Grāmatnīca

Kontakti

Rīga, Āzenes iela 6 (1. stāvs, RTU Studentu servisa centrs)
+371 67089364

Darba laiks

Pieejamās grāmatas

Nosaukums

Cena, EUR
(ar PVN)

Attēls

«Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca» 

Autori: Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning, Július Kravjar, Milan Ojsteršek, Laura Ribeiro, Tatjana Odiņeca, Franca Marino, Marco Cosentino, Shiva Sivasubramaniam, Tomáš Foltýnek, Salim Razi, Oliver Trevisiol

Anotācija: Pirmā akadēmiskajam godīgumam veltītā grāmata latviešu valodā. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termini angļu valodā, katru ierakstu veido termins angļu valodā, termins latviešu valodā un definīcija latviešu valodā. Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem zinātnē un uzņēmējdarbībā. Vadlīnijas izklāsta minimālās prasības un atbildību dažādām akadēmiskajā darbā ieinteresētajām pusēm. Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta «Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai» atskaite, kas tapusi dažādu valstu un nozaru autoru kopdarba rezultātā.

9.00

«Elektrība 66»

Pēteris Apse-Apsītis

Šodien katram elektrotehnikas speciālistam ne tikai jāpārzina klasiskā elektrotehnika, bet arī jābūt zināšanām par pusvadītāju ierīcēm, to slēgumiem un lietojumu un vēl par daudz ko citu. Kopumā tās ir zināšanas par «lietām ap mums». Grāmatā ir apkopotas galvenās pamatlietas, kuru pārzināšana ir izrādījusies būtiska autora profesionālās darbības gados.

Izdevumā izklāstīto teoriju, vienādojumus un shematiskos attēlus papildina vienkārši aprēķini un to risinājumu gaita. Grāmatas pēdējā nodaļā apkopota gan profesijas pārstāvjiem, gan interesentiem noderīga informācija, kā ieskats vēsturē, noteikumi drošam darbam ar elektroiekārtām, pamācība lodēšanā un fizikālo lielumus tabulas.

 

25.76

«Elektriskais dzinulis»

Pēteris Apse-Apsītis

Priekšvārds:  Skaitlis 66. Mūsu rakstībā to veido divi cipari 6. 

Seši - tas ir pusducis, tātad divi sešinieki veido duci jeb duodecim latīniski, bet skaitliski tas ir 12.

Ducis gadsimtiem cauri ir bijis interesants skaitlis – ducis mēnešu, ducis galveno dievu un dieviešu Senajā Grieķijā un Romā, Jēzum bija ducis mācekļu… ducis…

Arī cilvēka mūžā gadskaitlim 66, iespējams, ir nedaudz ietekmīgāka loma nekā 60 vai 70. 
Tāpēc atļāvos izteikt savas pārdomas par dzīvi un «lietām ap mums».

Šīs pārdomas ir veltījums studiju biedriem, kolēģiem, oponentiem, draugiem un nedraugiem. Bez viņiem nebūtu arī ko pārdomāt. Katrs dzīvē sastaptais cilvēks, ar kuru ir bijusi neliela saruna ne tikai par «laiku un suņiem», bet arī par kaut ko nedaudz vairāk, ir devis savu artavu šīm pārdomām.
Kolēģiem manā dzīvē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma, un šajā ziņā man ir veicies – man nekad nav bijuši «riebīgi kolēģi», attiecības ir bijušas (un ir) draudzīgākas vai formālākas, bet vienmēr labas. Paldies viņiem par to!

Visvairāk ir devusi ģimene. Ģimene var atbalstīt, ģimene var kritizēt un neatbalstīt. Sajūtu līmenī tam ir daudz lielāka nozīme nekā pārējās sabiedrības viedoklim. Es vienmēr esmu sajutis šādu atbalstu, esmu par to pateicīgs un patiesi tādu atbalstu novēlu arī citiem.
 
Šīs ir pārdomas, atskatoties uz dzīves 66 un praktiskās darbības 55 gadiem. 
Pārdomas. Tikai pārdomas.   

9.50

«Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā»

Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde, izdevniecība «Sava grāmata», 2020.gads – 588.lpp. ISBN numurs 978-9934-582-41-7

Anotācija: Atbildot uz zinātnes būtiskākajiem jautājumiem par pasaules un Zemes izcelsmi, radīta populārzinātniska grāmata. Pirmā nodaļa ievedīs lasītāju pārsteidzošā mazo daļiņu pasaulē, sākot ar elektroniem, protoniem, neitroniem, kvarkiem, antidaļiņām un beidzot ar Higsa bozonu; apskatīta Kosmosa rašanās teorija. Otrā nodaļa apskata, cik vispār elementu ir sastopami dabā un cik var radīt pats cilvēks? Kāpēc elementi ir radioaktīvi? Trešā nodaļa apskata jaunos vielas stāvokļus, tai skaitā superauksto atomu kondensātus zemās temperatūrās, kas ir tikai dažu miljarddaļu kelvina virs absolūtās nulles. Pētītas arī nanotehnoloģijas un optiskās pincetes. Ceturtā nodaļa veltīta Zemei. Izrādās, ka uz Zemes ir gan asfalta ezeri, gan dabīgs kodolreaktors. Sevišķa uzmanība pievērsta zinātnes varoņu neremdināmai zinātkārei, riskējot ar dzīvību, lai paceltos augstu virs mākoņiem – stratosfērā. Piektā nodaļa veltīta vienam no 20. gadsimta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā – kodolenerģijas atklāšanai.

25.76

Zinātniskā monogrāfija «Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos»

A. Vītola, M. Šenfelde, RTU Izdevniecība, 2019. gads – 132.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-307-5

Anotācija: Zinātniskā monogrāfija ir veltīta institucionālajai videi un institucionālās vides lomai ekonomiskajā attīstībā. Tā piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi.

10.30

Zinātniskā monogrāfija «Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors»

A. Zigmunde, RTU Izdevniecība, 2019. gads – 192 lpp. ISBN 978-9934-22-360-0

Anotācija: Zinātniskā monogrāfija veltīta 1862. gadā dibinātās pirmās augstskolas Latvijas teritorijā – Rīgas Politehnikuma – pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam (1819-1875), atzīmējot profesora 200 gadu jubileju. Tajā atspoguļota E. Nauka un viņa dzimtas dzīvesdarbība. 

Vairāku gadu pētījums rezultējies zinātniskā monogrāfijā, un tajā pirmo reizi apkopota profesora E. Nauka zinātniskā un pedagoģiskā darbība, atklājot līdz šim nezināmus faktus. Izsekots arī Nauka dzimtas gaitām, tostarp E. Nauka kuplajai pēcnācēju saimei.

Zinātniskā monogrāfija būs saistoša Latvijas zinātnes, izglītības un kultūras vēstures interesentiem, zinātņu vēstures pētniekiem, augstskolu docētājiem un studentiem.

9.50

Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 = Architectural Education in Latvia 150. 

Krastiņš, Bratuškins, Treija, Rīga: RTU, 2019. 208 lpp. ISBN 978-9934-22-362-4

Anotācija: Grāmatā atspoguļota arhitektūras augstākās izglītības vēsture Latvijā kopš tās pirmsākumiem 19. gadsimta vidū līdz mūsdienām, secīgi analizējot izglītības īstenošanu četros galvenos vēsturiskajos periodos – Arhitektūras nodaļā Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā no 1869. līdz 1919. gadam, Arhitektūras fakultātē Latvijas Universitātē no 1919. līdz 1944. gadam, Latvijas Valsts Universitātē un Rīgas Politehniskajā institūtā no 1944. līdz 1990. gadam un Arhitektūras fakultātē Rīgas Tehniskajā universitātē kopš 1991. gada. Katrā periodā detalizēti apkopoti dati par arhitektūras studiju principiem, metodēm un mācībspēkiem, par sasniegumiem arhitektūras teorijā un zinātnē un mācībspēku līdzdalību sava laika arhitektūras prakses dažādu jomu norisēs. 

Grāmatā ir ievads, četras galvenās nodaļas un pielikumi, no1872. līdz 2017. gadam katru gadu diplomēto arhitektu un arhitektūras maģistru saraksts, kā arī kopējais personu rādītājs, kurā minētajām personām norādīts arhitektūras skolas beigšanas gads. 

Grāmata ir zinātnisks izdevums, taču tā noteikti piesaistīs daudz lasītājus, kuri interesējas par arhitektūru, vēsturi un izglītības jautājumiem.

15.00

«Dejas inženieris»

B. Čikste, U. Šteins, RTU Izdevniecība, 2017. – 160 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-931-7

Anotācija: Grāmata veltīta izcilas personības – inženiera, horeogrāfa, pedagoga Ulda Šteina – dzīvesstāstam un viņa ieguldījumam Latvijas kultūrā. Grāmata veidota kā Ulda Šteina atmiņu stāstījums un būs aizraujoša lasāmviela ikvienam latviešu skatuviskās dejas interesentam vai dejotājam.

12.88

«Biznesa ekonomika 3.izdevums»

Kjells Gunnars Hofs, Rasma Alsiņa 2019. – 603 lpp. ISBN 978-9934-19-252-4

Anotācija: K.G. Hofa grāmata sniedz zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā. Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to var izmantot gan ekonomikas un vadībzinību studenti, apgūstot uzņēmējdarbības ekonomiku, gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam uzņēmējdarbības ekonomika ir viens no mācību priekšmetiem. «Biznesa Ekonomika» kalpos arī uzņēmējiem un vadītājiem kā rokasgrāmata praktiskajā biznesa dzīvē. 

Šis ir trešais grāmatas izdevums latviešu valodā. Tā pamatā ir 2016.gada izdotās grāmatas «Bedrifts økonomi» 8.izdevums, kas jau ilgstoši ir Norvēģijā vispieprasītākā grāmata šajā jomā. 

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots mūsu apstākļiem, īpaši likumdošanas un praktisko jautājumu ziņā.

19.96

«Nodokļi»

M. Jurušs, RTU Izdevniecība, 2019. – 172 lpp. ISBN numurs 978-9934-22-196-5

Anotācija: Grāmatas mērķis ir palīdzēt izprast nodokļu jēgu un apgūt nodokļu pamatus. Tā sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. 

Grāmata ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) studentiem mācībām studiju programmā «Muitas un nodokļu adminstrēšana», kā arī citiem studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem. 

Grāmatā apskatīta Latvijā esošā nodokļu sistēma, kas balstīta uz spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu 2018. gada 1. jūnijā. Ņemot vērā, ka normatīvo aktu regulējums regulāri mainās, tajā skaitā, gan nodokļu likmes, gan atvieglojumi, gan arī citi regulējumi, grāmatā nodokļu izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, lai izprastu, kā nodokļus rēķina pēc būtības. Konkrētas likmes vai citi nosacījumi var būt atšķirīgi. 

14.17 

«Rīgas Tehniskā universitāte: pusgadsimts Ķīpsalā»

I. Gudro, A. Zigmunda, R. Lapsa, E. Lapsa, RTU Izdevniecība, 2018 – 104.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-130-9

Anotācija: Grāmatā hronoloģiski atspoguļota Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņas veidošanās un izaugsme Ķīpsalā 50 gadu gaitā, iekļaujot vēsturiskas ilustrācijas un dokumentus, kā arī populārzinātnisku aprakstu latviešu un angļu valodā. Tā būs saistoša lasāmviela visiem, kuri interesējas par RTU un inženierzinātņu vēsturi.

12.88

«7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2018 katalogs»

Jānis Dumpis, Biedrība «CONNECT Latvija», 2018 – 161.lpp. ISBN numurs 978-9984-88-533-9

Anotācija: Šajā izdevumā apkopota informācija par 2018. gada Latvijas četru reģionālo MINOX izgudrojumu un inovāciju izstāžu - festivālu un 7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2018 dalībnieku izgudrojumiem.

9.02

«Celtniecības terminu vārdnīca» (Šobrīd nav pieejama.)

V. Krauklis, Telamons, 2003 – 1327. lpp. ISBN numurs 978-9984-96-80-0-6

Anotācija: Šī Celtniecības terminu vārdnīca angļu-latviešu-krievu valodā ir pirmais šāda veida izdevums Latvijā un aptver ap 51 000 terminu angļu valodā. Vārdnīcā ietvertā terminoloģija saistīta ar projektēšanu, grunts mehāniku, elastības teoriju, materiālu pretestību, celtniecības fiziku, inženierģeoloģiju, hidroloģiju, arhitektūru, ēku un būvju tipoloģiju, hidrotehnisko ietaišu un ostu būvniecību, konstrukcijām, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, instrumentiem, mašīnām, tehnoloģiju, celtniecības dokumentāciju, inženiertīkliem, pilsētbūvniecību, ekoloģiju, transportu, celtniecības ekonomiku utt.

30.91

«Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt»

A. Blumbergas redakcija, RTU Izdevniecība, 2017 – 352.lpp. ISBN numurs 978-9934-10-938-6

Anotācija: Grāmatu sarakstījis autoru kolektīvs profesores Andras Blumbergas vadībā. «Ilgtspējīgas ēkas radīšana, lietošana un uzturēšana ir viens no mūsdienu cilvēces lielākajiem izaicinājumiem. Tam ir nepieciešama drosme, iztēle, zināšanas un spēja sadarboties,» saka A. Blumberga. Grāmata ir tās autoru daudzu gadu laikā iegūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums, kas balstīts uz ēku energoauditiem, pētījumiem laboratorijās un konkrētās ēkās, sadarbojoties ar energoefektivitātes un klimata politikas veidotājiem un ēku īpašniekiem.

47.66

«Arhitekts Jānis Alksnis 1869-1939»

Jānis Krastiņš, izdevniecība «ADD PROJEKTS», 2009. gads – 400.lpp. ISBN numurs 978-9984-9687-9-7

Anotācija: Jānis Alksnis ir izcila personība Latvijas kultūras vēsturē. Dzīves laikā viņš pats sev uzcēlis varenu pieminekli - daudz brīnišķīgu jūgendstila ēku, kas 20. gadsimta sākumā tapušas pēc viņa projektiem un rotā Rīgas pilsētas centru un tā tuvāko apkārtni. Šis Latvijas vēsturē pirmais pilnīgais un zinātniski pamatotais pētījums par atsevišķa arhitekta daiļradi būs interesanta lasāmviela plašam interesentu lokam un vienlaikus arī noderīgs izziņas materiāls arhitektiem un kultūras mantojuma aizsardzības speciālistiem. Plašo tekstuālo informāciju ilustrē 870 attēli — 16 unikālas fotogrāfijas no ģimenes arhīviem, visu arhitekta celto ēku un to detaļu fotogrāfijas un ēku projektu reprodukcijas. Grāmatas pielikumos atrodami Jāņa Alkšņa publicēto rakstu teksti, arhitektūras speciālo terminu vārdnīca, arhitekta radošā veikuma (hronoloģiskā secībā) ilustrēts atspoguļojums un arhitekta projektu un celtņu pēc adresēm alfabētiskā secībā pilns saraksts.

22.36

«Valsts ieņēmumu teorijas pamati»

V. Andrējeva, K. Ketners, RTU Izdevniecība, 2008 – 440.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-302-2 

Anotācija: Mācību grāmatā ir apskatīti nodokļu kā obligāto maksājumu vēsturiskās evolūcijas jautājumi, sniegts ieskats nodokļu teorijās, valsts fiskālās un nodokļu politikas veidošanas tendencēs, kā arī aplūkoti atsevišķie nodokļu veidi un to regulējums Latvijā. Mācību grāmatas mērķis ir sniegt ziņas un pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu aprēķināšanā komercdarbībai. Mācību grāmata satur informāciju par nodokļu sistēmas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksājumu plānošanu un maksāšanu, nodokļu administrēšanu. Mācību grāmatas sagatavošanai ir izmantoti normatīvie akti, normatīvo aktu projekti un statistikas dati, kas bija pieejami līdz 2007.gada 30.novembrim.

12.88

«Mikroekonomikas teorijas pamati»

Viktors Nešpors, RTU Izdevniecība, 2015 – 244.lpp. ISBN numurs 978-9934-10-651-4

Anotācija: Mācību grāmata aptver mikroekonomikas pamatjautājumus, t.i. ekonomiskās izvēles problēmas atsevišķa saimnieciskās darbības subjekta līmenī, patērētāja rīcības nosacījumus, pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbību, ražošanas un izmaksu teoriju, ražotāja darbību pilnīgas konkurences, monopolkonkurences, oligopola un pilnīga monopola apstākļos, ražošanas faktoru tirgus īpatnības, tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbību. Minēto problēmu izprašana uzskatāma par pirmo soli tirgus ekonomikas teorijas apgūšanā.

9.02

«Power Electronics»

Ivars Rankis, Janis Zakis, Anastasia Zhiravetska, RTU Press, 2018 – 288.lpp. ISBN numurs 978-9934-22-068-5

Annnotation: The textbook is developed for the students, who study power electronics and other close segments of science and technologies. It can be used for the students and professionals who deal with semiconductor devices, DC-DC converters, rectifiers, inverters, and their application.

25.76

«Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru»

Ludmila Lavrinoviča, Jānis Dirba, RTU Izdevniecība, 2015, ISBN 978-9934-10-720-7

6.18 Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru

«Būvmehānikas ievadkurss»

F. Bulavs, I. Radiņš, RTU izdevniecība, 2010 – 250 lpp. ISBN 978-9984-325-81-1

Anotācija: Šajā grāmatā apkopotais materiāls attiecas uz to būvmehānikas kursa daļu, kuru jāapgūst būvniecības specialitātes, kā arī arhitektūras specialitātes un būvniecības koledžas studentiem, lai uzsāktu studijas statiski noteicamu un statiski nenoteicamu stieņu sistēmu mehānikā. Tas satur informāciju par būvmehānikas zinātnes pamatnostādnēm un būvsistēmu stieņveida elementu mehāniku, kuri pakļauti pašsvara un ārējām iedarbībām un dod iespēju apgūt piepūļu, spriegumu, deformāciju un nestspēju aprēķinu metodes darinājumiem no deformējamiem materiāliem. Grāmatas apjoms atbilst būvniecības specialitātes apmācības programmas trim kredīta punktiem un var tikt izmantots kā teorētisko jēdzienu un to kopsakarību apgūšanai, kā arī praktiskai spriegumu, deformāciju un stiprību noteikšanai. Grāmatā paralēli teorētiskajam materiālam publicēti arī praktisku uzdevumu aprēķina piemēri. Materiāls sagatavots un aprobēts Būvmehānikas katedrā un tiek rekomendēts būvniecības specialitāšu studentiem.

4.51

«Ekonomiskās domas retrospekcija»

Leonīds Krilovs, RTU Izdevniecība, 2014 – 222 lpp. ISBN 978-9934-10-529-6

10.30 Ekonomiskās domas retrospekcija

«Elektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums»

RTU Radioelektronikās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa, RTU Izdevniecība, 2007 – 56.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-049-6

Anotācija: Dotais metodiskais materiāls ir priekšmeta «Elektrība un magnētisms» Laboratorijas praktikuma otrā daļa, kura ar atbilstošu teorētisko bāzi nodrošina visus četrus pirmajā daļā aprakstītos laboratorijas darbus. 

1.55 Elektrība un magnētisms

«Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija»

J. Barkāns, RTU, 2013 – 225 lpp. ISBN 978-9934-10-418-3

9.49 Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija

«Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās»

B. Papkovs, I. Zicmane, RTU Izdevniecība, 2007 – 306 lpp. ISBN 978-9984-32-181-3

5.59 Elektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās

«Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība»

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis, RTU Izdevniecība, 2015 – 80 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-642-2

Anotācija: Mācību līdzeklis paredzēts studentiem un inženieriem, kam modernu tehnoloģisko risinājumu veidošanā nepieciešamas zināšanas par elektrotehnoloģisko iekārtu attālinātas vadības galvenajām metodēm un paņēmieniem. Grāmatā sniegts ieskats elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu (EIBMS) funkcionālajās struktūrās un klasifikācijā, kā arī aprakstīti EIBMS izmantošanas piemēri. 

12.24 Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība

«Energoelektronika»

Ivars Raņķis, RTU Izdevniecība, 2016 – 285 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-730-6

Anotācija: Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura un maģistra studiju programmu «Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Enerģētika un elektrotehnika»studentiem energoelektronikas un elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorētisko pamatu apgūšanai. Salīdzinot ar tāda paša nosaukuma iepriekšējiem izdevumiem, ceturtajā izdevumā ir paplašināts teorētiskais materiāls, ieviesti plašāki skaidrojumi, doti procesu datormodelēšanas piemēri.

25.76 Energoelektronika

«English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing»

Larisa Ilyinska,  RTU Press, 2007 – 221.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-793-8

Annotation: The manual consists of 6 chapters and reflects research based on more than 30 years of theoretical studies and academic work with technical language programmes at a tertiary level. It contains a whole set of tools used for acquiring the necessary knowledge for scientific communication and shows these tools working together in an integrated system. The book is designed as a handbook for postgraduate students majoring in English for Science and Technology and their supervisors. It may also be useful for qualified teachers of English for Specific Purposes (ESP).

3.63 English for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing

«Fluid Power»

P. Lielpeters, E. Gernish , RTU Press, 2008 – 167.lpp. ISBN numurs 978-9984-39-422-0

Annotation: The book describes the construction and operation of modern hydraulic and pneumatic components their cooperation and management systems as well as the relevant theory in a focused manner.

6.98 Fluid Power

«Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1. daļa»

Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis, RTU Izdevniecība, 2015 – 400 lpp. ISBN 978-9934-106-67-5

15.46 Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē

«Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics»

S. Tsyfansky, V. Beresnevich, B. Lushnikov, RTU Izdevniecība, 2011 – 77 lpp. ISBN 978-9934-10-249-3

4.28 Methods and Means of Nonlinear Vibrodiagnostics

«Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva»

Gerhards Neidhēfers, RTU Izdevniecība, 2012 – 304 lpp. ISBN 978-9934-10-341-4

7.05 Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva

«Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti»

Daina Nītiņa, Larisa Iļjinska, Marina Plotonova, RTU Izdevniecība, 2008 – 305 lpp. ISBN 978-9984-32-843-0

5.28

«Orbītu teorija»

J. Žagars, Ventspils augstskola, 2016 – 310.lpp. ISBN numurs 978-9984-64-859-0

Anotācija: Grāmata ir pēdējos gadu desmitos apjomīgākais oriģināldarbs debess mehānikā, kas tapis Latvijā. Grāmata sniedz fundamentālu izpratni par debess mehāniku un par to, kas ietekmē satelītu kustību. Šīs zināšanas lietojamas satelītu orbītu aprēķinos, kuri balstās uz debess mehānikas likumsakarībām. Grāmata paredzēta dabas un inženierzinātņu augstāko kursu studentiem ar matemātikas ievirzi.

7.73 Orbītu teorija

«Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās»

J. Dirba, A. Meļko, S. Vītoliņa, RTU Izdevniecība, 2008 – 199.lpp. ISBN 978-9984-32-291-9

Anotācija: Monogrāfijā aplūkoti elektrofizikālie procesi gāzēs, šķidrajos un cietajos dielektriķos, pārspriegumi un pārspriegumaizsardzība vidēja un augsta sprieguma elektropārvades līnijās, apakšstacijās un elektriskajās mašīnās. Analizētas jaunākās diagnostikas metodes.
Grāmata paredzēta elektroenerģisko virzienu speciālistiem un studentiem, kā arī tiem, kas vēlas apgūt šo jomu.

5.59 Pārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās

«Sarežģītu profilu parametru mērīšana»

Edgars Šīrons, RTU Izdevniecība, 2011 – 224 lpp. ISBN 978-9934-10-114-4

7.33 Sarežģītu profilu parametru mērīšana

«Signālu teorijas pamati»

E. Beķeris, RTU Izdevniecība, 2010 – 229 lpp. ISBN 978-9934-10-087-1

5.22 Signālu teorijas pamati

«Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai»

Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Toms Prodaņuks,  RTU Izdevniecība, 2016 – 332 lpp. ISBN numurs 978-9934-10-801-3

Anotācija: Zinātniskajā monogrāfijā sniegts ieskats biotehonomikas zinātnes nozarē un aplūkotas sistēmdinamikas modelēšanas iespējas. Monogrāfijā aprakstīts un ilustrēts autoru izveidotais sistēmdinamikas modelis, kas paredz dažādu bioresursu pilnvērtīgu izmantošanu, lai iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Monogrāfijā apkopoti modelēto sektoru analīzes rezultāti, lai ilustrētu bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbību.

32.30 Sistēmdinamika biotehnikas modelēšanai

«Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem»

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa, RTU, 2010 – 318 lpp. ISBN 978-9934-81-961-2

24.74 Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

«Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā»

Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa, RTU, 2010 – 225 lpp. ISBN 978-9934-81-960-5

18.15 Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

«Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika»

F. Bulavs, I. Radiņš, RTU Izdevniecība, 2008 – 203 lpp. ISBN 978-9984-32-325-8

Anotācija: Grāmata domāta būvniecības specialitātes studentiem un inženiertehniskajiem speciālistiem, kuri nodarbojas ar stieņveida konstrukciju pārvietojumu un piepūļu aprēķiniem. Grāmatā izklāstītas būvmehānikas tēmas, kuras attiecas uz statiski nenoteicamu stieņu sistēmu aprēķinu metodēm statiskas un mainīgas slodzes gadījumos. Spēku, pārvietojumu un skaitliskās metodes izmantotas rāmju, nepārtrauktu siju, lokveida sistēmu un kopņu elementu piepūļu un pārvietojumu aprēķinos un šo darinājumu struktūru racionalitātes novērtējumos. Stieņu sistēmu skaitliskiem aprēķiniem tiek rekomendēta un izmantota galīgo elementu programma Analysis for Windows 1.9.

5.59 Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika

«System Dynamics for Environmental Engineering Students»

A. Blumbergas redakcija, RTU, 2011 – 351.lpp. ISBN numurs 978-9934-81-962-9

Annotation: In 1961 the American meteorologist Edward Lorenz discovered the so-called Butterfly Effect. He observed that a minuscule change in the wind and weather conditions in one area of the world (for example, the flapping of a butterfly's wings in Brazil) could potentially influence the formation of a radically different weather even in another part of the world (such as a tornado in Texas), which would not have otherwise formed on its own. This widely- known metaphor expresses one of the qualities of dynamic systems, namely, that small changes in the system's initial parameters can cause significant long - term variations in the system.

26.57 System Dynamics for Environmental Engineering Students

«Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums»

V. Popovs, RTU Izdevniecība, 2007 – 77.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-013-7

Anotācija: Laboratorijas praktikumā tiek apskatīti inženiermetožu aprēķina un kabeļu (simetrisko, koaksiālo un šķiedruoptisko) sakaru līniju parametru pamati, plaši izmantojami kabeļu tīklos tajā skaitā telekomunikāciju tīklos. Precīzi tiek apskatīta ciparu metožu modelēšanas un sakaru līniju pamatparametru eksperimentālo pētījumu metodika, tajā skaitā jautājumi par SKSL un KKSL parametru dispersijas frekvenci, trokšņu ietekme uz signālu pārraides noteikumiem telefonu līnijās, šķiedru optisko sakaru līniju parametru eksperimentālie pētījumi, kā arī sakaru līniju drošības modeļu pētījumi. Laboratorijas praktikumu varētu izmantot speciālisti kā metodējumu pa sakaru līniju parametru praktiskiem mērījumiem un studenti, kas specializējas telekomunikācijas nozarē.

4.20 Transporta sakaru līnijas

«Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)»

V.Popovs, RTU Izdevniecība, 2008 – 114 lpp. ISBN 978-9984-32-518-7

Anotācija: Sistematizētā veidā ir aplūkojamas sakara kabeļu līniju parametru aprēķina metodes SI sistēmā. Tiek doti katras kabeļu līnijas parametru skaitlisko aprēķinu piemēri Mathcad prog - rammā. Grāmata dod teorētiskos pamatus un sakara kabeļu līnijas parametrus aprēķinam. Grāmatu varētu izmantot gan speciālisti sakaru līniju projektēšanā, gan arī studenti, kuri specializējas telekomunikāciju nozarē.

5.59 Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)

«Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji»

J. Dirba, N. Levins, V. Pugačevs, RTU Izdevniecība, 2006 – 309.lpp. ISBN numurs 9984-32-024-3

Anotācija: Monogrāfijā analizētas vēja enerģētikā izmantojamās elektriskās mašīnas – gan dažādu tipu ģeneratori, gan vadības sistēmu elektriskās mašīnas. Doti arī vēja kinētiskās enerģijas pārveidošanas elektriskajā teorijas pamati, vēja turbīnu konstrukcijas, iekārtu ekspluatācijas īpatnības, kā arī aprēķinu piemēri. Monogrāfija paredzēta elektroenerģētisko virzienu speciālistiem un studentiem, kā arī tiem, kas vēlas patstāvīgi apgūt vēja enerģētikas jomu. 

5.15 Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji

«Vides vadība un energopārvaldība»

Sarma Valtere, Silvija Nora Kalniņš, Dagnija Blumberga, RTU Izdevniecība, 2014 – 288 lpp. ISBN 978-9934-10-566-1

18.03 Vides vadība un energopārvaldība

«Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets»

Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis, RTU Izdevniecība, 2015 – 102 lpp. ISBN 978-9934-10-644-6

12.24 Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets

«Veidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi»

Rīgas Tehniskā universitātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra, RTU Izdevniecība, 2003 – 43.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-871-6

Anotācija: Veidgriežņu projektēšana ir daļa no mācību priekšmeta «Griešanas teorija». Šajā priekšmeta daļā studējošiem ir iespēja iepazīties ar veidgriežņu ģeometriskajiem un konstruktīviem parametriem, kā arī ar veidgriežņu nostiprināšanas paņēmieniem. Metodiskie norādījumi paredzēti mašīnzinību specialitāšu studentiem.

1.93 Veidgriežņu projektēšana

«Менеджмент прораба»

С. Яковлев, Jelgavas tipogrāfija, 2014 – 112.lpp. ISBN numurs 978-9934-14-115-7

Aаннотирование: Данное издание предназначается для изучения материала как теоритеческих знаний, так и для практического применения в сферах деятельности управления и организации работы, труда. Подбору персонала, работе с кадрами, их психологическую совместимость работы в команде. Мотивации и стимулирования персонала. Изучается удовлетворённость работой, профессиональное выгорание и влияние данних факторов на деятельностную эффективность организации (компании). По завершению исследования, полученным данным, проделанным выводам и по их результату даны рекомендации строительной компании. В сторону улучшения её развития и эффективности управления. Кратко и по существу. Для широкого круга изучающих: от учащихся (студентов) до работников и служащих управления среднего и высшего составов.
Издание для тех кто непосредственно работает с человеческим ресурсом; (кадрами, персоналом, рабочими, служащими).

4.68 Менеджмент прораба

«Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов»

С. Л. Цыфанский. В. И. Бересневич. Б. В. Лушников, RTU Izdevniecība, 2008 – 366.lpp. ISBN numurs 978-9984-32-194-3

Anotācija: Monogrāfijā aprakstītas mašīnu un mehānismu tehniskās vibrodiagnostikas metodes un līdzekļi, kas izstrādāti, izmantojot diagnosticējamo objektu nelineāros matemātiskos modeļus. Izklāstīta nelineārās vibrodiagnostikas principiāla pieeja, kas nosaka tās novitāti. Parādīts, ka izmantojot nelineāru pieeju, var iegūt lielu skaitu efektīvu un jutīgu diagnosticēšanas pazīmju, kuru lietošana paaugstina vibrokontroles rezultātu ticamību, kā arī samazina diagnostikas procedūru darbietilpību. Piedāvātās diagnostikas metodes ilustrētas ar virkni lietišķo uzdevumu risināšanas piemēriem (noguruma plaisu meklēšana aviācijas konstrukciju stiprinošos stieņu elementos un rotējošās vārpstās, kinemātisko pāru ar nelineārām disipatīvām elastīgām raksturlīknēm tehniskā stāvokļa nesagraujošā kontrole, materiālu mitruma kontrole u.c.). Grāmata paredzēta zinātniskiem darbiniekiem un inženieriem, kas nodarbojas ar mašīnu un mehānismu diagnostikas līdzekļu izstrādi un ekspluatāciju. To var arī izmantot kā mācību līdzekli tehnisko specialitāšu studentiem un doktorantiem studijas kursos «Eksperimentālā mehānika un tehniskā diagnostika», «Mašīnu dinamika un stiprība» u.c.

4.28

 

Studijas

_