Projekts

.
.
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde
Projekta īsais nosaukums: .
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/079
RTU Projektu reģistra numurs: 2583/2017
Struktūrvienība: Neorganiskās ķīmijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: CFLA
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Grabis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais budžets: 524 397.90 EUR t.sk. ERAF finansējums ir 445 738.22 EUR un valsts budžeta finansējums ir 39 329.85 EUR.
RTU finansējums ir 39 329.83 EUR t.sk. ieguldījums natūrā 24 915.74 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekts būs individuāli īstenots, tā ietvaros tiks veikta neatkarīga pētniecība. Projekta mērķis un plānotās darbības atbilst atbalsta programmas mērķiem. Projekta īstenošana :
1) sniegs ieguldījumu viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” jomā - tiks veikta pētniecība TiO2-ZnO kompozītu fotokatalizatoru attīstīšanā, veicinot jaunas tehnoloģijas un augstas pievienotas vērtības produkta rašanos. Projekta rezultātus varēs izmantot NACE2 nozares 20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana attīstībā – ieviešot ražošanā jaunus, inovatīvus produktus.
2) attīstīs zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitālu zināšanu jomās, kas saistītas ar viedās specializācijas “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” jomu. Projekta ietvaros pētniecību veiks Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts, pētniecībā tiks iesaistīti 3 zinātnieki, 4 studējošie, palielinot pētniecībā nodarbināto skaitu un personāla atjaunotni.

Projekta mērķis ir laikā sasniedzams - RTU ir pieejama pētījumā nepieciešamā infrastruktūra, finanšu resursi un pētījumā tiks iesaistīti RTU kvalificēti pētnieki ar iepriekšēju pieredzi līdzīga līmeņa un apjoma projektos.

Projekta mērķis ir atbilstošs esošajai problēmsituācijai, kad oksīdu pusvadītāju katalizatori tiek plaši izmantoti dažādu notekūdeņu attīrīšanā un notiek aktīvs pētniecības darbs, lai uzlabotu to raksturlielumus. Pētījuma darbības vērstas uz to, lai būtiski palielinātu oksīdu fotokatalizatoru aktivitāti Saules gaismas starojumā.

Rezultāti:Projektam ir plānoti šādi rezultāti:
- 4 publikācijas SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
- 1 pieteikts Latvijas patents;
- 4 jauni produkti;
- 1 noslēgts licenes līgums

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās darbības: TiO2-ZnO plāno kārtiņu uznešana; plāno kārtiņu aktivācija elektroķīmiskā apstrādē; plāno kārtiņu aktivācija plazmas elektrolītiskā apstrādē; TiO2 un/vai ZnO nanošķiedru uznešana; procesa optimizācija, fotokatalizatoru ieguves metodoloģijas izstrāde, zināšanu un tehnoloģiju pārnese.
Mērķa grupas darbību nodrošināšanai tiks segtas: personāla izmaksas, instrumentu un materiālu izmaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas, ārpakalpojuma izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas, netiešās izmaksas.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 02.04.2017.

Universitāte

_