Iznākusi grāmata «Stratēģiskā vadīšana»

6. novembris, 2009
.
.

Otrdien, 10. novembrī, plkst. 15.30, Rīgas Tehniskās universitātes Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, neformālā gaisotnē notika Dr. Jāņa Caunes un Dr. Andreja Dzedona grāmatas «Stratēģiskā vadīšana» otrā papildinātā izdevuma atvēršanas svētki. Grāmatā apkopotas jaunākās atziņas vadības zinātnē Eiropas un Latvijas kontekstā.

06.11.2009.  Skatīt galeriju  

Grāmatas «Stratēģiskā vadība» otrā izdevuma saturu autori ir būtiskipapildinājuši ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un pētījumiem vadībaszinātņu nozarē. Grāmatā aplūkoto dažādu stratēģiskās vadīšanas skolupārstāvju secinājumi piemēroti tieši Eiropas, Austrumeiropas unBaltijas valstīs strādājošiem uzņēmumiem. Grāmatu bagātina arī pašuautoru pētījumi, tēzes, piemēri un tematiskas intervijas ar Latvijasuzņēmumu un organizāciju vadītājiem Latvijas biznesa vides kontekstā.
strategiska_vadisana_prezentacija.jpg
Grāmatas pielikumā apkopots Dr. Jāņa Caunes pētījums par uzņēmējuizpratni par stratēģiskās vadīšanas jautājumiem. Grāmatas struktūra unnodaļu secība atbilst uzņēmuma stratēģijas izstrādes procesa posmiem:uzņēmuma pastāvēšanas definēšana, stratēģiskās vadīšanas processuzņēmumā, uzņēmuma ārējās un iekšējās vides izvērtējums, kā arī biznesalīmeņa, funkcionālā līmeņa un korporatīvā līmeņa stratēģijas izstrāde,un biznesa vienību portfeļa vadīšana. Tiek aplūkoti arī stratēģijasieviešanas jautājumi, kā arī pārmaiņu vadīšana. Kā uzņēmumastratēģiskās vadīšanas galveno uzdevumu un izšķirošo lomu autoriizvirza konkurētspējīgās priekšrocības radīšanu, veidošanu unnoturēšanu.

Grāmatas mērķauditorija ir uzņēmēji, kas interesējas par novitātēmvadīšanā un vadības teorijā, un studenti. Grāmatas «Stratēģiskā vadība»1. izdevums (izdots 2000. gadā) ir kļuvis par vienu no plašākizmantotajiem avotiem vadības studijās.

Dr. oec. Jānis Caune – ekonomikas zinātņu doktors. Kopš 1998.gada lasa lekciju kursu «Stratēģiskā vadīšana» vairākās Latvijasaugstskolās. Šobrīd lasa lekcijas, recenzē un vada diplomdarbus MBA (Master of Business Administration) programmā «Inovācijas uzņēmējdarbībā» Rīgas Tehniskajā universitātē. Vairāku grāmatu līdzautors. Piedalījies kā konsultants IBM projektā «2000. gada problēma», PHARE,Zviedru direktoru akadēmijas un Dānijas tehnoloģiskā institūtarīkotajos apmācību semināros par stratēģijas un valdes darbībasjautājumiem. Veidojis un vadījis vairākus Baltijas līmeņa uzņēmumus –BALTA eko (kalendāru izdevniecība), PetBaltija (PET pudeļu pārstrāde),Z. Stutiņa ģitārspēles studija u. c., kā arī darbojies starptautiskosuzņēmumos ASV, Itālijā un Lietuvā. Uzkrājis lielu praktisko pieredziuzņēmumu vadīšanā, restrukturizācijā, pirkšanā un pārdošanā, uzņēmumustratēģijas pārveidē dažādās nozarēs. Vada stratēģiskās vadīšanasapmācības seminārus un konsultē uzņēmumus to darbības izvērtēšanā unstratēģiju izstrādāšanā.

Dr. sc. ing. Andrejs Dzedons – inženierzinātņu doktors, RTURīgas Biznesa skolas asociētais profesors. Pasniedz kursus – uzņēmumuvadīšanas stratēģijas un ražošanas un pakalpojumu vadīšana, kā arī vadadiplomdarbus MBA (Master of Business Administration)programmā. Studējis Ņujorkas štata universitātē Bufalo (ASV), kurieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA). Stažējies firmā I-STAT(Otava), Kanāda, kur guvis firmas stratēģiskās vadīšanas pieredzi unbijis iesaistīts ražošanas organizēšanas jautājumu risināšanā. VadījisES PHARE projektus enerģētikas sektorā. Piedalījies ES PHARErīkotajās programmās un semināros, kuros aplūkotas uzņēmumu darbībasanalīzes metodes un stratēģijas izstrādāšana. Vada stratēģiskāsvadīšanas apmācības seminārus un konsultē uzņēmumus to darbībasizvērtēšanā un stratēģiju izstrādāšanā.

Papildu informācija:
Dr. Jānis Caune,
grāmatas «Stratēģiskā vadīšana» 2. izdevuma līdzautors,
mob. 29259966, m.

RTU Informācijas centrs

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

6. novembris, 2009 plkst. 18:37

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi

_