Drošības inženierija

.
.
Drošības inženierija

Baltijas valstīs unikāla studiju programma, kas apvieno civilo aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzību. Studiju programma atbilst ES prasībām un ir starptautiski akreditēta. Tu apgūsi zināšanas par visu trīs jomu likumdošanas prasību īstenošanu dažādās organizācijās, tai skaitā – arī bīstamajās nozarēs, kā arī gūsi zināšanas par darba vides novērtēšanu un darba tiesiskajām attiecībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Ieviņš, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo izglītību drošības inženierijā, lai nodrošinātu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt darba aizsardzības vecākā speciālista un ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
1. nodrošināt starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam;
2.sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām darba aizsardzības jomā, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošanā;
3.veicināt studējošo interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu;
4.rosināt studējoši interesi par valstī notiekošajiem procesiem tehnogēnā vidē, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
5. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai;
6. veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā;
7. attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās;
- spēj organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem;
- spēj plānot darba aizsardzības un ar to saistītos vides aizsardzības pasākumus uzņēmumā vai iestādē;
- spēj apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, ugunsdrošības un civilās aizsardzības objektus, ievērojot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības pamatprasības darbvietās;.
- spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās uzraudzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām;
- spēj pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;
- spēj identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;
- spēj argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un to lietderību;
- spēj organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
- spēj darboties ārkārtējās situācijās;
- spēj pārstāvēt uzņēmumu citos uzņēmumos, valsts un nevalstiskās institūcijās attiecībā uz fiziskām personām;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt par darba aizsardzības vecākiem speciālistiem uzņēmumos un iestādēs neatkarīgi no īpašuma formas, sniegt pakalpojumus kā kompetentie speciālisti, kā arī var tikt nodarbināti kā valsts darba inspektori Valsts darba inspekcijā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudijās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas