Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

.
.

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos - globālā, organizāciju un individuālā un studiju kursu organizēti moduļos;

A daļā ir ieplānoti trīs moduļi - “Radošās industrijas”, “Bizness”, “Izaugsmes menedžments”;

B daļā tiek piedāvāti 2 moduļi - “Biznesa pamati” un “Mākslas diskurss”, kā arī šo moduļu kombinācija “Māksla un bizness” no kuriem ir jāapgūst viens, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības.

Caurviju motīvs ir “izaugsme”, kas tiek skatīta ne tikai ekonomiskā griezumā, bet arī kultūras, sociālā, ētiskā, un personīgā, kas atbilst radošo industriju darbības raksturam. Tas ir komplekss, savieno šķietami pretējas iezīmes, un tam raksturīgie darbības modeļi atšķiras no citām nozarēm raksturīgā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Deniss Ščeulovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus. Nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas attīsta studējošo izaugsmes domāšanu, personīgajā, organizāciju un globālajā līmenī, sekmējot izpratni par radošo industriju potenciālu un kultūras vērtību nozīmi globālās ekonomikas mainīgajā vidē. Sekmēt starpdisciplināru sadarbību radošo industriju attīstībā un pētniecībā.

Uzdevumi

1. Nodrošināt tādu studiju saturu, kas sniedz padziļinātu izpratni par dažāda līmeņa kultūras un radošo industriju procesiem, lai īstenotu un komunicētu uz izaugsmi vērstas pārmaiņas dažādās sistēmās.

2. Īstenot starpdisciplināri integrētu studiju programmu, iekļaujot dažādu izglītību guvušus studējošos, nodrošinot daudzveidīgu perspektīvu izmantošanu studijās un pētniecībā un praktiskās pieredzes analīzē.

3. Attīstīt studējošo sadarbības un vadītprasmes radošo industriju ekosistēmas ietvarā, sekmējot studiju satura saikni ar organizāciju izaugsmes problemātiku, to darbības konteksta izpratni stratēģiskai attīstībai.

4. Sekmēt studējošo profesionālo un personīgo izaugsmi, izmantojot uz refleksiju un iesaisti vērstas studiju pieejas un veicinot radošās pieredzes izpratni.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt kultūras un radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros.

2. Spēj starpdisciplināri integrēt mākslas, humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, attīstīt savas pētnieciskās un profesionālās darbības kompetenci.

3. Spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmā, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi.

4. Spēj patstāvīgi vadīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju attīstības tendencēm.

Karjera

Programmā ir iekļauti studiju kursi, kas ļauj attīstīt un izglītot atbildīgus speciālistus radošo industriju jomā. Zināšanas, prasmes un kompetences ļauj veiksmīgi strādāt radošo industriju jomā, veidot un vadīt savu uzņēmumu, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Maģistra programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. Kā jau iepriekš tika aprakstīts, modulis “Mākslas” (8 KP) jāapgūst studējošajiem ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs, modulis “Biznesa pamati” (8 KP) jāapgūst studējošajiem ar bakalaura grādu mākslās un humanitārajās zinātnēs. Savukārt moduļu kombinācija “Māksla un bizness” (8 KP) jāapgūst studējošajiem, kam iegūts bakalaura grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Kombinētais B daļas modulis “Māksla un bizness” ietver lekciju kursus “Finanšu pamati” (4KP), un “Mākslas diskurss” (4 KP). Par B daļas moduļa apguvi katram studentam lemj programmas padome.

Programmā plānots viens iestājpārbaudījums - klātienes intervija.

Viss par uzņemšanu RTU

Studijas

_