Muitas un nodokļu administrēšana

.
.
Muitas un nodokļu administrēšana

Studiju programma izveidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Pasaules Muitas organizāciju (PMO). Tā kā pirmā pasaulē ir atzīta par atbilstošu vienotajiem PMO starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis. Līdz ar to programma sniedz padziļinātas profesionālās zināšanas muitas un nodokļu jomā, sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, loģistikas, transporta un citos uzņēmumos, vidējā un augstākā līmeņa vadītājus darbam VID.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Māris Jurušs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 650 - Pilna laika klātienes
€ 1 400 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās
Maksa gadā
€ 2 650 - Pilna laika klātienes
€ 1 400 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 650 - Pilna laika klātienes
€ 1 400 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Profesionālā maģistra studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību muitas un nodokļu jomā, lai sagatavotu vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un profesionāļus praktiskajam darbam muitas un nodokļu jomā vai zinātniski pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu vai turpināt izglītību doktorantūrā;
- nodrošināt studentiem profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt muitas un nodokļa administrēšanas stratēģiskā vadītāja kvalifikāciju;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc studiju programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt muitas un nodokļa administrēšanas stratēģiskā vadītāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pabeidzot studiju programmu, absolventi spēj:
- analizēt aktuālās muitas, nodokļu un uzņēmējdarbības attīstības tendences;
- analizēt valsts ekonomiskās un starptautiskās drošība aspektus, noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas;
- īstenot muitas un nodokļu administrēšanas stratēģisko vadīšanu;
- apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā veikt nodokļu analīzi un prognozes;
- konsultēt muitas un nodokļu jautājumos, kā arī nodokļu piemērošanā pārvalda nodokļu plānošanas iespējas;
- organizēt muitas un nodokļu administrēšanas procesu, tajā skaitā muitas un nodokļu kontroli.

Karjera

Studiju programmas absolventi var veikt augstākā un vidējā līmeņa vadītāju funkcijas muitas un nodokļu iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru, ražošanas uzņēmumos vai citos uzņēmumos un organizācijās, veikt analītisko darbību un pieņemt patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Profesionālo maģistra studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” īsteno Rīgā un Daugavpilī, pilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene. Studiju programmā imatrikulē pretendentus ar:
1) profesionālā bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā vai tam pielīdzināmu izglītību (40KP); 2) sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu vai tam pielīdzināmu izglītību (80KP); 3) profesionālā bakalaura grādu un/vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās (60KP).

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas