Darba aizsardzība

.
.
Darba aizsardzība

Programma sagatavo speciālistus ar profesionālām zināšanām un prasmēm darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās, kuri spēj izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Ieviņš, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā, vai profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu studiju programmas un 2 gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu un vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā
Maksa gadā
€ 1 750 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības jomās, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās un kurš būtu spējīgs izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt, kā arī turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, darba vides risku vadīšanā un ekspertīzē, darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālajās jomās, uzņēmējdarbības ekonomikā un vadīšanā, arodveselībā un darba medicīnā, apkārtējās vides aizsardzībā, rūpniecisko risku teorijā, kā arī pedagoģijas vai psiholoģijas jomās. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un eksāmenu rezultātus;
• attīstīt praktiskā darba iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Labklājības un Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un instrukciju izmantošanā un prasmes studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas izmantot, izstrādājot studiju darbus un projektus, kā arī maģistra darbu. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, vērtējot studiju darbus un projektus, prakses atskaiti un maģistra darbu;
• veidot studentu prasmi saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot nepieciešamās procedūras. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, novērtējot profesionālo studiju beidzēju, darba devēju aptaujas un atsauksmes;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām starptautiskajā praksē, zinātniskajā un didaktikas praksē;
• rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, t. sk., profesionālā kontekstā, stimulēt studentu attīstību par mūsdienīgu, atbildīgu un profesionāli rīcībspējīgu personību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguve nodrošina šādas kompetences:
1. spēju analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā;
2. spēju organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem;
3. spēju plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā;
4. spēju pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;
5. spēju argumentēt plānotās darba aizsardzības un ar to saistītās vides aizsardzības pasākumu prioritātes un to lietderību;
6. spēju organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos;
7. spēju novērtēt un plānot nepieciešamās darbības rīcībai ārkārtas situācijās;
8. spēju veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, analīzi un cēloņu noteikšanu;
9. spēju sadarboties ar darba devēju, nodarbinātajiem, to pārstāvjiem un uzticības personām;
10. spēju izprast uzņēmuma saimniecisko darbību;
11.spēju sagatavot ziņojumus, pārskatus un protokolus, informējot par tiem uzņēmuma vadību un nodarbinātos;
12. spēju vadīt uzņēmuma struktūrvienības (daļas, nodaļas u.tml.) darba un vides aizsardzības jomā;
13. spēju izveidot, lietot un analizēt darbam nepieciešamās datu bāzes;
14. spēju sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
15. spēju veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā.

Karjera

Studiju programmas absolvents pēc diploma saņemšanas iegūst „Kompetentā darba aizsardzības speciālista” statusu (LR LM „Kompetento speciālistu reģistrs”). Absolventi var strādāt valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī komercuzņēmumos par darba aizsardzības speciālistu, LR likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs veikt pedagoģisko darbu savā specialitātē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā; profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu studiju programmas pabeigšanas un 2 gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā; kā arī otrā līmeņa augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, un vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzībā.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas