Projekts

.
.
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/078
RTU Projektu reģistra numurs: 2586/2017
Struktūrvienība: Lietišķās ķīmijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Kampars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
ERAF finansējums 493 856.30 EUR
Valsts budžeta finansējums 43 575.57 EUR
Cits publiskais finansējums 43 575.55 EUR
Publiskās attiecināmās izmaksas 581 007.42 EUR
Privātās attiecināmās izmaksas 0.00 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas 581 007.42 EUR
Projekta kopsavilkums:

Rūpnieciski lielos apjomos ražoto biodīzeļdegvielu pašreiz iegūst augu eļļu, dzīvnieku tauku, atkritumu eļļu vai citu triglicerīdu transesterifikācijas rezultātā ar spirtu, kas parasti ir metanols. Uz katru saražotās biodīzeļdegvielus tonnu rodas ap 100 kg glicerīna, ko degvielas sastāvā ietvert nevar.
Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisko bāzi biodīzeļdegvielas ražošanai no rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas rezultātā, izslēdzot, vai būtiski samazinot glicerīna veidošanos un nodrošinot ievērojami lielāku biodegvielas vai biodegvielas un kāda cita tirgus produkta ieguvi no tā paša izejvielas daudzuma.
Literatūrā publicētie dati liecina, ka interesterifikācijas reakcijas blakusprodukts triacetīns ir iekļaujams biodīzeļdegvielas sastāvā, tādējādi nodrošinot nepieciešamo degvielu kvalitāti un līdz 10% lielāku degvielas iznākumu salīdzinot ar pašreiz rūpniecībā realizēto transesterifikācijas reakciju. Projekta ietvaros tiks veikti rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas sistemātiski pētījumi, iegūstot jaunas zināšanas par reakcijas mehānismu, katalizatora uzbūves, kā arī visu reakcijas apstākļu un mērogošanas ietekmi uz interesterifikācijas reakcijas norisi. Tiks izstrādāti reakcijas optimizācijas un realizācijas principi palielināta daudzuma biodegvielas vai biodegvielas un vēl kāda tirgus produkta tiešai ieguvei.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Stipri bāzisku katalizatoru ietekmes uz rapšu eļļas (RSO) interesterifikācijas norisi ar etiķskābes (MA) un skudrskābes (MF) metilesteriem izpēte un degvielu iznākuma optimizācija (TRL2)
1.1. Interesterifikācijas reakcijas mehānisma pētījumi, katalizatoru bazicitātes un nukleofilitātes ietekme uz RSO interesterifikāciju ar MA un FA (TRL 2)
1.2. RSO interesterifikācijas reakcijas ar MA un MF optimizēšana ar mērķi palielināt biodīzeļdegvielas iznākumu (TRL 2)
2. RSO interesterifikācijas reakcijas ar MA un MF mērķtiecīga realizācija. (TRL 2- TRL 3) Atsevišķu reakcijas produktu izdalīšana, lai uzlabotu biodīzeļdegvielas kvalitāti un/vai izdalītu no reakcijas maisījuma produktus, kuru tirgus vērtība ir ievērojami augstāka nekā biodegvielai.
2.1. Interesterifikācijas reakcijas produktu un starpproduktu satura mērķtiecīgas maiņas principu izstrāde. (TRL 2)
2.2. Interesterifikācijas reakcijas starpproduktu un blakus produktu atdalīšanas metožu izpēte (TRL 2)
2.3. Interesterifikācijas reakcijas rezultātā iegūtās biodīzeļdegvielas un to saturošu jaukto dīzeļdegvielu kvalitātes kontrole un nodrošināšana (TRL 3)
3. Izstrādātā procesa mērogošana (TRL 5)
4. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese
4.1. Tehnoloģiju tiesību aizsardzība
4.2. Publikācijas
4.3. Dalība starptautiskās konferencēs
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 16.03.2017.

Universitāte