Izsole

Nekustamā īpašuma Indriķa iela 8A, Rīga; Biešu iela 4, Rīga, kadastra Nr. 0100 054 0055, sastāvā ietilpstošās ēkas Indriķa ielā 8A, Rīgā, kadastra apz. 0100 054 0055 001, rakstiska nomas tiesību izsole

RTU izsoles nolikums

RTU nomas līgums

Tehniskais apraksts

Apdrošināšanas prasības pielikums Nr.11

Mācību ēka aprakstošā daļa

Stāvu plāni lielie pa daļām

Zemes robežu plāns

Īpašumu uzturēšanas kārtība

Tehniskās apsekošanas atzinums SIA «Efekta»

Izsoles rezultāti

Universitāte

_