Projekts

.
.
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/131
RTU Projektu reģistra numurs: 2585/2017
Struktūrvienība: Lietišķās ķīmijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centralā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Kokars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
ERAF 551 081.25 EUR
Valsts budžeta finansējums 48 624.81 EUR
Cits publiskais finansējums 48 624.82 EUR
Publiskās attiecināmās izmaksas 648 330.88 EUR
Privātās attiecināmās izmaksas 0.00 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas 648 330.88 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir radīt jaunus un efektīvus amorfu fāzi veidojošus un gaismu emitējošus organiskos materiālus- molekulāros stiklus, kuru tālāka tehnoloģiskā iestrāde praksē izmantojamās iekārtās būtu īstenojama ar zemas izmaksas šķīduma apstrādes metodēm. Tiks radīti strukturāli atšķirīgi savienojumi, kuru emitētās gaismas viļņa garumi atradīsies dažādos redzamās gaismas apgabalos. Lai demonstrētu projektā izmantotās pieejas praktisko pielietojumu, izmantojot perspektīvākos iegūtos materiālus, plānots izgatavot monohromas un baltu gaismu emitējošas diodes (OLED un wOLED). Projekts tiks realizēts veicot savienojumu sintēzi, attīrīšanu, struktūras pierādīšanu, termoplastisko īpašību noteikšanu un sākotnējo materiālu gaismas emisijas īpašību un efektivitātes novērtējumu. Tālāk tiks veikti ar materiālu gaismas emisiju un elektroluminiscenci saistīto fizikālo procesu pētījumi, t.i., emisijas procesu kinētikas, savienojumu enerģētisko līmeņu un lādiņu kustīgumu noteikšana, kā arī OLED konstruēšana. Izstrādājamo materiālu strukturālā pieeja tiks balstīta uz gaismu emitējošu aktīvo molekulu, kas tiks ķīmiski modificēta ar šķīdību un amorfās fāzes veidošanos veicinošām palīggrupām (trifenilmetāna atvasinājumi). No mērķa savienojumiem būs iespējams izgatavot plānas stiklveida kārtiņas ar rotācijas pārklāšanas u.c. šķīdumu apstrādes metodēm no viegli gaistošiem šķīdinātājiem. Kā emitējošās komponentes tiks izmantoti zili fluorescējoši purīna atvasinājumi, kā arī redzamajā spektrā daļā no zaļā līdz sarkanajam reģionam fosforescējoši irīdija (III) ciklometalēti kompleksi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Zaļu, sarkanu un dzeltenu gaismu emitējošu fosforiscentu materiālu izstrāde
1.1. Fosforiscento materiālu īpašību optimizācija
1.2. Dalība zinātniskajās konferencēs (2 komandējumi)
1.3. Dalība zinātniskajā konferencē (1 komandējums)
2. Donor-akceptoro 2,6-diaizvietoto, 1,2,3-triazola gredzenu saturošo purīnu ķīmiskā sintēze un fotoķīmisko īpašību pētījumi
2.1. Sintēzes metožu izstrāde dažādas azolu grupas saturošiem donor-akceptoriem purīniem, to fotoķīmisko īpašibu izpēte
2.2. Donor-akceptoro pirimidīnu un hinazolīnu sintēzes metožu izstrāde, fluorescento īpašību novērtējums
2.3. Dalība zinātniskajās konferencēs (2 komandējumi)
2.4. Dalība zinātniskajā konferencē (1 komandējums)
3. Sintezēto materiālu elektroluminiscences īpašību mērījumi un OLED iekārtu izgatavošana
3.1. Dalība zinātniskajās konferencēs (2 komandējumi)
4. Projekta vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 03.04.2017.

Universitāte