Projekts

.
.
Ļoti elastīgu elektrodu izstrāde hibrīdiem triboelektriskajiem nanoģeneratoriem no robežvirsmu slāņiem ar augstu kontakta uzlādi
Projekta nosaukums: Ļoti elastīgu elektrodu izstrāde hibrīdiem triboelektriskajiem nanoģeneratoriem no robežvirsmu slāņiem ar augstu kontakta uzlādi
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/416
RTU Projektu reģistra numurs: 4257
Struktūrvienība: Tehniskās fizikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2020.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Māris Knite
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Artis Linarts

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Projekta laikā plānots palielināt ISI publikāciju un uzstāšanos starptautiskas konferences skaitu, sabiedrības informētību par projekta norisi, līdz ar to tiks nodrošināta lielāka RTU atpazīstamība starptautiskā un vietējā telpā. Pēcdoktoranta tīklošanās mērķis ārvalstu zinātnieku piesaiste projekta īstenošanā, pieredzes un zināšanu apmaiņa, koppublikāciju rakstīšana, iegūtās zināšanas un starptautiskie sakari var tikt izmantoti turpmākajai sadarbībai un kopīgiem projektiem starp iesaistītajām institūcijām, kas nodrošinās projekta ilgtspējīgumu. Mācību plāna mērķis veicināt jaunā zinātnieka starpdisciplināru zināšanu apgūšanu par materiālu ieguvi un struktūras raksturošanu, enerģijas ģenerātoru efektivitātes uzlabošanas pētījumiem un enerģijas uzkrāšanas sistēmu izgatavošanu , tādejādi paaugstinot zinātnieka kvalifikāciju un prasmes.

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt augsti elastīgus TENG elektrodus, kuru pamatā ir elektrovadošie nanostrukturētie polimēru kompozīti, kā arī paaugstināt TENG elektrisko jaudu iestrādājot feroelektriskās nanodaļiņas triboelektriskos slānos, kas izgatavoti no elastomēriem. Projekta laikā izstrādātie materiāli tiks izmantoti, lai izstrādātu augsti elastīgu enerģijas ražotāju, kas tiks integrēts apģērbā kopā ar enerģijas pārvaldības sistēmu enerģijas uzglabāšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Elastīgo elektrodu materiālu izstrāde un to ietekmes noteikšana TENG ierīcēs.
Šajā aktivitātē tiks iekļautas darbības: 1) Elastīgo elektrodu izgatavošana. 2) Izgatavotu elastīgo elektrodu raksturošana. 3) Elektrodu materiāla ietekme uz TENG veiktspēju noteikšana. 4)Darbs un mācības mobilitātes laikā.
2. TENG darbības uzlabošana iestrādājot segnetoelektriskas pildvielas triboelektriskos slāņos.
Šajā aktivitātē iekļautas sekojošas darbības: 1) Segnetoelektrisku kompozītu izgatavošana. 2) Segnetoelektrisku kompozītu polarizēšana. 3) Segnetoelektrisko slāņu izmantošana TENG ierīcēs ietekmes noteikšana. 4) Darbs un mācības mobilitātes laikā.
3. Ļoti elastīgu TENG integrācija apģērbā priekš enerģijas ieguves un uzkrāšanas.
Izgatavotie materiāli tiks izmantoti pilnībā elastīga hibrīdā TENG izgatavošanā, kas tiks integrēts apģērbā ,visticamāk, elkoņa rajonā. Iegūtā enerģija tiks pārvērsta ar divu pusperiodu taisngriezi un uzkrāta kondensatoros vai akumulatoros portatīvo iekārtu lādēšanai. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti zinātniskajā rakstā, kas varētu tikt publicēts pēc pētniecības projekta noslēguma.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.03.2020.

Universitāte

_