Muitas un nodokļu administrēšana

.
.
Muitas un nodokļu administrēšana

Studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir unikāla Latvijā, arī Eiropā līdzīgas programmas nav. Studenti iegūst vispusīgas zināšanas par minēto iestāžu darbību, prot tās izmantot praksē, veicot iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību vadītāju u. c. ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Normunds Rudzītis, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 1 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu profesionālās bakalaura izglītības līmenim un vienam no diviem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas divas specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci, kas ļauj ieņemt atbilstošus muitas iestāžu struktūrvienību vadītāja, jeb nodokļu ekonomista amatus un nodrošina iespējas studiju tālākai turpināšanai.

Uzdevumi

- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nodokļu ekonomista vai muitas iestādes vadītāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1) Nodokļu ekonomistam:
- spēj plānot, vadīt un koordinēt nodokļu administrācijas struktūrvienību darbu;
- prot vākt informāciju par norisēm ekonomikā kopumā un nodokļu administrēšanā, prot uzkrāt veikto pētījumu un sniegto prognožu dokumentāciju nodokļu jomā;
- spēj sistematizēt nodokļus, nodevas reglamentējošos likumus un normatīvos aktus, informatīvos materiālus nodokļu jautājumos;
- spēj analizēt nodokļu maksājumu plūsmu, spēj veikt pārskatu un deklarāciju datu analīzi un spēj analizēt nodokļu parādu ietekmējošos faktorus;
- spēj interpretēt, formulēt un definēt darbības mērķus, spēj pieņemt lēmumu par mērķa sasniegšanas labāko risinājumu, spēj prognozēt pieņemto lēmumu finansiālos rezultātus;
- spēj konsultēt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;
- prot sagatavot vēstules un saņemt kompetentu iestāžu skaidrojumus nodokļu piemērošanas jautājumos;
- prot sagatavot normatīvo dokumentu projektus un metodiskos materiālus;
- spēj veikt nodokļu maksājumu revīziju (auditu) juridiskajām un fiziskajām personām;
- spēj veikt nodokļu maksātāju riska analīzi nodokļu kontroles pasākumu objektu noteikšanai, spēj veikt nodokļu maksātāju deklarāciju un pārskatu datu ticamības novērtēšanu;
- spēj analizēt nodokļu kontroles darba rezultātus un efektivitāti.
2) Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam:
- spēj vadīt muitas iestāžu struktūrvienības;
- spēj plānot, vadīt un koordinēt muitas iestāžu struktūrvienību darbu;
- spēj ievērot un piemērot optimālas vadības formas un metodes ievērojot muitas un nodokļu likumdošanu;
- pārzina un spēj un piemērot starptautisko, reģionālo un nacionālo muitas tiesību aktu prasības;
- pārzina starptautiskās pārvadājumu un tirdzniecības tiesības, kā arī loģistikas pamatprincipus;
- spēj orientēties Eiropas Savienības (ES) un nacionālās muitas politikas jautājumos;
- pārvalda preču harmonizēto sistēmu, muitas maksājumu piemērošanu, risku analīzi un muitas audita darbības principus;
- spēj veikt, plānot un vadīt preču muitošanas un muitas kontroles pasākumus;
- pārvalda un prot darboties ar Latvijas Republikas (LR) Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajām sistēmām;
- spēj pieņemt lēmumus, kas saistīti ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai un muitas kontroles pasākumu piemērošanu.

Karjera

Studiju programmas absolventi var uzsākt darbu, veicot muitas vai nodokļu struktūrvienību vadītāja funkcijas, kas ļauj iesaistīties iestādes darbības problēmu risināšanā, kā arī uzsākt savu praktisko darbību gan transporta loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos, gan iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, atbilstoši piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Kontakti

Studijas