Projekts

.
.
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai
Projekta nosaukums: Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/396
RTU Projektu reģistra numurs: 4254
Struktūrvienība: Lietišķās ķīmijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2020.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Kampars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Zane Ābelniece

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru sintēzes metodiku CO2 pārveidošanai, pētot dažādu metālu modificētu SBA-15 katalizatoru aktivitāti, selektivitāti un reģenerācijas iespējas CO2 hidrogenēšanai par metanolu un augstākiem spirtiem.

Pētniecības projekta mērķis ir atbalstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jaunā zinātnieka neatkarīgas karjeras uzsākšanas iespējas RTU Lietišķās ķīmijas institūtā, un nodrošināt pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt CO2 hidrogenēšanas iespējas, izmantojot sakārtotas struktūras metālu modificētus SBA-15 katalizatorus metanola vai augstāko spirtu iegūšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru sintēze un raksturošana
Sakārtotas struktūras metāla un bimetāla Co, Fe, Cu, Pt modificētu SBA-15 katalizatoru sintēze. Sintēzes metožu izstrāde. Sintēzēto katalizatoru raksturojums, izmantojot PerkinElmer Simultaneous Thermal Analyzer (STA) 6000, X-ray fluorescence (XRF) Rigaku Supermini, Fourier transform infrared (FT-IR) PerkinElmer Spectrum 100 spektrometru, Nova 1200 E-Series Quantachrome iekārtu virsmas un porozivitātes mērījumiem and XRD Powder difraktometrs D8 ADVANCE Bruker AXS GmbH. Dažas strukturālās īpašības tiks noteiktas ar transmisijas elektronu mikroskopu TEM, skenējošo elektronu mikroskopu SEM u.c.
2. Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru sintēze un raksturošana, katalizatoru aktivitates un selektivitates petījumi
Sakārtotas struktūras metāla un bimetāla Co, Fe, Cu, Pt modificētu SBA-15 katalizatoru sintēze un raksturojums. CO2 hidrogenēšanas izpēte par metanolu vai augstākiem spirtiem ar Microactivity Effi katalītisko reaktoru, apvienojumā ar divām GC sistēmām iegūto gāzu un šķidruma fāžu analizei. Iegūto produktu kvantitatīvās noteikšanas metodikas izstrāde. Mobilitātes apmācība (vismaz 2 mēneši) KTH Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā, lai izpētītu pētījuma metodes ar Microactivity Effi katalītisko reaktoru. Procesa apstākļu optimizācija: CO2 / H2 attiecība, temperatūra, spiediens, katalizatora daudzums efektīvākajiem katalizatoriem. Katalizatoru aktivitātes raksturojums CO2 hidrogenēšanai par spirtiem.
3. Katalizatoru aktivitates un selektivitates petījumi, reģenerēšanas iespējas
Visefektīvākā sakārtotas struktūras metāla modificētu SBA-15 pielietojums CO2 hidrogenēšanai. Visefektīvākā katalizatora reģenerācijas iespēju izpēte.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.03.2020.

Universitāte

_