Pilsētu un reģionu inženierekonomika

.
.
Pilsētu un reģionu inženierekonomika

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Ekonomika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Armands Auziņš, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds ekonomikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai pielīdzināma izglītība
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds ekonomikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Sniegt profesionālo maģistra izglītību ekonomikā, sagatavot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru starpdisciplinārās zināšanas, analītiskās spējas, prasmes un kompetences ļautu risināt reģionu attīstības problēmas mūsdienu urbanizācijas procesa kontekstā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā;
- veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākā praktiskā darbībā;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu;
- radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum;
- dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro- un makroekonomikas, reģionālās un pilsētekonomikas jautājumos, risinot sarežģītas ekonomiskas problēmas;
- attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē;
- pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izprast pilsētu attīstības plānošanas organizācijas principus un reģionu attīstības novērtēšanas kritērijus un metodes;
- spēj izprast ekonomikas attīstības un valsts ekonomiskās politikas problēmas;
- spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību;
- spēj izprast ekonomiskās attīstības faktorus reģionālā mērogā, kā arī saskatīt un novērst iespējamos riskus;
- spēj izprast pilsētu un teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras, kā arī transporta plūsmu plānošanas principus;
- spēj novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz pilsētu un reģionu attīstību;
- spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā un reģionālā līmenī;
- spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona un pilsētas ilgtspējīgā attīstībā;
- prot pielietot zinātniski pētnieciskā darba prasmes teritoriju attīstības problēmu izvērtēšanā;
- spēj formulēt mērķus un uzdevumus, kā arī pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus teritoriju attīstības jomā;
- spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus;
- spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un strādāt starpdisciplinārās komandās.

Karjera

Studiju programma ietver ekonomikas, vadībzinātnes un inženierzinātņu studiju kursus. Studenti tiek gatavoti strādāt jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā vai institūcijā, kuru darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpēc tiem ir jāizprot jautājumi, kas saistīti ar pilsētbūvniecību, tās saimniecību, infrastruktūru un arī sociālām problēmām. Studiju programmas absolventi var ieņemt amatus valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas