Projekts

.
.
Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte
Projekta nosaukums: Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/401
RTU Projektu reģistra numurs: 4250
Struktūrvienība: Būvniecības un rekonstrukcijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Leonīds Pakrastiņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Andīna Sprince

Pētījuma mērķis - eksperimentālā veidā noteikt jauno betonu un cementa kompozītu (NCCC) ilglaicīgās īpašības - šļūdi un rukuma deformācijas, pielietojot kvanitatīvo attēlu analizēšanas (QIA) metodi, kas šādam veida mērķim iepriekš nav izmantota.

Zinātniskā mērķa sasniegšana veicinās arvien jaunu, perspektīvāku un ekoloģiskāku, betona un cementa daudz komponenšu inženierkompozītu izveidi un drošāku, racionālāku - spriegumu laukiem atbilstošāku būvkonstrukciju projektēšanu, kuru ilgstošo darbību, būs iespējams precīzāk prognozēt un novērtēt. Tādējādi tieši vai pastarpināti attīstītos, pilnveidotos un atrisinātos dažādas citas ar betona un cementu inženierkompozītu nozari saistītās problēmas un vajadzības gan materiālu laboratorijās, gan betona un cementa kompozītu sastāvdaļu ražošanas rūpnīcās, gan pie kopējā atkritumu daudzuma samazināšanas – vidē, gan reālajā būvniecībā un tāpat tas veicinātu arī zināšanu pilnveidošanu zinātniskajā kopienā, akadēmiskajā vidē, kā arī sabiedrībā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta mērķa sasniegšanai paredzētas četras darba pakas:
Darba paka Nr.1 (WP1) – literatūras izpēte un analīze par esošajām metodēm; jaunās metodes piemērošana ilglaicīgo īpašību eksperimentālajām pārbaudēm. NCCC 1.sērijas sastāvu izstrāde.
Darba paka Nr.2 (WP2) - sagatavošanās eksperimentālajiem testiem laboratorijas apstākļos. NCCC 1. sērijas satāvu paraugu izgatavošana. Dažādi NCCC 1. sērijas sastāvu eksperimentālie testi un iegūto datu apstrāde un analīze.
Darba paka Nr.3 (WP3) - NCCC 2.sērijas sastāvu paraugu izgatavošana. Dažādi NCCC 2. sērijas sastāvu eksperimentālie testi un iegūto datu apstrāde un analīze.
Darba paka Nr.4 (WP4) - Rekomendāciju un dokumentācijas izstrāde.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.05.2020.

Universitāte

_