Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas

.
.
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas

Studiju programma sagatavo ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un materiālu inženierijas un fizikas speciālistus darbam visdažādāko nozaru uzņēmumos, pētnieciskajās laboratorijās un zinātniskajās iestādēs. Tās ietvaros apgūsi specializācijai atbilstošas teorētiskās zināšanas, praktiskas iemaņas pedagoģijā, kā arī zinātniskās pētniecības metodes un tehniku. Studējošajiem ir pieejams moderns zinātniski tehniskā aprīkojums un infrastruktūra ar promocijas darba tematu saistītu pētniecības aktivitāšu veikšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
13 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Turks, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ķīmijā; vai materiālzinātnē; vai ķīmijas inženierzinātnē; vai fizikā un astronomijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu vai dabaszinātņu maģistra grāds, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 9 300 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sniegt zinātņu doktora līmenim atbilstošu augstāko kvalifikāciju ķīmijas, ķīmijas inženierzinātnes un materiālzinātnes un fizikas nozarē, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt doktora studiju līmenim un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā;
- nodrošināt augstāko izglītību ar virzienu saistītās fundamentālās zinātnēs, prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; prasmi apkopot un analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaņas organizēt un vadīt zinātnisku darbu; pedagoģiskajam darbam nepieciešamās iemaņas un pieredzi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents iegūst zinātņu doktora grādu ķīmijā, ķīmijas inženierzinātnē, materiālzinātnē vai fizikā un astronomijā.
Pēc doktora studiju beigšanas absolvents:
- augstākajā līmenī pārzina izvēlētās zinātniskās nozares un tās saskarnozaru teorijas, metodes un iekārtas, kā arī attīstības tendences;
- prot patstāvīgi, pielietojot izvēlētās zinātniskās nozares un tās saskarnozaru teorijas un pieejamo aparatūru, veikt kompleksu procesu plānošanu, īstenošanu, datu apstrādi, analīzi un interpretāciju;
- spēj zinātniski pamatoti aprakstīt jaunus pētniecības vai ražošanas rezultātus zinātniskajos darbos vai tehnoloģisko procesu instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus nozares speciālistiem un sabiedrībai kopumā;
- apvienojot iegūtās zināšanas un prasmes, attiecinot tās un piemeklējot papildus zinātnisko informāciju, spēj sagatavot, pieteikt un vadīt zinātniskus, inovatīvus un sadarbības projektus un pētījumus (tai skaitā starptautiskus), atbilstoši projekta uzsaukuma, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem;
- spēj akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības tehnoloģisko, sociālo vai kultūras progresu.

Karjera

Zinātņu doktors ķīmijā, ķīmijas inženierzinātnē, materiālzinātnē vai fizikā un astronomijā, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas ir spējīgs veikt zinātnisku darbu vai vadīt darba grupu, kā arī veikt pedagoģisku darbu augstskolā. Studiju programmas absolvents var strādāt kā uzņēmuma vadītājs vai galvenais inženieris jebkurā uzņēmumā, kas veic ar ķīmiskos procesus un/vai materiālu ražošanu un/vai pārstrādi, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā vadošais pētnieks zinātniskajās iestādēs.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas