Nekustamā īpašuma pārvaldība

.
.
Nekustamā īpašuma pārvaldība

Studiju programma izveidota sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām tā, lai Tu iegūtu vispusīgas zināšanas namu pārvaldībā un prastu tās lietot praktiskajā darbā. Namu pārvaldīšana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver ļoti daudzas funkcijas ēkas fiziskā stāvokļa uzturēšanā, lietošanā un ēkas dzīves cikla pagarināšanā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ineta Geipele, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
– / namu pārvaldnieks
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 000 - Pilna laika klātienes
€ 1 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu formulēšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
- stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Namu pārvaldnieka profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
- spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesībām;
- spēj plānot un nodrošināt administratīvo darbību;
- spēj nodrošināt namu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimniecisko darbību;
- spēj organizēt namu būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu;
- spēj nodrošināt nama un tam piesaistītā zemes gabala uzturēšanu;
- spēj tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darba aizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba aizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām;
- spēj plānot, organizēt un kontrolēt namu renovācijas un rekonstrukcijas darbus;
- spēj organizēt un kontrolēt finanšu un juridiska rakstura darbu izpildi, kas saskaņā ar pārvaldīšanas līgumiem veicami nama pārvaldniekam;
- spēj pārzināt un ievērot Latvijas Republikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar namu pārvaldīšanu, namu rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju;
- spēj izskatīt un saskaņot visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanu un nodrošināt to kontroli;
- spēj organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem;
- spēj pārzināt vadības metodes pamatus un formas, sadarbības psiholoģijas un vadīšanas psiholoģijas pamatus un prast tās pielietot;
- spēj sastādīt ikgadējos un ilgtermiņa saimnieciskos un rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanas plānus un saskaņot ar īpašniekiem;
- spēj organizēt budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatu sagatavošanu, (t.sk. ieņēmumu–izdevumu tāmes sagatavošanu un saskaņošanu);
- spēj organizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā namu pārvaldīšanā noteikto maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu un norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem un analizēt namu apsaimniekošanas darbības rezultātus;
- spēj orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajos rādītājos;
- spēj organizēt namu, būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi;
- spēj pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskās komunikācijas;
- spēj orientēties rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektu dokumentācijā un tehnoloģiskos procesos;
- spēj pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus: būvju stiprības un noturības pamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus;
- spēj orientēties būvmateriālu piedāvājumā, pārzināt būvmateriālu pamatīpašības;
- spēj izvērtēt rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veicējus;
- spēj pārzināt un īstenot namu ekspluatācijā enerģijas taupīšanas pasākumus.

Karjera

Namu pārvaldnieks var ieņemt amatus valsts budžeta un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas, un tām attiecināmās jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts budžeta finansētām vietām notiek
konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Kontakti

Studijas