Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

.
.
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Programma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība
Studiju virziens
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
22 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Vladimirs Jemeļjanovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (reflektantiem, kuri absolvējuši programmu 80 KP apjomā, ir jāizpilda papildprasības vismaz 20 KP apjomā) - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas pamatuzdevumi ir dot studentam zināšanas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijā:
- nodrošināt katastrofu operatīvo pārvaldīšanu un rīcību notikumu vietās;
- vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu;
- veikt ugunsdrošības uzraudzību un būvdokumentāciju analīzi un ekspertīzi;
- veikt civilās aizsardzības pasākumu organizēšanu;
- veikt ugunsgrēku apstākļu izpēti un ekspertīzi;
- apmācīt personālu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
- prot plānot pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj analizēt un praksē pielietot pastāvošo normatīvo aktu prasības;
- prot organizēt un veikt praktiskās mācības ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj darboties avārijas situācijā un organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus;
- spēj veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, nodrošinot ugunsdzēsības un civilās aizsardzības prasību izpildi;
- spēj risināt ugunsdzēsības un civilās aizsardzības ekonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;
- spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- spēj veidot, analizēt un pielietot datu bāzes, argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību;
- spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
- prot plānot un vadīt komandas darbu;
- spēj īstenot vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu prasības;
- izprot profesionālās ētikas normas;
- spēj analizēt darba rezultātus.

Karjera

Absolventiem ir iespējas turpināt strādāt apgūtajā specialitātē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp RTU un VUGD, visi absolventi strādā VUGD. Studiju programmas absolventi var uzsākt darbu, veicot ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista funkcijas, kā arī var strādāt pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā struktūrvienības vadītājs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studenti šajā programmā tiek imatrikulēti tikai pēc Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu akreditētu programmu pabeigšanas. Uzņemšanas kārtību reglamentē RTU uzņemšanas noteikumi. Atlases kritēriji – atestāta atzīmes pēc koledžas programmas pabeigšanas. Tādējādi, studējošo zināšanas, uzsākot studijas programmā un RTU noteiktie studējošo atlases kritēriji ir pietiekami, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā un kvalitātē.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas