Projekts

.
.
Piena pārstrādes ražošanas notekūdens attīrīšana ar elektroķīmiskām un katalītiskām metodēm
Projekta nosaukums: Piena pārstrādes ražošanas notekūdens attīrīšana ar elektroķīmiskām un katalītiskām metodēm
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/325
RTU Projektu reģistra numurs: 3848
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Tālis Juhna
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ekka Basanti

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem.

Pētījuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt sistemātisku pieeju efektīvākai piena pārstrādes notekūdens attīrīšanai, prioritāri izmantojot anaerobo attīrīšanu, elektroķīmiskās koagulācijas un katalītiskās oksidācijas metodes.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Piena industrijas izpēte Latvijā
2. Piena pārstrādes notekūdens raksturošana
3. Elektroķīmisko un katalītisko metožu izstrāde un aprobācijas laboratorijas apstākļos
4. Pilotiekārtas izstrāde
5. Pilotiekārtas aprobācija
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2019.

Universitāte

_