Studiju reglaments

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studiju reglaments ir studiju procesu reglamentējošo normatīvo aktu sakopojums. Tajā ietverti RTU Senāta lēmumi, rektora, studiju prorektora rīkojumi un citi dokumenti, kas papildināti ar komentāriem un skaidrojumiem.

1.2. Studiju reglaments paredzēts RTU personāla – studējošo, mācībspēku, lietvežu un darbinieku – lietošanai ikdienas darbā.

1.3. Studiju reglaments ietver sadaļas:

  • Lietoto terminu skaidrojumi
  • Uzņemšana studijām un imatrikulācija
  • Studiju programmas
  • Studiju darba reglamentācija
  • Studiju darba plānošana
  • Studiju gaita
  • Studējošo lietvedība
  • Izglītības dokumenti
2. Lietoto terminu skaidrojumi

2.1. Studijas ir akadēmiskā personāla vadīts studējošo darbs akadēmiskas vai profesionālas studiju programmas apgūšanas procesā.

2.1.1. Akadēmiskās izglītības mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu, pētniecības un praktiskās darbības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai darbībai izvēlētajā zinātnes nozarē vai ar to saistītā praktiskās darbības nozarē(s). Akadēmisko izglītību iegūst, studējot bakalaura, maģistra vai doktora akadēmisko studiju programmās. Pēc akadēmisko studiju programmas sekmīgas apguves studējošais iegūst bakalaura vai maģistra akadēmisko grādu vai zinātnes doktora grādu.

2.1.2. Profesionālās augstākās izglītības mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un praktiskā darba iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai darbībai izvēlētajā praktiskās darbības nozarē, profesijas standartam atbilstošā profesijā. Profesionālo augstāko izglītību iegūst, studējot bakalaura, maģistra, pirmā (koledžas) vai otrā (inženiera, arhitekta) līmeņa profesionālās augstākās izglītības  programmās. Pēc profesionālās augstākās izglītības programmas sekmīgas apguves studējošais iegūst bakalaura vai maģistra profesionālo grādu un/vai  profesionālo kvalifikāciju.

2.2. Studiju līmenis (cikls) – izšķir pamatstudijas, augstākā līmeņa studijas, doktora studijas.

2.2.1. Pamatstudijas – studijas bakalaura akadēmisko un profesionālo studiju, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmās, kurās uzņem reflektantus ar vismaz vidējo izglītību;

2.2.2. Augstākā līmeņa studijas – studijas maģistra akadēmisko un profesionālo studiju, kā arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (inženiera, arhitekta) programmās, kurās studijas var uzsākt tikai pēc sekmīgi pabeigtām pamatstudijām, t. i., pēc bakalaura grāda vai citas tam pielīdzināmas augstākās izglītības kvalifikācijas iegūšanas;

2.2.3. Doktora studijas – studijas doktora studiju programmās, kurās studijas var uzsākt pēc maģistra grāda vai citas tam pielīdzināmas augstākās izglītības kvalifikācijas iegūšanas.

2.3. Studiju programmas apraksts ir studiju organizācijas pamatdokuments, kurā ir noteiktas prasības studiju uzsākšanai, studiju laikā izpildāmās prasības – apgūstamie studiju kursi un to apjomi kredītpunktos, sniegts studiju nodrošinājuma apraksts, definēta iegūstamā augstākās izglītības kvalifikācija, sasniedzamie studiju rezultāti un iespējamās nodarbinātības apraksts.

2.3.1. Studiju programmas apjoms – studiju programmas prasību izpildei plānotais studiju darba kvantitatīvs novērtējums kredītpunktos. 

Kredītpunkts (KP) ir studiju darba uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam, t. i., vienai studiju darba nedēļai.

2.3.2. Studiju nominālais ilgums – studiju programmas prasību izpildei plānotais laiks, ko izsaka ar studiju gadu skaitu.

2.4. Imatrikulācija (ieskaitīšana) ir personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). Eksmatrikulācija – studējošā izslēgšana no studējošo saraksta.

Akadēmiskais gads ir 40 kalendārās nedēļas ilgs studiju posms, kas tradicionāli tiek iedalīts divos semestros – rudens un pavasara.

2.5. Akadēmiskajā gadā var paredzēt arī trešo, līdz 8 nedēļām ilgu, vasaras semestri. Tādā gadījumā akadēmiskā gada ilgums ir līdz 48 nedēļām.

2.6. Studijas īstenojas plānotajās nodarbībās (kontaktnodarbībās), studējošā patstāvīgajās studijās, konsultācijās, starppārbaudījumos, semestra pārbaudījumos, praksē, noslēguma pārbaudījumos.

2.6.1. Plānotās nodarbības (kontaktnodarbības) – lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi notiek mācību auditorijās un laboratorijās akadēmiskā personāla tiešā vadībā un uzraudzībā.

2.6.2. Studējošā patstāvīgās studijas ir ārpus plānoto nodarbību laika patstāvīgi veikta studiju vielas apguve. Tā ietver teorijas patstāvīgu apguvi, izmantojot mācību līdzekļus, gatavošanos praktisko un/vai laboratorijas darbu izpildei, obligāto patstāvīgo darbu izpildi u. tml.

2.6.3. Konsultācija ir ārpus plānoto nodarbību laika paredzēta iespēja studējošiem saņemt mācībspēka skaidrojumus jautājumos, kas studējošiem radušies, apgūstot studiju vielu plānotajās nodarbībās un/vai patstāvīgajās studijās.

2.6.4. Prakse – profesionālo studiju programmu obligāta sastāvdaļa, kas paredz profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi nozarei atbilstošā uzņēmumā vai organizācijā ārpus RTU. Prakses infografika.

2.6.5. Studiju kursa pārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā kārtojamie starppārbaudījumi un noslēguma pārbaudījums.

2.6.5.1. Starppārbaudījumi notiek studiju kursa apguves gaitā, tajos pārbauda un vērtē studējošo izpildītos patstāvīgos darbus, praktiskos darbus, kontroldarbus, laboratorijas darbus, kolokvijus, ziņojumus, referātus u. tml.;

2.6.5.2. Studiju kursa noslēguma pārbaudījums notiek studiju kursa apguves noslēgumā. Noslēguma pārbaudījumi ir eksāmeni un studiju projektu aizstāvēšana.

2.6.6. Studiju noslēguma pārbaudījumi ir gala un valsts pārbaudījumi, ko studējošie kārto studiju programmas noslēgumā.

2.6.6.1. Gala pārbaudījumi kārtojami akadēmiskas studiju programmas noslēgumā. Pamatojoties uz gala pārbaudījumu rezultātiem, studējošiem piešķir bakalaura vai maģistra akadēmisko grādu;

2.6.6.2. Valsts pārbaudījumi kārtojami ciklu  profesionālo augstākās izglītības studiju programmu noslēgumā. Pamatojoties uz valsts pārbaudījumu rezultātiem, studējošiem piešķir bakalaura vai maģistra profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju.

2.7. Augstākās izglītības kvalifikācija – studiju programmas noslēgumā iegūstamais bakalaura vai maģistra grāds un/vai profesionālā kvalifikācija, zinātnes doktora grāds.

2.8. RTU īsteno studijas pilna un nepilna laika studiju formās.

2.8.1. Pilna laika (dienas) studijas notiek ar studējošā darba intensitāti ne mazāku par 40 akadēmiskajām stundām nedēļā, kas akadēmiskā gada laikā ļauj apgūt mācību vielu 40 kredītpunktu apjomā.

2.8.2. Nepilna laika studijas notiek ar studējošā darba intensitāti mazāku par 40 akadēmiskajām stundām nedēļā, kas akadēmiskā gada laikā ļauj apgūt mācību vielu mazāk nekā 40 kredītpunktu apjomā. Studiju ilgums nepilna laika formā ir lielāks nekā pilna laika formā.

2.9. Studijas RTU tiek finansētas no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem (studijas budžeta vietās) vai no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem (studijas par maksu).

3. Uzņemšana un imatrikulācija

3.1. Uzņemšanu studijām Latvijas augstskolās reglamentē:

3.1.1. Augstskolu likums (45. un 46. pants);

3.1.2. LR MK noteikumi Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» ;

3.1.3. LR MK noteikumi Nr. 932 «Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos»;

3.1.4. IZM instrukcija Nr. 8 «Uzņemšanas noteikumi Latvijas augstskolās».

3.2. Uzņemšanas kārtību katram studiju līmenim (ciklam) RTU reglamentē uzņemšanas noteikumi konkrētam uzņemšanas gadam, kurus izstrādā, apstiprina un publisko līdz kārtējā gada 1. novembrim:

3.2.1. Uzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās

3.2.2. Uzņemšanas noteikumi augstākā līmeņa studiju programmās;

3.2.3. Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās

3.3. Ārzemju studentu uzņemšanas kārtību jebkura līmeņa (cikla) studijām reglamentē Uzņemšanas noteikumi RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās.

3.4. Studiju programmu sarakstus, kurās paredzēts uzņemt reflektantus konkrētajā uzņemšanas gadā, kā arī budžeta vietu sadalījumu pa studiju programmām, nosaka ar attiecīgiem RTU Senāta lēmumiem.

3.5. Uzņemšanu studijām nodrošina RTU Uzņemšanas komisija.

3.6. Uzņemtie (ieskaitītie, imatrikulētie) studējošie atkarībā no finansējuma nosacījumiem slēdz ar RTU studiju līgumu:

3.6.1. Par studijām RTU par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem;

3.6.2. Par studijām RTU par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

3.6.3. Studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos (pārnākot no citas augstskolas, pārejot studijām no vienas RTU studiju programmas citā, pārejot no pilna laika studijām uz nepilna laika un otrādi, atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas no RTU vai citām augstākās izglītības iestādēm) reglamentē Studiju uzsākšanas kārtība RTU vēlākajos studiju posmos.

4. Studiju programmas

4.1. Vispārējās prasības Latvijā īstenotajām studiju programmām nosaka augstākās izglītības valsts standarti, MK noteikumi un AIP lēmumi:

4.1.1. LR MK 2014 .gada 13. maija noteikumi Nr. 240 «Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu»;

4.1.2. LR MK noteikumi Nr. 141 «Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu»;

4.1.3. LR MK noteikumi Nr. 512 «Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu»;

4.1.4. LR MK noteikumi Nr. 194 Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

4.2. RTU īsteno augstākās izglītības akadēmisko un profesionālo studiju programmas, kuras sniedz iespēju iegūt attiecīgi akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību.

4.3. Studijas RTU notiek triju līmeņu (ciklu) studiju programmās –pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktora studiju programmās.

4.3.1. Pamatstudiju līmenī studijas notiek:

4.3.1.1. bakalaura akadēmisko un profesionālo studiju programmās;

4.3.1.2. pirmā līmeņa profesionālo studiju (koledžas) programmās.

4.3.2. Augstākā līmenī studijas notiek:

4.3.2.1. maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās;

4.3.2.2. otrā līmeņa profesionālo studiju programmās (bez profesionālā grāda iegūšanas).

4.4. RTU prasības studiju programmām reglamentē RTU vienotās prasības studiju programmām

4.4.1. Doktorantūras programmām - Doktorantūras nolikums;

4.4.2. Ārzemju studiju departamentā īstenojamām studiju programmām: Par pieļaujamām izmaiņām svešvalodās īstenoto studiju programmu plānos ārvalstu studējošajiem.

4.5. RTU studija procesa un programmu harmonizācijai izveidota Metodiskā padome un fakultāšu metodiskās komisijas.

4.6. Studiju programmu izstrādāšanas kārtību RTU reglamentē dokuments Studiju programmu pieteikšanas, izstrādāšanas un grozījumu izdarīšanas kārtība.

4.7. Studiju programmu kvalitātes ekspertīzi veic attiecīgā studiju virziena komisija, kuru sastāda un tā darbojas atbilstoši Studiju virziena komisijas nolikumam.

4.8. Studiju programmas, pamatojoties uz Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijas ieteikumu, apstiprina RTU Senāts.

4.9. Izsludināt uzņemšanu un uzsākt studiju programmas īstenošanu atļauts tikai pēc licences saņemšanas.

4.9.1. Studiju programmu licencēšana notiek saskaņā ar LR MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 795 «Studiju programmu licencēšanas noteikumi» .

4.9.2. Studiju programmas licencēšana notiek vienreiz un licence ir derīga visā studiju programmas īstenošanas laikā.

4.10. Sākot ar 2012. gadu studiju programmu akreditācija aizstāta ar studiju virzienu akreditāciju.

4.10.1. Studiju virzienu akreditācija notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3 pantu «Studiju virziena atvēršana un akreditācija» un LR MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 793 «Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi».

4.10.2. Akreditētam studiju virzienam atbilstošām studiju programmām ir akreditētas programmas statuss. Augstskolu likuma 1.  panta 11. punkts «Akreditēta studiju programma».

4.11. Valstiski atzītus augstākās izglītības diplomus izsniedz tikai pēc akreditētas studiju programmas apguves.

4.12. Tiesības saņemt studiju un studējošo kredītu ir tikai akreditētās studiju programmās studējošajiem.

4.13. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu, studija virziena ikgadējos pilnveides pārskatus katra akadēmiskā gada noslēgumā, kā arī kārtējai akreditācijai sagatavoto aktualizēto pašnovērtējuma ziņojumu apstiprina RTU Senāts. Pašnovērtējuma ziņojumus un ikgadējos pārskatus publicē portālā ORTUS.

4.14. RTU īstenoto studiju programmu saraksti publicēti RTU mājaslapā.

4.15. RTU īsteno arī iespēju pieteikties licencēto studiju programmu atsevišķu studiju kursu apguvei klausītāja statusā, apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus sadarbībā ar uzņēmumu, atbilstoši specifikai un vajadzībām. Vairāk par tālākizglītības iespējām skatīt RTU mājaslapā.

4.16. Profesionālās pilnveides mācības reglamentē Profesionālās pilnveides mācību organizēšanas kārtība RTU.

5. Studiju reglamentācija

5.1. Pilna laika studijas ietver ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. Pilna laika studijās plānotajām (klātienes) nodarbībām atkarībā no studiju līmeņa paredzētas ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas nedēļā (izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un noslēguma darba izstrādei paredzēto apjomu), pārējais laiks paredzēts studējošo patstāvīgam darbam.

5.2. Studiju gadā studējošajiem jāizpilda programmas prasības:

5.2.1. pilna laika studējošajiem – 40 kredītpunktu (KP) apjomā;

5.2.2. nepilna laika (vakara, neklātienes) studējošajiem – 30 KP apjomā;

5.2.3. doktorantiem – 48 KP apjomā.

5.3. Studiju saturu atspoguļo studiju programmas studiju kursu saraksts.

5.3.1. Studiju kurss ir studiju programmas sastāvdaļa noteikta zināšanu, prasmju un attieksmju kopuma apgūšanai un studiju rezultātu sasniegšanai.

5.3.2. Studiju kursu klasifikācijas principus, studiju kursu apraksta saturu un studiju kursus īstenojošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas prasības nosaka Studiju kursu reģistra nolikums.

5.3.3. Detalizēta informācija par visiem RTU piedāvātajiem studiju kursiem apkopota Studiju kursu reģistrā.

5.3.4. Studiju kursā plānoto kontaktnodarbību – lekciju, praktisko darbu, laboratorijas darbu – apjomu raksturo ar akadēmisko stundu skaitu nedēļā.

5.4. Pārbaudījumu kārtošanu studiju kursā reglamentē Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums.

5.5. Studiju projektu izpildi reglamentē Vispārīgie noteikumi studiju projektu plānošanai, izstrādāšanai un novērtēšanai.

5.6. Prakses organizēšanas kārtību reglamentē RTU prakses organizēšanas kārtība. Ar uzņēmumu vai organizāciju, kas studējošos uzņem praksē, RTU slēdz Līgumu par mācību prakses nodrošināšanu.

5.7. Noslēguma pārbaudījumus studiju programmas noslēgumā reglamentē Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem Rīgas Tehniskajā universitātē, nosakot noslēguma darba (bakalaura darba, maģistra darba, diplomprojekta vai kvalifikācijas darba) izstrādes organizēšanu, vadīšanu, izstrādi, noformēšanu un iesniegšanu aizstāvēšanai.
Noslēguma darbu noformēšanu ieteicams veikt atbilstoši Norādījumiem studiju noslēguma darbu noformēšanai. Aizstāvēti noslēguma darbi elektroniskā veidā tiek glabāti ORTUSā. Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas un glabāšanas kārtību nosaka rīkojums Par studiju noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas un glabāšanas kārtība.

5.8. Studijas doktorantūrā reglamentē:

5.8.1. LR MK 27.12.2005. noteikumi Nr. 1001 «Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji»;

5.8.2. Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras nolikums;

5.8.3. Noteikumi par promocijas padomēm un promociju RTU.

5.9.  Citās augstskolās un studiju programmās apgūtu studiju priekšmetu atzīšanu nosaka studiju prorektora rīkojums «Par citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju kursu atzīšanas kārtību»

6. Studiju plānošana

6.1. Studiju darba plānošana ir studiju programmā noteikto prasību izpildes gaitas apraksts. Plānošana ietver tipveida studiju plānu, studentu semestra individuālo studiju plānu, nodarbību grafika un eksāmenu kārtošanas grafika izstrādi.

6.2. Tipveida studiju plāns nosaka studiju darba apjomu un saturu vienam studiju pusgadam (semestrim). Programmas apguvi kopumā nosaka tipveida studiju plānu kopa, kuru skaits atbilst programmas apguvei noteikto semestru skaitam. 

6.3. Semestra individuālais studiju plāns – studējošā studiju plāns, kuru sastāda studiju pusgadam pirms kārtējā semestra sākuma. Individuālos studiju plānus izstrādā, pamatojoties uz tipveida studiju plānu(-iem).

6.3.1. Obligātos studiju kursus individuālajos plānā ieraksta no tipveida studiju plāna attiecīgajam studiju pusgadam, ierobežotās (obligātās) izvēles un brīvās izvēles studiju kursus – no studenta izvēlēto kursu saraksta.

6.3.2. Obligātās (ierobežotās) izvēles kursus studējošais izvēlas no tipveida studiju plānā piedāvātā kursu saraksta.

6.3.3. Brīvās izvēles studiju kursus studējošais izvēlas pēc saviem ieskatiem no RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu saraksta vai no citu augstskolu, ar kurām ir noslēgts sadarbības līgums, piedāvātajiem sarakstiem. 

Līgums ar Biznesa augstskolu «Turība»

Līgums ar Latvijas Kultūras akadēmiju

Līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Līgums ar Latvijas Mākslas akadēmiju

Līgums ar Latvijas Universitāti

Līgums ar Vidzemes Augstskolu

Līgums ar Ventspils Augstskolu

Līgums ar Rēzeknes Augstskolu

6.3.4. Studentu pierakstīšanās uz obligātās (ierobežotās) izvēles, kā arī uz brīvās izvēles kursiem nākamajam studiju gadam notiek saskaņā ar pieteikšanās grafiku izvēles kursiem kārtējam akadēmiskajam gadam.

6.3.5. Pieteikšanās procesu izvēles kursiem un individuālo studiju plānu izstrādi pārrauga studiju programmas direktors.

6.3.6. Individuālie studiju plāni studentiem ir pieejami apskatei RTU portālā ORTUS, izmantojot autorizētu piekļuvi.

6.4. Nodarbību grafiks nosaka plānoto nodarbību (kontaktnodarbību) sadalījumu katrai dienai un nedēļai, nosaka nodarbību vietu (auditoriju, laboratoriju), mācībspēka uzvārdu un akadēmisko amatu.

6.4.1. Nodarbību laikus katrai dienai plāno atbilstoši nodarbību plānošanas standarta grafikam.

6.4.2. Viena plānotā nodarbība ilgst divas akadēmiskās stundas ar 5 minūšu starpbrīdi. Akadēmiskās stundas ilgums ir 45 minūtes.

6.4.3. Studiju nedēļām semestrī, kurās notiek plānotās nodarbības, tiek piešķirts kārtas numurs no 1. līdz 20. un tās iedala nepāra un pāra nedēļās. Pirmā nedēļa ir nepāra, 2. nedēļa – pāra utt.

6.4.4. Nodarbību grafikus katrai studējošo grupai izstrādā pirms kārtējā semestra sākuma un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms semestra sākuma publisko RTU mājaslapā

6.5. Eksāmenu grafiks nosaka semestra noslēgumā kārtojamo eksāmenu sarakstu, atbildīgo mācībspēku uzvārdus, konsultāciju un eksāmenu datumus, laikus un telpas. Eksāmenu grafiku publisko ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmenu sesijas sākuma.

6.6. Studiju darba plānošanu nepilna laika studijām organizē RTU attiecīgā fakultāte. 

7. Studiju gaita

7.1. Studējošo vispārējie pienākumi

7.1.1. RTU studējošo vispārējos pienākumus un tiesības nosaka:

7.1.1.1. RTU studentu, mācībspēku un darbinieku ētikas kodekss;

7.1.1.2. RTU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem;

7.1.1.3. Pirmā studiju gada studējošajiem studiju kārtību papildus reglamentē RTU rīkojums «Par studiju kārtību 1. kursa studentiem»;

7.1.1.4. Rīgas Tehniskās universitātes Akadēmiskā godīguma kodekss. Norādījumi par akadēmiskā godīguma pārkāpumu izvērtēšanu un plaģiāta veidiem sniegti dokumentā Akadēmiskā godīguma pārkāpumi un to izskatīšana. Akadēmiskā godīguma pārkāpumus fakultātes vai RTU vadība izskata, pamatojoties uz mācībspēka ziņojumu – Ziņojums par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu.

7.1.2. Starptautiskās sadarbības un ārzemju studējošo departamenta studējošo darbu reglamentē departamenta direktora rīkojums Nr. 8–11–1.

7.2. Studējošā darba saturu kārtējam semestrim – apgūstamo studiju kursu sarakstu un kārtojamos pārbaudījumus – nosaka individuālais studiju plāns (skat. 6.3.).

7.3. Apgūstamo kursu kalendāros plānus un prasības, kas jāizpilda, lai iegūtu sekmīgu vērtējumu, studējošie var apskatīt ORTUS portāla e-studiju vidē.

7.3.1. Regulāri, ne retāk kā reizi nedēļā, studējošajiem jāiepazīstas ar portālā ievietotajiem paziņojumiem un citu ievietoto informāciju, tajā skaitā nodarbību grafiku, individuālo studiju plānu, studiju materiāliem un sistēmā ievadītajiem pārbaužu rezultātiem.

7.3.2. E-studiju vidē studējošajiem ir iespēja uzturēt aktuālu kontaktinformāciju, kā arī izteikt viedokli par ORTUS ievietoto informāciju un piedalīties diskusiju forumā.

7.4. Sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu, kā arī akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumus un kārtību reglamentē Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums.

7.5. RTU studiju kvalitātes kontroles nodrošināšanai, studējošie katra semestra beigās aizpilda elektroniskā formā novērtējuma anketu par katru apgūto studiju kursu. Anketēšanas kārtību nosaka studiju prorektora rīkojums Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa novērtēšanai.

7.6. Valsts budžeta dotācijas finansētajās studiju vietās studējošie, kuri sekmīgi nokārtojuši viņiem paredzētos pārbaudījumus plānotajos termiņos, var pretendēt uz stipendiju no RTU stipendiju fonda, kuru IZM iedala no valsts budžeta līdzekļiem.

7.6.1. Kārtību, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie, reglamentē LR MK 2004. gada 1. septembra noteikumi Nr. 740 «Noteikumi par stipendijām».

7.6.2. Kārtību, kādā stipendijas piešķir RTU, nosaka RTU stipendiju piešķiršanas nolikums.

7.6.3. Kārtību, kādā stipendijas piešķir RTU doktorantiem, nosaka Vadlīnijas par doktorantu kredītam pielīdzināto stipendiju piešķiršanu.

7.6.4. Studiju finansēšanas nosacījumu izmaiņas studējošajiem nosaka Nolikums par studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atvieglojumu piešķiršanu.

7.7. Studiju pārtraukums – studējošiem slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ piešķirts studiju pārtraukums bez studējošā eksmatrikulācijas. Studiju pārtraukumu piešķiršanu RTU reglamentē Studiju pārtraukumu piešķiršanas kārtībā.

7.8. Studējošo mobilitāte – iespēja studiju laikā doties mobilitātē (apmaiņas studijās vai praksē), izmantojot projektu un sadarbības līgumu iespējas, ar mērķi ārzemju augstskolās apgūt studiju programmas daļu vai studiju moduli, kā arī veikt obligāto studiju praksi.

7.8.1. Konsultācijas par apmaiņas studiju iespējām sniedz un apmaiņas studijas organizē Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments un Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa.

7.8.2. RTU studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ programmā Nolikums par studentu apmaiņas programmu un līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu RTU.

7.8.3. Ārzemju studentu uzņemšanu un apmācību reglamentē studiju prorektora rīkojumi:

7.8.3.1. Par ārzemju studentu uzņemšanu un apmācību RTU;

7.8.3.2. Par ārzemju studentu uzņemšanas tiesību piešķiršanu RTU Rīgas Biznesa skolai.

7.8.4. Ārzemju studentu uzņemšanu apmaiņas studijām RTU reglamentē Norādījumi par studiju nodrošināšanu apmaiņas studentiem.

7.9. Studējošo eksmatrikulāciju reglamentē Augstskolu likuma 49. pants.

7.9.1. Studējošos eksmatrikulē pēc studiju programmas sekmīgas apguves un augstākās izglītības kvalifikācijas – grāda vai profesionālās kvalifikācijas – iegūšanas;

7.9.2. Studējošo var eksmatrikulēt arī studiju laikā:

7.9.2.1. saskaņā ar studējošā paša izteiktu vēlēšanos;

7.9.2.2. ja konstatēts, ka uzņemšana notikusi, pārkāpjot normatīvos aktus;

7.9.2.3. ja studējošajam ir akadēmiskie parādi un tie nav nokārtoti akadēmisko parādu kārtošanas noteikumos paredzētajos termiņos;

7.9.2.4. ja studējošais ir pārkāpis RTU iekšējās kārtības noteikumus vai RTU Ētikas kodeksu;

7.9.2.5. ja studējošais nepilda studiju līguma nosacījumus.

7.10. Augstskolu likumā ar 14.07.2011. grozījumiem ieviests jauns 592pants «Studijas ārpus studiju programmām», kas nosaka, ka jebkurai personai, ja tai ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, ir tiesības:

7.10.1. Reģistrēties kā augstskolas klausītājam atsevišķu studiju moduļu vai studiju kursu apguvei un uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu kredītpunktos. Klausītājus reģistrē RTU Studiju departamenta Tālākizglītības nodaļa;

7.10.2. Pretendēt uz ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Atzīšanu reglamentē RTU nolikums «Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība Rīgas Tehniskajā universitātē»

8. Studējošo lietvedība

8.1. Katram studējošam pēc imatrikulācijas tiek izveidota personas lieta.

8.2. Kārtību, kādā noformē un aktualizē studējošā personas lietu, reglamentē LR MK noteikumi Nr. 203 «Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība».

8.3. RTU studējošo lietvedības pamatprincipus nosaka Instrukcija par studējošā personas lietas noformēšanu, uzglabāšanu un nodošanu.

8.4. Datu ievadīšanu  elektroniskajā datu bāzē «RTU Studiju vadības sistēma» veic par studiju programmas vai tās daļas īstenošanu atbildīgās struktūrvienības lietvede(is).

8.5. Studējošie savus studiju rezultātu novērtējumus var aplūkot portālā ORTUS, izmantojot autorizētu piekļuvi.

9. Izglītības dokumenti

9.1. Diploms – augstāko izglītību apliecinošs dokuments, ko RTU izsniedz akreditētu studiju programmu prasības izpildījušiem studentiem. Diplomus un elektroniski parakstītus diplomu pielikumus izsniedz bez maksas, bet šo dokumentu apstiprinātas kopijas tiek izsniegtas par maksu RTU Studentu servisā. Papildu informācija.

9.1.1. Kritērijus un kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi, un minēto dokumentu noformēšanas noteikumus nosaka:

9.1.1.1. LR MK 2013. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 202 «Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti»;

9.1.1.2. LR MK 1997. gada 18. februāra noteikumi Nr. 74. «Noteikumi par augstāko profesionālo kvalifikāciju».

9.1.2. Diplomu veidlapu aizpildīšana notiek saskaņā ar rīkojumu «Par diplomu veidlapu aizpildīšanu» (1. un 2. pielikumiem) un «Par grozījumiem diplomu veidlapu aizpildīšanā».

9.1.3. Diplomus ar izcilību izsniedz atbilstoši RTU Senāta lēmumam Par diplomiem ar izcilību.

9.2. Diploma pielikums – diplomam pievienots dokuments latviešu un angļu valodā, kurā iekļautas ziņas par personas pabeigto studiju līmeni, saturu un statusu.

9.2.1. Diplomu pielikumu sagatavošana notiek saskaņā ar «Norādījumi augstākās izglītības diplomu pielikumu veidošanai».

9.3. Akadēmiskā izziņa – dokuments, kas apliecina personas sasniegumus kādā noteiktā studiju posmā.

9.3.1. Akadēmiskās izziņu sagatavošanas un noformēšanas kārtību nosaka Rīkojums par atzīmju izrakstiem;

9.3.2. Akadēmisko izziņu latviešu, angļu vai krievu valodā, kā arī tai pievienojamos studiju kursu aprakstus, sagatavo un izsniedz uz personas rakstiska iesnieguma pamata.

9.3.2.1. Studējošajiem akadēmiskās izziņas sagatavo un izsniedz lietvedības struktūrvienība;

9.3.2.2. Eksmatrikulētām personām akadēmiskās izziņas sagatavo un izsniedz Studiju departaments. Eksmatrikulētām personām akadēmisko izziņu sagatavošana ir maksas pakalpojums.

9.4. Tālākizglītības apliecība – izglītības dokuments, kas apliecina viena vai vairāku studiju kursu vai kursu programmas apgūšanu. Tālākizglītības apliecības un sertifikātus noformē saskaņā ar RTU rektora apstiprinātiem Noteikumiem par tālākizglītību apliecinošiem dokumentiem RTU.

9.5. Profesionālās pilnveides apliecība – apliecina licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas apgūšanu akreditētā izglītības iestādē. Profesionālās pilnveides  apliecību kopā ar sekmju izrakstu sagatavo un izsniedz saskaņā ar:

9.5.1. LR MK noteikumiem Nr. 902 «Kārtība kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti»;

9.5.2. RTU rīkojumu Par profesionālās pilnveides kursiem RTU;

9.5.3. RTU rektora apstiprinātu Instrukciju par profesionālās pilnveides apliecību un sekmju izrakstu aizpildīšanu RTU.

9.6. Diploma un/vai diploma pielikuma dublikātu izsniedz, pamatojoties uz personas iesniegumu un rektora rīkojumu par dublikāta izsniegšanu.

9.6.1. Iesniegumus dublikāta saņemšanai iesniedz RTU Studiju daļā vai Studentu servisa centrā;

9.6.2. Dublikātu(s) noformē atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība».

Studijas