Līderība un vadība

.
.
Līderība un vadība

Studiju programma ir veidota tā, lai studējošie apgūtu teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādām līderības un vadības stratēģijām un taktikām un spētu tās pielietot praksē, atbilstoši konkrētajai situācijai, lai nodrošinātu efektīvu organizācijas darbību. Studiju laikā tiek attīstītas spējas vadīt darbinieku kolektīvu pārmaiņu un krīzes apstākļos, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēja sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Rita Greitāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā (piektā*) līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
* Profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

4. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā / organizācijas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnes un inženierzinātnes tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 500 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
150
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus vadītājus, kuru zināšanas, līderības prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās un privātā sektorā, vadot to attīstību un pārmaiņas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes;
- pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju organizācijā, kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos;
- stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un uz līderību vērstu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- attīstīt pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to praktisku izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj noteikt organizācijas darbības mērķus, pamatvirzienus un stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt organizācijas darbu, nodrošinot organizācijas, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību, integrējot dažādu jomu zināšanas;
- izprot vadītāja un līdera būtību un nozīmi, pārzina dažādas vadības un līderības stratēģijas, metodes un stilus, spēj tās pielietot praksē atbilstoši konkrētajai situācijai, lai nodrošinātu efektīvu organizācijas darbību;
- spēj vadīt darbinieku kolektīvu pārmaiņu un krīzes apstākļos, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēj sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm;
- spēj pārliecinoši argumentēt un izskaidrot savu viedokli, diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem attiecīgās nozares jautājumiem, pārstāvēt organizācijas intereses darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savu attīstību un pašizglītošanos līderības un vadības jomā, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un tādas organizācijas vides veidošanā, kas stimulē zināšanu ģenerēšanu un lietošanu;
- demonstrē padziļinātas zināšanas vadībzinību jomā, prasmi radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo informāciju, uzņēmējdarbības politiku un vidi globalizācijas kontekstā, orientējoties pētniecisko metožu pielietošanā un padziļinātas pētniecības veikšanā.

Karjera

Studiju programma ir izveidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādiem līderības un vadības procesiem. Studiju programmas absolventi var strādāt kā organizāciju vadītāji, dažāda veida un lieluma organizāciju nodaļu vadītāji valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās un privātā sektorā, vai strādāt arī kā pašnodarbinātas personas.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, ņemot vērā bakalaura vai profesionālās izglītības studiju programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Kontakti

Studijas