Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju programma ir domāta tiem, kuri mīl strādāt ar cilvēkiem, ir gatavi jauniem izaicinājumiem, ir uzņēmīgi un radoši, nebaidās no skaitļiem un aprēķiniem. Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par uzņēmēju vai vadītāju, kuram ir nepieciešamās kompetences karjeras izaugsmei un sava uzņēmuma dibināšanai. Absolvējot studiju programmu «Uzņēmējdarbība un vadīšana», Tev ir iespēja iegūt vienu no šīm kvalifikācijām: uzņēmuma vadītājs, finanšu vadītājs, mārketinga vadītājs vai personāla vadītājs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
28 Rīga,
10 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Elīna Gaile-Sarkane, Doktors, Studiju prorektors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā / uzņēmuma vadītājs vai finanšu vadītājs, vai (tirgvedības) mārketinga vadītājs, vai personāla vadītājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 1 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus starptautisko ekonomisko sakaru veidošanas, organizēšanas un vadīšanas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām (Starptautisko sakaru vadītāja profesijas kvalifikācijas prasības). Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina starptautisko ekonomisko sakaru, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas un ekonomikas jomās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

- Nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskām prasībām atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvajām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskajā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt un novērtēt starptautisko politisko, ekonomisko, sociālo un tiesisko vidi;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus organizācijās, t.sk. valsts un pašvaldību institūcijās;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus starptautiskās organizācijās;
- spēj nodrošināt starpkultūru komunikāciju starptautiskā vidē;
- spēj vadīt organizācijas starptautisko sakaru struktūrvienību;
- spēj vadīt un koordinēt starptautiskos biznesa plānus un starptautiskos projektus;
- spēj noteikt un novērtēt organizāciju attīstības iespējas starptautiskajā vidē;
- spēj sadarboties ar nacionālās un starptautiskās vides dalībniekiem;
- spēj pārstāvēt organizāciju intereses starptautiskajā vidē.

Karjera

Absolventi var uzsākt karjeru izvēlētājā specializācijā, strādāt dažādās organizācijas struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas