Projekts

.
.
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/192
RTU Projektu reģistra numurs: 2593/2017
Struktūrvienība: Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Projekta administrētājs: Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Diāna Bajāre
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Daira Toma
Projekta kopējais finansējums:
580 000,00 EUR, (ERAF 493 000.00 EUR (85%); Valsts budžeta finansējums 43 500.00 EUR (7.5%); līdzfinansējums, t.sk., ieguldījums natūrā 43 500.00 EUR (7.5%)), RTU daļa: 121 800.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis: sekmēt Eiropas Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi vidējās joslas klimatā, t.sk. Latvijā, nodrošinot gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) būvniecību no 2019.g.
Projekta galvenie rezultāti:
1)    oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
2)    zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
3)    oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai WEB OF SCIENCE datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
4)    jauns produkts - tehnoloģijas prototips “Jaunas tehnoloģijas gandrīz nulles enerģijas ēkai”;
5)    tehnoloģiju tiesības – zinātība “Praktiskās informācijas kopums”, funkcionālo modeļu izstrāde;
6)    citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati (testēšanas un informatīvi), datu kopas ar  iegūtā prototipa monitoringa testēšanas rezultātiem, vadības programmatūras moduļi operacionālo (īstermiņa) meteoroloģisko prognožu datu efektīvai  izmantošanai ēku termiskā komforta apstākļu stabilizācijai un energopatēriņa samazināšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās projekta darbības rūpniecisko pētījumu ietvaros:
1. Tiks izstrādāti ilgtspējīgi norobežojošo konstrukciju risinājumi, uz vieglu t. sk. šūnveida koka konstrukciju bāzes ar integrētu mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus: siltumsūkņus un siltuma utilizāciju ventilējamā fasādē un caur zemi. Lai minimizētu energopatēriņu, vienlaicīgi nodrošinot termisko komfortu, strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstīti gan pasīvie risinājumi, t. sk. fāžu maiņas materiālu lietojumi, gan arī uz sensoru mērījumiem bāzēta ēkas sistēmu vadības programmatūra. Tiks pielietota multifizikāla skaitliskā modelēšana, lai izvērtētu risinājumu energoefektivitāti un termisko komfortu telpās.
2. Izmantojot siltuma bilances un pārneses procesu multifizikālo modelēšanu tiks veikta atlasīto risinājumu ar vietējiem un high-tech materiāliem (piem., aerogēli) analīze.
3. Laboratorijā tiks daudzveidīgi testēti perspektīvi materiāli un sistēmas elementi, bet reālos klimatiskos apstākļos tiks veikta vadības programmatūras un optimizēto būvkonstruktīvo risinājumu efektivitātes kompleksa praktiskā pārbaude, izveidojot GNEĒ prototipu.
4. SCOPUS, WEB OF SCIENCES datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferences rakstu krājumos tiks iesniegti publicēšanai oriģināli zinātniskie raksti, kā arī zinātniskie raksti tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferences rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 20.03.2017.

Universitāte

_