Projekts

.
.
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā
Projekta nosaukums: Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: VPP-COVID-2020/1-0008
RTU Projektu reģistra numurs: 4358
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Valsts pētījumu programmas
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskais vadītājs: Tālis Juhna
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sandra Vasiļevska
Projekta kopējais finansējums:
497 580.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Pētījums uzlabos Latvijas sistēmisko sagatovotību COVID-19 un citu respiratoro vīrusu izraisītām epidēmijām. Tiks veikta visaptveroša analīze, lai izsekotu SARS-CoV-2 vīrusa izcelsmei un izplatībai Latvijā, izmantojot mūsdienīgu epidemioloģisko un molekulāri ģenētisko datu analīzi, raksturojot dažādu virusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot masveida inficēšanās gadījumiem. Šī pieredze paātrinās turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas un kontroles pasāķumu ātrumu. Mēs sagatavosiem uz pierādījumiem balstītus ieteikumus par drošības pasākumiem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu un eksperimentiem, pielietojot innovatīvas metodes. Veiksim arī seroprevalences pētījumu, lai izvērtētu populācijas imunitātes līmeni, kā arī optimizēsim vīrusa noteikšanai nepieciešamo paraugu ņemšanu skrīninga programmas ietvaros. Tiks veikt visaptverošs pētījums parSARS-COV2 vīrusa klātbūtni notekūdeņos un mājdzīvnieku vidū.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Darba paka 4 - Kompleksi risinājumi koronavīrusu monitorēšanai vidē (notekūdeņos) un dzīvnieku populācijā skartajās mājsaimniecībās.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 20.07.2020.

Universitāte

_