Uzņēmējdarbība un vadīšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju programma ir domāta tiem, kuri mīl strādāt ar cilvēkiem, ir gatavi jauniem izaicinājumiem, ir uzņēmīgi un radoši, nebaidās no skaitļiem un aprēķiniem. Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par uzņēmēju vai vadītāju, kuram ir nepieciešamās kompetences karjeras izaugsmei un sava uzņēmuma dibināšanai. Absolvējot studiju programmu «Uzņēmējdarbība un vadīšana», Tev ir iespēja iegūt vienu no šīm kvalifikācijām: uzņēmuma vadītājs, finanšu vadītājs, mārketinga vadītājs vai personāla vadītājs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga,
5 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Elīna Gaile-Sarkane, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, uzņēmuma vadītāja vai ekonomista kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus funkcionālā vadītāja profesijas speciālistus. Sniegt nepieciešamās zināšanas, lai absolventi:
• būtu spējīgi analizēt un kritiski izvērtēt organizācijas ārējo un iekšējo vidi;
• būtu spējīgi formulēt organizācijas vai funkcionālās jomas attīstības iespējas;
• būtu spējīgi vadīt organizācijas struktūrvienības un sasniegt tām izvirzītos mērķus.
Ka arī veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, un veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Nodrošināt bakalauru studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specializācijā, veidot funkcionālā vadītāja kompetences atbilstoši izvēlētājai specializācijai un darba tirgus formulētajām prasībām;
• Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa , zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi un attīstību atbilstoši šī brīža tautsaimniecības attīstības tendencēm un vajadzībām;
• Nodrošināt akadēmiska personāla un studentu zinātniski pētniecisko darbu attīstību ar mērķi papildināt un uzlabot studiju programmas saturu;
• Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, sociāli atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• Vecināt starptautisko mobilitāti un studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, tostarp dažāda veida projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• Spēj analizēt komercdarbības vidi, sagatavot apskatus par ārējās un iekšējās vides faktoriem, pamatot tos ar kvantitatīvām metodēm;
• Spēj izstrādāt organizācijas vai struktūrvienības attīstības plānus, noteikt mērķus, atbilstoši organizācijas stratēģijai un politikai;
• Spēj apzināt uz izvērtēt mērķu sasniegšanai nepieciešamos resursus, noteikt riskus;
• Izprot organizācijas struktūras ietekmi izvirzīto mērķu sasniegšanai un spēj piedāvāt priekšlikumus iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšanai;
• Spēj vadīt funkcionālās jomas struktūrvienību, sasniegt izvirzītos mērķus un kontrolēt resursu izlietojumu;
• Pārzina funkcionālās jomas tiesisko regulējumu, spēj ievērot normatīvo aktu prasības;
• Māk efektīvi komunicēt savus uzskatus, spēj organizēt un vadīt komunikāciju profesionālajā vidē, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas principus;
• Izmanto zinātniski pētnieciskās metodes sava viedokļa pamatošanai, spēj veikt pētījumus ar pievienoto vērtību;
• Saprot un spēj izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas rīkus organizācijas mērķu sasniegšanai;
• Spēj brīvi komunicēt profesionālajā vidē vismaz vienā svešvalodā.

Karjera

Absolventi var uzsākt karjeru izvēlētājā specializācijā, strādāt dažādās organizācijas struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.
Uzņēmuma vadības un tirgvedības (mārketinga) vadītāja specializācijas absolventi var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, organizējot mārketinga vadības procesus, veikt tirgus izpēti un analīzi, veidot un īstenot mārketinga plānus, noteikt preču cenas, sagatavot un piedāvāt informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu. Ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū.
Finanšu vadītāja specializācijas absolventi var veikt uzņēmumu, nodaļu, struktūrvienību darbības analīzi un optimizāciju. Izstrādāt un pamatot attīstības stratēģijas, veicot ārējās un iekšējās vides izpēti.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studijas

_