Projekts

.
.
Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/20
RTU Projektu reģistra numurs: 4310
Struktūrvienība: Tehniskās fizikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Juris Blūms
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 27 777,78, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums 10% EUR 2 777.78 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Tehnoloģiju pārneses projekta mērķis ir izveidot enerģētiski neatkarīgu un apģērbā integrējamu elektronisko sistēmu cilvēka fizioloģisko un apkārtējās vides parametru mērīšanai un komunikācijai ar attālinātu uztvērēju.

Izstrādātā tehnoloģija attiecas uz valkājamo elektronisko sistēmu un viedā apģērba veidošanu.

Attīstoties viedā apģērba koncepcijai parādījās prasība papildināt apģērba veiktās funkcijas ar jaunām īpašībām, kas ietver sevī veselības stāvokļa novērošanu, komunikāciju ar apkārtējo vidi un objektiem, kā arī ar drošību saistītās funkcijas un īpašības. Lai padarītu to par iespējamu ir nepieciešams integrēt apģērbā dažādas elektroniskas sistēmas un to barošanas avotus. Maksimālā šādu valkājamu sistēmu funkcionalitāte var tiks sasniegta, panākot elektronisko sistēmu neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem, atsakoties no vienreizējām un pārlādējamajām baterijām šādu sistēmu konstrukcijās un nodrošinot nepieciešamās enerģijas iegūšanu no apkārtējās vides un valkātāja kustībām un siltuma plūsmām.  Tieši tas arī ir attīstāmās tehnoloģijas mērķis – padarīt valkājamās elektroniskās sistēmas neatkarīgas no ārējiem enerģijas avotiem, iekļaujot sistēmās apkārtējās vides, valkātāja vai apģērba daļu kustību un/vai siltuma plūsmas enerģijas  pārveidotājus. Tas savukārt, likvidēs nepieciešamību piekļūt sistēmas elementiem bateriju nomaiņas vai uzlādes nolūkos un ļaus veidot tās pilnīgi hermētiskas sistēmas, likvidējot galveno elektronisko sistēmu darbības traucējuma avotu – mitrumu, kuram apģērbs tiek nepārtraukti pakļauts.   

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāti:
- tehniski ekonomiskais pamatojums;
- komercializācijas stratēģija.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_