Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

.
.
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju priekšmetus. Tu būsi gatavs darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar attīstības plānošanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Maija Šenfelde, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 300 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu, kas ļauj pildīt attīstības plānošanas inženiera profesionālo darbību, kā arī turpināt izglītību papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam.
2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām.
3. Veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu.
4. Rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veidot studentu par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
5. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai.
6. Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā.
7. Veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.
2. Spēja plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritoriju attīstības procesus.
3. Spēja veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību.
4. Spēja izprast teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras ekspluatācijas problēmas un piedalīties infrastruktūras projektu plānošanā un realizēšanā.
5. Spēja īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona ilgtspējīgā attīstībā.
6. Spēja plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts līmenī.
7. Spēja izmantot teritoriālās plānošanas specializētās programmatūras.
8. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību, interpretēt un analizēt to rezultātus par teritoriju attīstības un pilsētekonomikas jautājumiem.
9.Spēja sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus reģiona attīstības jautājumu risināšanā.
10. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
11. Spēja radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un citām personām.

Karjera

Programmas absolventi var ieņemt amatus valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas