Projekts

.
.
Pulsējošas plūsmas izmantošana siltummaiņos un tās ietekme uz siltumapmaiņas parametriem
Projekta nosaukums: Pulsējošas plūsmas izmantošana siltummaiņos un tās ietekme uz siltumapmaiņas parametriem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/093
RTU Projektu reģistra numurs: 3263
Struktūrvienība: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 16.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 15.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Egīls Dzelzītis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 133 806.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Nataļja Sidenko

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt pusējošas plūsmas siltummaiņu likumsakrības un balstoties uz iegūtajām zināšanām izstrādāt metodoloģiju un aprēķinu paņēmienus siltummaiņu parametru prezicētam aprēķinam. Pulsējošas plūsmas siltummaiņu īpašību petījumi var palielināt siltummaiņu efektivitātes parametrus, tādejādi palielinot energoefektivitāti un samazināt siltummaiņu izmērus un/vai svaru pie vienādiem enerģētiskajiem parametriem, tādejādi samazinot primāro resusrsu patēriņu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Teorētiskie pētījumi
Apraksts: Literatūras apskats un esošo metožu analīze.
2. Matemātiskā modeļa izstrāde
Apraksts: Matemātiskā modeļa izstrāde (CAD / CFD) un ģeometrisko parametru trīsdimensiju modelēšana, parametru optimizācijai.
3. Plūsmas veidošanās procesa analīze
Apraksts: Plūsmas veidošanās analīze noslēgtā kanālā un procesu ietekmējošo paramteru raksturlīknes.
4. Kanāla formas un plūsmas pulsāciju frekvences savstarpējās likumsakarības.
Apraksts: Plūsmas parametru un kanāla mijiedarbības pētījumi.
5. Metode un tehnoloģija parametru noteikšanai.
Apraksts: Aerodinamisko parametru novērtējums un efektivitātes rādītāji izvēlētajiem kanāla ģeometriskajiem parametriem.
6. Metodoloģijas optimizēšana.
Apraksts: Rekomendāciju izstrāde ģeometrisko un aerotermodinamisko parametru optimizācijai.
7. Inženiertehnisko aprēķinu otimizācija
Apraksts: Praktisko inženiertehnisko aprēķinu optimizācija.
Publicēts RTU mājas lapā: 16.10.2017.

Universitāte

_