Uzņēmējdarbības loģistika

.
.
Uzņēmējdarbības loģistika

Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču un spēju pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, tehnoloģijām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
13 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā/ loģistikas vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā un vadībā
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas sfērās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un transporta ekonomikas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina un izprot ar loģistikas un pārvadājumu procesiem (t.sk. pasažieru, kravu un bīstamo kravu) saistīto normatīvo aktu prasības, spēj nodrošināt to izpildi savas profesionālās darbības ietvaros;
- spēj vadīt loģistikas struktūrvienību, kā arī nodrošināt darbinieku profesionālo izaugsmi;
- spēj sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām, kā arī preču piegādātājiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem;
- izprot un spēj novērtēt ekonomiskās likumsakarības, kā arī prot prognozēt likumsakarību dinamiku un uzņēmuma/struktūrvienības vēlamo darbību;
- izprot un spēj vadīt sadales centra vai termināla darbu;
- spēj novērtēt loģistikas procesu izmaksas un pārvietošanās intensitāti;
- kompetences ietvaros spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
- spēj nodrošināt darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
- pārzina un prot pielietot informācijas tehnoloģijas un profesionālo programmatūru savas darbības veikšanai;
- spēj prezentēt un argumentēt darba rezultātus;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību un inovatīviem risinājumiem materiālo vērtību, preču kustības, glabāšanas, pasažieru kustības un dažādu pārvadājumu veidu jomās.
- izprot un darbojas saskaņā ar profesionālās ētikas normām un vispārpieņemtiem etiķetes un saskarsmes principiem.

Karjera

Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.
Loģistikas struktūrvienības vadītājs pārrauga loģistikas pakalpojumu kvalitāti; nosaka loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veic vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veido sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošina uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īsteno optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veido uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; sadarbojas ar uzņēmuma struktūrvienībām; stratēģiskajā līmenī atbild par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošina pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īsteno plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām, nosaka maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošina pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; nodrošina un pārvalda starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studijas

_