Muitas un nodokļu administrēšana

.
.
Muitas un nodokļu administrēšana

Studiju programma izveidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Pasaules Muitas organizāciju (PMO). Tā kā pirmā pasaulē ir atzīta par atbilstošu vienotajiem PMO starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis. Līdz ar to programma sniedz padziļinātas profesionālās zināšanas muitas un nodokļu jomā, sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, loģistikas, transporta un citos uzņēmumos, vidējā un augstākā līmeņa vadītājus darbam VID.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Aivars Vilnis Krastiņš, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 300 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās
Maksa semestrī
€ 1 300 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 300 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību muitas un nodokļu jomā, lai sagatavotu speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, nodokļu administrēšanā, kā arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājus VID iestādēs.

Uzdevumi

- nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā;
- nodrošināt studentiem sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nodokļu ekonomista, muitas iestādes struktūrvienības vadītāja vai nodokļu administrācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā.
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

– spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem;
– spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu;
– prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām;
– spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu;
– prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences;
– spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas.

Karjera

Studiju programmas absolventi var veikt augstākā un vidējā līmeņa vadītāju funkcijas muitas un nodokļu iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, veikt analītisko darbību un pieņemt patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Maģistra profesionālo studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” īsteno Rīgā un Daugavpilī, pilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene. Programmā imatrikulē pretendentus ar:
1) profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma izglītība (40KP); 2)sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība (80KP); 3)profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās (60KP);

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas