Uzņēmējdarbības finanses

.
.
Uzņēmējdarbības finanses

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Nataļja Lāce, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Sociālo zinātņu maģistra grāds finansēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai komerczinībās un administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 2 250 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskajam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studējošajiem plašas zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības un ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos;
- nodrošināt studiju procesa organizāciju, kas veicina studējošo kompetenci veikt pētījumus uzņēmuma finanšu vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā, aplūkojot problēmas no dažādām perspektīvām;
- veidot studējošajiem prasmes strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu resursu vadībā un finanšu pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā, ievērojot biznesa ētikas normas un sociālās atbildības principus;
- caur dažādiem kontekstiem veicināt studējošo prasmes mācīties patstāvīgi; domāt kritiski, analītiski un radoši; izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas; runāt un spriest argumentēti un zinātniski pamatoti; risināt problēmas patstāvīgi un sadarbībā ar kolēģiem;
- veicināt studējošo prasmi reflektēt savu sniegumu, lai vadītu savu profesionālo attīstību, paplašinātu karjeras izvēles redzējumu un sagatavotu sevi turpmākām studijām un pētījumiem doktora studiju programmā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:
- analizēt vidi, kurā organizācijas veic uzņēmējdarbību, un to, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē stratēģisko un operatīvo lēmumu pieņemšanu nacionālā un starptautiskā kontekstā, pamatojoties uz ekonomikas, vadības un finanšu vadīšanas koncepcijām un teorijām, kā arī uz iegūto izpratni par finanšu tirgū notiekošajiem procesiem;
- pielietot a) kompānijas finanšu vadības un b) informācijas (finansiālās un biznesa) iegūšanas un interpretēšanas metodes ētisku finanšu lēmumu pieņemšanai ar minimāliem riskiem, izmantojot inovatīvus risinājumus;
- pielietot akciju tirgus fundamentālo un tehnisko analīzi, kā arī vērtēt kompānijas kapitālu investīciju lēmumu pieņemšanai un finanšu instrumentu portfeļa veidošanai;
- izstrādāt biznesa finanšu problēmu risinājumus, izmantojot piemērotus teorētiskos modeļus, ietvarus un lēmumu atbalsta paņēmienus;
- pētīt, patstāvīgi formulēt, argumentēti pamatot un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, sagatavot ziņojumu, diskutēt par pētījuma rezultātiem un sagatavot zinātnisku publikāciju;
- izmantot un kritiski novērtēt jauno informāciju un zināšanas, pielietojot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes, lai atrisinātu biznesa un finanšu problēmas;
- pilnveidot savas zināšanas un attīstīt prasmes domāt kritiski, saskatīt jaunas iespējas, risināt problēmas radoši individuāli un grupā, izmantojot jaunas digitālās tehnoloģijas, kā arī izteikt savu domu argumentēti;
8) reflektēt savu sniegumu un pieņemt pamatotus lēmumus.

Karjera

Studiju programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kas ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī var tikt nodarbināti finanšu resursu vadībā tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav.

Kontakti

Studijas