāciju.

Karjera

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Adaptronika” vispārīgais mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šajā virzienā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

1) reflektantus ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību;
2) reflektantus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas