Projekts

.
.
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/28
RTU Projektu reģistra numurs: 4312
Struktūrvienība: Lietišķās ķīmijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Kampars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās projekta izmaksas 27777.78 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 25000 EUR(90%) un RTU lidzfinansējums 2777.78 EUR (10%)
Projekta kopsavilkums:

Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu tehnoloģiju modernas biodīzeļdegvielas ražošanai no lipīdu - ziepju maisījuma. Lipīdu-ziepju maisījums ir augu eļļas ražošanas atlikumi, kas šobrīd  komerciālos nolūkos netiek  pielietoti, bet  rada atkritumu apsaimniekošanas problēmu. Tehnoloģijas pamatā ir lipīdu - ziepju maisījuma iepriekšēja apstrāde, lai iegūtu FFA un MMDTG maisījumu ar FFA esterifikāciju un MMDTG transesterifikāciju vai interesterifikāciju. Darbā  ir plānots  izmantot rezultātus, kas iegūti pētniecības projekta 1.1.1.1/16/A/078 “Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā” īstenošanas laikā (2017-2020).Laboratorijas līmenī ir izpētīti noteikti tehnoloģijas posmi. Jaunā  izstrādātā tehnoloģija  ietvers  līdz šim RTU laboratorijas līmenī izpētītus tehnoloģijas posmus un atšķiras no praksē zināmajiem procesiem ar oriģinālo shēmu un optimizētām stadijām. Tehnoloģiju pārneses projekts atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijām un prioritātēm (turpmāk – RIS3), identificēti šādi RIS3 ekonomiskās pārveides virzieni, prioritātes un specializācijas jomas attiecīgi: 1.1.3.; 1.1.4.; 2.2.4. un 3.3.4.
Projekts attiecas uz OECD zinātnes klasifikāciju: 2 INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS 2.4. Ķīmijas inženierzinātne. Organisko vielu tehnoloģija.

Piedāvātā tehnoloģija ļaus izmantot modernās biodīzeļdegvielas ražošanai izejvielu, kura līdz šim nav izmantota. Piedāvātā tehnoloģija varētu nodrošināt modernās biodegvielas ražošanas pieaugumu ES par 15 %. Projekta īstenošanas 1. posmā tiks veikta Tehniski ekonomiskais ppiekšizpēte  un izstrādāta  Komercializācijas stratēģija.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
I. projekta posms:
1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
2. Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_