Jūras transports

.
.
Jūras transports

Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus atbilstoši iegūstamā profesionālā grāda prasībām, kuri spēj sekmīgi pildīt uzņēmumu, organizāciju, iestāžu un to struktūrvienību vadītāju, galveno un vadošo tehnisko speciālistu u.c. amatu pienākumus jūras transporta vadības un ekspluatācijas jomā, kā arī sekmīgi darboties zinātniski pētnieciskajās un augstākajās mācību iestādēs u.c. Šo speciālistu padziļinātās un/vai paplašinātās zināšanas un izpratne, kā arī paaugstinātās prasmes nodrošina viņiem spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas profesionālas problēmas jūras transporta nozarē, tajā skaitā uzņēmējdarbībā un pamatot savus lēmumus, integrēt dažādu jomu (jūras un ostu inženiersistēmu un tehnoloģiju, vides pārvaldības, digitalizācijas, vadības, drošības u.c.) zināšanas, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Latvijas Jūras akadēmija
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Valdis Priednieks, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds jūras transportā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība un sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija jūrniecībā vai transporta pakalpojumu tematiskajā jomā, vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 5 320 - Pilna laika klātienes
€ 4 290 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
90
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Nodrošināt studējošajiem jūras transporta nozares zinātņu teorētiskajos pamatos balstītas, nozares pašreizējām un tālākās attīstības vajadzībām un nacionālajos normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošas, praksē piemērojamas profesionālā maģistra studijas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt studiju iespējas pretendentiem, kuri absolvējuši dažādas jūrniecības studiju programmas, ar tiesībām studēt maģistrantūrā, kā arī citu pielīdzināmu studiju programmu absolventiem pēc noteikto papildprasību izpildes;
- izglītot studiju programmā studējošos, nodrošinot maģistra profesionālā grāda jūras transportā ieguvi, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū jūras transporta nozarē;
- nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei;
- nodrošināt padziļinātu un/vai paplašinātu jūras transporta nozares specifisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi, kā arī jaunāko sasniegumu un attīstības tendenču paaugstinātu izpratni nozares teorijā un praksē;
- sagatavot studējošos patstāvīgam vadības, jaunrades un pētnieciskajam darbam jūras transporta nozarē un jomās, kas saistītas ar jūras transporta izmantošanu tautsaimniecībā, valsts aizsardzībā u.c.;
- attīstīt studējošajos izpratni, kā arī argumentētu, atbildīgu un aktīvu attieksmi lietās, kas saistītas ar profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:
- parādīt padziļinātas un/vai paplašinātas zināšanas un izpratni par jaunākajiem sasniegumiem jūras transporta nozares teorijā un praksē, no kurām daļa atbilst jūras transporta ekspluatācijas un/vai vadības inženierijas jomām;
- parādīt padziļinātas un/vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties jūras un ostu inženiersistēmu un tehnoloģiju, vides pārvaldības, digitalizācijas, vadības, drošības u.c. jomu saskarē;
- parādīt padziļinātas un/vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kuras nodrošina pamatu profesionālai kompetencei uzņēmējdarbībā jūras transporta nozarē;
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes pētnieciskas un/vai augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai jūras transporta ekspluatācijas un/vai vadības inženierijas jomās;
- gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās gan mutiski, gan rakstiski argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem jūras transporta ekspluatācijas un/vai vadības inženierijas aspektiem;
- patstāvīgi attīstīt savas kompetences un specializēšanos jūras transporta ekspluatācijas un/vai vadības inženierijas jomā, kā arī veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos;
- veikt uzņēmējdarbību un inovācijas jūras transporta nozarē, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas profesionālas problēmas jūras transporta nozarē, tajā skaitā uzņēmējdarbībā un pamatot savus lēmumus;
- integrēt dažādu jomu (jūras un ostu inženiersistēmu un tehnoloģiju, vides pārvaldības, digitalizācijas, vadības, drošības u.c.) zināšanas, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā;
- parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Studiju programmas absolventiem ir nodrošināts sekmīgs darbs uzņēmumu, organizāciju, iestāžu un to struktūrvienību vadītāju, galveno un vadošo tehnisko speciālistu u.c. amatos jūras transporta vadības un ekspluatācijas jomā, darbs zinātniski pētnieciskajās un augstākajās mācību iestādēs u.c.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība un piektā līmeņa vai tam atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, absolvējot jūrniecības nozares studiju programmas, ar tiesībām studēt maģistrantūrā. Pēc noteikto papildprasību izpildes uzņem arī citu pielīdzināmu studiju programmu absolventus.

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas