Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozaru grupā, Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozarē, Telemātikas un loģistikas apakšnozarē, specializācijā – «Jaunu kosmosa misiju analīze ar moderniem programmatūras rīkiem»

Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozaru grupā, Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozarē, Telemātikas un loģistikas apakšnozarē, specializācijā – «Jaunu kosmosa misiju analīze ar moderniem programmatūras rīkiem»

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās studiju programmas un studiju kursus;
 • ar savu darbību veicināt dažādību, vienlīdzību un iekļaujošu vidi universitātē;
 • ar savu piemēru uzrunāt un iedvesmot akadēmiskās karjeras izvēlei universitātē studējošos;
 • ieviest inovācijas studiju procesā, vadot lekcijas universitātes maģistrantiem un doktorantiem;
 • vadīt studējošo noslēguma darbus;
 • identificēt pētniecības jomas, piesaistīt, vadīt un realizēt starptautiskus zinātniskos pētniecības projektus;
 • sekmēt pētniecības rezultātā radīto inovāciju valorizāciju;
 • veicināt starptautisko akadēmisko sadarbību, pārstāvot RTU un uzstājoties konferencēs un citos starptautiskos pasākumos;
 • līdzdarboties fakultāšu, katedru ikdienas aktivitātēs;
 • konsultēt un atbalstīt universitātes akadēmisko personālu;
 • publicēt veiktos pētījumus starptautiskos recenzējamos žurnālos;

Mūsu piedāvājums:

 • iespēja veidot veiksmīgu akadēmisko karjeru un rada iespēju būt starptautiski atzītam un augsti novērtētam profesoram savā nozarē;
 • iespēja RTU attīstīt savu pētniecības virzienu, veidot savu darba grupu, piesaistot novatoriskus, ambiciozus, uz sadarbību orientētus pētniekus un zinātniekus no RTU;
 • iespēja piesaistīt, vadīt un realizēt starptautiskus pētniecības projektus ar nodrošinātu administratīvo atbalstu (projektu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un projektu īstenošana, cilvēkresursi),
 • mentora un/vai asistenta piesaiste;
 • iespēja pieteikties mobilitātes un sadarbības tīklu veidošanas finansiālā atbalsta programmās;
 • mūsdienīga un ergonomiska darba vide;
 • iespēja izmantot moderno laboratoriju infrastruktūru;
 • individuālās attīstības un apmācības iespējas;
 • komandējumu apmaksa pirmā gada laikā un turpmāk pēc nepieciešamības;
 • publikāciju apmaksa pirmā gada laikā;
 • iespēja par brīvu izmantot RTU sporta un atpūtas infrastruktūru (peldbaseinu, saunu, trenažieru zāli).

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • zinātņu doktora grāds;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā un savā nozarē starptautiski atzīta pieredze;
 • veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes nozarē;
 • pretendenta/-es sniegumam ir jāatbilst RTU nolikuma «Par tenūrprofesūru Rīgas Tehniskajā universitātē» 1. pielikumā noteiktajām prasībām.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski uz e-pastu: sekojošie dokumenti (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu):

 1. RTU rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā (brīvā formā) – latviešu un angļu valodā;
 2. motivācijas vēstule, kurā ietverts redzējums par sasniedzamajiem mērķiem – latviešu un angļu valodā;
 3. pētniecības plāns īstermiņa 2 (diviem) gadiem un ilgtermiņa 6 (sešiem) gadiem – latviešu un angļu valodā;
 4. pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze un darba rezultātu apkopojumi vai sasniegumu apraksti – latviešu un angļu valodā, atrodams RTU nolikuma «Par tenūrprofesūru Rīgas Tehniskajā universitātē» 2. pielikumā;
 5. zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
 6. apliecinājums par interešu konflikta neesamību, atrodams RTU nolikuma «Par tenūrprofesūru Rīgas Tehniskajā universitātē» 3. pielikumā;
 7. citi apliecinājumi, ja tādi ir, par darba novērtējumu iepriekšējā periodā, t. sk. rekomendācijas vai atsauksmes, studējošo aptauju rezultāti par pedagoģiskā darba kvalitāti, informācija par atzinībām un apbalvojumiem.

Darba samaksa: 6050 EUR/mēnesī (bruto).

Konkursa termiņš – līdz 26.04.2024. Papildu informācija rtu.lv/personalatlases-dokumenti vai +371 26574667.

Mēs atbalstām iekļaujošo darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks izmantoti tikai šī atlases konkursa ietvaros.

Kopīgot rakstu

Universitāte