Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

.
.
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
28 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ineta Geipele, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot programmu "Nekustamā īpašuma pārvaldība" ar nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju
Maksa semestrī
€ 1 025 - Pilna laika klātienes
€ 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, kas sagatavotu speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā;
• nodrošināt studentiem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju;
• radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju, kas tieši saistīta ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību;
• nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā.
• attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju rezultātā studenti iegūst šādas zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
• zināt un izprast būvniecības un nekustamā īpašuma vispārējās un specifiskās attīstības tendences.
• zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošos faktorus.
• izprast būvniecības un nekustamā īpašuma tirgū notiekošo procesu cēloņus un novērtēt iespējamās sekas.
• pārzināt vadības metodes būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• izprast normatīvo aktu ietekmi uz makroekonomiskajiem procesiem un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma tirgu.
• izprast būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz vidi īslaicīgā un ilgākā laika posmā.
• prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus, un prognozēt to ietekmi uz būvuzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma jomā.
• izmantojot vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar klientiem.
• kvalificēti sagatavot un prezentēt nekustamu īpašumu investīciju projektus.
• izmantot dažādas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un uzlabošanas metodes.
• ievērot ētikas un kultūras principus darījumos ar nekustamo īpašumu.
• izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu optimālu vadības lēmumu pieņemšanai.
• prast izmantot nekustamā īpašuma uzlabošanas metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus nekustamā īpašuma izmantošanā
• izmantot nekustamā īpašuma ekonomikas likumsakarības lēmumu pieņemšanā.

Karjera

Sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Kontakti

Studijas

_