Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ieva Andersone, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību vadībzinātnē;
• veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, nozares aktuālo problēmu kontekstā;
• attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu uzdevumu risināšanai, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes jautājumus;
• veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu;
• veicināt zinātniski pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības pilnveidošanā;
• attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku iesaistīšanu starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

• Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus;
• Izprast tautsaimniecības vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
• Pielietot ekonomiski matemātiskās metodes vadīšanas procesā;
• Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienības efektīvai vadīšanai;
• Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu;
• Prast analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju, lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, sagatavot un sniegt prezentācijas.

Karjera

Programmā ir iekļauti studiju kursi, kas ļauj attīstīt un izglītot augsti kvalificētus un sociāli atbildīgus speciālistus ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un arī privātā sektorā, kā arī speciālistus kuri būtu spējīgi veikt arī zinātniski pētniecisko darbību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus programmā par valsts budžeta līdzekļiem ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, balstoties uz bakalaurantūras vai profesionālās programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_