Kuģu mehānika

.
.
Kuģu mehānika

Programma nodrošina kuģa mehāniķa kvalifikācijas iegūšanu vadības līmenī darbam uz kuģiem, atbilstoši 2022. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas 2022/993 par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) Kodeksā sagrupēto uzdevumu, pienākumu un atbildības kopumam, kas nepieciešams kuģa ekspluatācijas, drošības uz jūras un vides aizsardzības nodrošināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Igors Kurjanovičs, Centra vadītājs
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
- / Inženieris kuģu mehānikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalitātes starptautiskā līmenī atzītu vadības līmeņa speciālistu jūrniecības nozarē, kas spēj veikt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu vadību un ekspluatāciju uz kuģiem bez ierobežojumiem, attiecībā uz galveno spēka iekārtu, kā arī spēj veikt tehniskās apkopes un remontu, rūpējoties par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studējošo spējas izprast un analizēt kuģu inženierijas pamatus, kā arī fundamentālas zināšanas par kuģa, tā inženiertehnisko iekārtu un sistēmu uzbūvi, kā arī attīstības tendencēm šajā jomā;
- nodrošināt studējošiem iespēju apgūt dažādas inženiertehnoloģijas un programmatūru, lai analizētu un modelētu kuģu iekārtas un sistēmas;
- attīstīt spējas pētīt un izvērtēt kuģubūvē izmantotās inženiertehnoloģijas, kā arī to izmantošanas ietekmi uz vidi un cilvēkiem;
- nodrošināt, ka studējošie apgūst un iemācās izmantot dažādus instrumentus, rīkus un tehnoloģijas, lai veiktu inženiertehniskas analīzes un novērtējumus remontiem;
- attīstīt uzņēmējdarbības un vadības prasmes, kas nepieciešamas, lai strādātu kā inženieriem kuģu mehānikas nozarē vai vadītu uzņēmumu kuģu inženierijas jomā;
- attīstīt prasmes, kas ietver spēju plānot, organizēt un vadīt projektus, kā arī efektīvi komunicēt ar citiem speciālistiem un vadītājiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents spēj:
Studiju programmas absolvents:
- spēj konkurēt mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
- spēj izvelēties un lietot informācijas tehnoloģijas darba pienākumu veikšanai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī digitālā satura iegūšanai, radīšanai un koplietošanai;
- spēj pilnveidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
- spēj plānot, organizēt un vadīt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu ekspluatāciju;
- spēj plānot, organizēt un vadīt kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu ekspluatāciju;
- spēj plānot, organizēt un vadīt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkopi un remontu uz kuģiem;
- spēj vadīt rūpes par kuģa un cilvēku drošību un vides aizsardzību.

Karjera

Kuģa mehāniķis var strādāt uz Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu kuģiem starptautiskajā kuģošanā, kā otrais/vecākais mehāniķis (STCW A-III/2 vai A-III/3) uz jūras transporta kuģiem (tostarp naftas tankkuģiem, sašķidrinātas gāzes tankkuģiem, pasažieru kuģiem, konteinerkuģiem, beramkravu kuģiem, refrižeratorkuģiem utt.), kā arī uz iekšējo ūdeņu kuģiem, atkrastes kuģiem, zvejas kuģiem un citiem kuģiem bez ierobežojumiem attiecībā uz galvenā dzinēja jaudu. Turklāt, atbilstoši pieredzei, iespējams strādāt jūrniecības, kuģu būves un remonta, loģistikas un citās nozarēs, kas prasa tehnisko pārraudzību. Šajās jomās ir pieejami dažādi darbi privātos un valsts uzņēmumos un organizācijās, piemēram, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Apgūta īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma un iegūta piektā līmeņa profesionālās kvalifikācija kuģu mehānikas jomā.

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas