Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju programma ir domāta tiem, kuri mīl strādāt ar cilvēkiem, ir gatavi jauniem izaicinājumiem, ir uzņēmīgi un radoši, nebaidās no skaitļiem un aprēķiniem. Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par uzņēmēju vai vadītāju, kuram ir nepieciešamās kompetences karjeras izaugsmei un sava uzņēmuma dibināšanai. Absolvējot studiju programmu «Uzņēmējdarbība un vadīšana», Tev ir iespēja iegūt vienu no šīm kvalifikācijām: uzņēmuma vadītājs, finanšu vadītājs, mārketinga vadītājs vai personāla vadītājs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga,
15 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Līga Kamola, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā / uzņēmuma vadītājs vai finanšu vadītājs, vai tirgvedības (mārketinga) vadītājs, vai personāla vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 100 - Pilna laika klātienes
€ 1 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus uzņēmumu, finanšu, mārketinga un cilvēku resursu vadīšanas specialistus, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specializācijā, veidot funkcionālā vadītāja kompetences atbilstoši izvēlētājai specializācijai un darba tirgus formulētajām prasībām;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi un attīstību atbilstoši šī brīža tautsaimniecības attīstības tendencēm un vajadzībām;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un tālākam studijām, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu uzņēmumu vadīšanā;
- stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, sociāli atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- vecināt starptautisko mobilitāti un studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, tostarp dažāda veida projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi (visiem specializēšanās virzieniem):
- spēj analizēt komercdarbības vidi, sagatavot apskatus par ārējās un iekšējās vides faktoriem, pamatot tos ar kvantitatīvām metodēm;
- spēj izstrādāt organizācijas vai struktūrvienības attīstības plānus, noteikt mērķus, atbilstoši organizācijas stratēģijai un politikai;
- spēj apzināt uz izvērtēt mērķu sasniegšanai nepieciešamos resursus, noteikt riskus;
- izprot organizācijas struktūras ietekmi izvirzīto mērķu sasniegšanai un spēj piedāvāt priekšlikumus iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšanai;
- spēj vadīt funkcionālās jomas struktūrvienību, sasniegt izvirzītos mērķus un kontrolēt resursu izlietojumu;
- pārzina funkcionālās jomas tiesisko regulējumu, spēj ievērot normatīvo aktu prasības;
- māk efektīvi komunicēt savus uzskatus, spēj organizēt un vadīt komunikāciju profesionālajā vidē, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas principus;
- izmanto zinātniski pētnieciskās metodes sava viedokļa pamatošanai, spēj veikt pētījumus ar pievienoto vērtību;
- saprot un spēj izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas rīkus organizācijas mērķu sasniegšanai;
- spēj brīvi komunicēt profesionālajā vidē vismaz vienā svešvalodā.

Papildus studiju programmas absolventi:

specializēšanās virziens “Uzņēmuma vadība”:
- spēj plānot, organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs;
- spēj kontrolēt darbu izpildi, motivēt darbiniekus un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm.

specializēšanās virziens “Finanšu vadība”:
- spēj vadīt organizācijas finanses, balstoties uz ētiskas vadības principiem un finanšu vadības labākajām praksēm, tai skaitā starptautiskā mērogā;
- spēj analizēt ekonomikas un finanšu tirgus situāciju, prognozēt un modelēt nākotnes finanšu darbības modeļus, izprot organizācijas finanšu stāvokli;
- spēj nodrošināt finanšu plānošanu un kontroli, risku pārvaldību, atbilstošu organizācijas izvirzītiem stratēģiskajiem mērķiem.

specializēšanās virziens “Mārketinga vadība”:
- spēj izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa mārketinga stratēģiju produktu virzībai tirgū un veicināt organizācijas tēla atpazīstamību;
- spēj veikt tirgus izpēti un analīzi, organizēt jaunu tirgus segmentu meklēšanu organizācijas produktiem, analizēt mērķauditorijas, piemērot mārketinga pasākumus atbilstoši mērķauditorijai un tirgus situācijai;
- spēj organizēt organizācijas mārketinga komunikācijas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā, produktu pārdošanas veicināšanas aktivitāšu izstrādi un īstenošanu, vizuālās/audio/video reklāmas un produktu vizuālā noformējuma veidošanu, efektīvāko līdzekļu un mediju izvēli.

specializēšanās virziens “Personāla vadība”:
- spēj izstrādāt organizācijas personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus atbilstoši organizācijas mērķiem;
- spēj izstrādāt, analizēt, novērtēt un pilnveidot organizācijas personāla vadības sistēmu;
- spēj plānot un prognozēt organizācijas personāla resursus, izstrādāt un pielāgot atalgojuma sistēmas atbilstoši organizācijas darbības specifikai;
- izprot un spēj veicināt darbinieku iesaisti, izstrādāt un uzturēt personāla attīstības sistēmu organizācijā, organizēt un vadīt organizācijas personāla struktūrvienības darbu.

Karjera

Absolventi var uzsākt karjeru izvēlētājā specializācijā, strādāt dažādās organizācijas struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Studijas