IZM izsludina konkursu uz Ministru kabineta virzītu RTU padomes locekļu amatiem

2. novembris
.
.

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399) izsludinājusi konkursu uz Ministru kabineta virzītu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomes locekļu amatiem (piecas amata vietas uz četriem gadiem).

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.
 • Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus. Vēlams zinātnes doktora grāds.
 • Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
 • Darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļa amata pienākumus:
  • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
  • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 • Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina):
  • profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā;
  • profesionālā pieredze risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā;
  • profesionālā pieredze starptautiskajā sadarbībā.
 • Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina):
  • vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
  • vadības pieredze komandas un iesaistīto pušu vadībā.
 • pārmaiņu vadības pieredze;
 • izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē;
 • izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai;
 • prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas);
 • komunikācijas un argumentācijas prasmes;
 • angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).

Kandidātu atbilstību Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļa amatam vērtēs šādās kompetencēs: stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence), pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana.

Atlases noslēgumā visaugstāko vērtējumu guvušais kandidāts tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Valsts augstskolas padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 14.² pantā, pieejams https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.

Mēneša atlīdzība: atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam līdz 2596 euro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

1. fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija);

2. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:

2.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);

2.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.

3. kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);

4. kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kandidātiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 23. novembrim (ieskaitot), iesniedzamos dokumentus nosūtot uz v.lv ar norādi «Rīgas Tehniskās universitātes padomes loceklis».

Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās šādi:

1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2. kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti novērtēs kandidāta atbilstību darbam Rīgas Tehniskās universitātes padomē, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti 2. kārtai, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā arī par Rīgas Tehniskās universitātes darbības prioritātēm;

3. kārtā iekļuvušajiem kandidātiem tiks vērtētas kompetences noteiktajās darba pieredzes jomās.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;

2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Uzziņām: tālrunis 67047949 vai 67785689, e-pasts: v.lv.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

2. novembris plkst. 15:37

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi