Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo analītiskās spējas un sekmētu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast ceļu to risināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jana Eriņa, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 1 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 350 - Nepilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem sociālo zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, kas ir balstīta uz teorētiskajām nostādnēm uzņēmējdarbībā un vadīšanā, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, veidojot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām;
- radīt izpratni par sociāli-ekonomiskajiem procesiem un prast iegūtās zināšanas izmantot problēmu risināšanā;
- veicināt studējošo analītiskās spējas un sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast risinājumus;
- veicināt studentu interesi par turpmāko akadēmisko zināšanu papildināšanu, savu profesionālo prasmju pilnveidei, un studiju turpināšanu maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina fundamentālās teorijas uzņēmuma vadīšanas funkciju īstenošanai;
- izprot uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus;
- izprot uzņēmuma iekšējās vides un ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbību
- spēj izvirzīt ekonomiski pamatotus un sociāli atbildīgus priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai;
- prot identificēt organizācijas darbībā iesaistītās puses, noteikt to intereses, uzstādīt konkrētus mērķus un uzdevumus, plānot un īstenot aktivitātes mērķu sasniegšanai;
- spēj patstāvīgi lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības un vadības jautājumu risināšanai;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, pielietot zinātniskās pētniecības metodes;
- pārzina vadībzinātnes terminoloģiju latviešu un svešvalodās;
- spēj argumentēti diskutēt par biznesa jautājumiem latviešu un svešvalodās ar speciālistiem un citām uzņēmējdarbībā un vadīšanā iesaistītajām pusēm.

Karjera

Absolventiem ir iespējas strādāt par dažāda līmeņa vadītājiem un ekonomikas speciālistiem gan valsts iestādēs un institūcijās, bankās, gan arī privātajos uzņēmumos, kā arī pašiem veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Kontakti

Studijas