Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Maģistra līmeņa studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt 12 dažādas maģistra studiju programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

Maģistra akadēmiskās studijas
Ekonomika
Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2050 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 17
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Pamatlietas, ko apgūsi Mikroekonomikas un makroekonomikas analīze, Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes, valsts ekonomiskā politika, ekonomisko un komercaprēķinu metodes, tirgus ekonomikas problēmas un politika, starptautiskā valūtas un finanšu sistēmau. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir sociāli atbildīgi un augsti kvalificēti speciālisti, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
 • Mikroekonomikas analīze
 • Makroekonomikas analīze
 • Ekonomisko un komercaprēķinu metodes
 • Ekonomiskās analīzes teorija 
 • Ekonometrija 
 • Zinātniskie semināri 
 • Starptautiskā konkurence
 • Tirgus ekonomikas problēmas un politika
 • Pētījumu metodoloģija 
 • Darba aizsardzības pamati
Ierobežotās izvēles studiju kursi

Profesionālās specializācijas kursi

 • Makroekonomisko procesu modelēšana
 • Ekonomikas attīstības faktori un modeļi
 • Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma
 • Reģionālā ekonomika un politika 
 • Ekonomiskās domas vēsture 
 • Ekonomisko procesu prognozēšana 
 • Ekonomikas informatīvās sistēmas 
 • Energoresursu ekonomika 
 • Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 
 • Produkta tirgzinības politika 
 • Kvalitātes vadīšana un ekonomika 
 • Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 
 • Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes 
 • Valsts ekonomiskā politika 
 • Riski tautsaimniecībā 
 • Projektu vadīšana 
 • Prakse

Humanitārie un sociālie studiju kursi

 • Psiholoģija 
 • Pedagoģija 
 • Organizāciju psiholoģija 
 • Civiltiesības 
 • Ētika 
 • Eiropas klasiskā filozofija 
 • Biznesa socioloģija 
Ražošanas inženierzinības un vadība
Programmas galvenais mērķis – sagatavot augstas kvalitātes jaunos speciālistus, kas būtu spējīgi sekmīgi apvienot tehniskās inženierzinības ar zināšanām ekonomikā un vadībā.
Programmas galvenā iezīme ir, ka studenti, kas ieguvuši bakalaura grādu inženierzinātnēs un kuriem ir inženiera kvalifikācija, papildina savas zināšanas ekonomikā un ražošanas vadībā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Programmas īstenošanas valoda Angļu
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 15
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Inženierzinātņu bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija
Prakse nav
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Šīs programmas beidzēji ir apveltīti ar apkopojošu domāšanas veidu un spēju sasaistīt inženierus un ekonomistus kopēju uzdevumu risināšanā. Programmas absolvents var strādāt gan par administratoru jebkurā tautsaimniecības nozares ražošanas uzņēmuma vadībā, vai par inženieri ražošanas uzņēmumā, kura darbības veids ir saistīts ar specialitāti, kurā konkrētais absolvents ir ieguvis bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
 • Statistiskā analīze
 • Darbību sistēmas un stratēģijas
 • Biznesa vadīšanas pamati
 • Jaunievedumu stratēģijas vadīšana
 • Rūpniecisku ražojumu projektēšana
 • Tirgzinības rūpniecībā
 • Ražošanas plānošana un vadīšana
 • Ražošanas vadības informācijas sistēmas
 • Apgādes plūsmu vadīšana
 • Mazo un vidējo uzņēmumu organizēšana
 • Ražošanas lietišķās intelektuālās sistēmas
 • Starptautiskā ražošana
 • Starptautiskais bizness
 • Ražošanas modelēšanas pielietojumi
 • Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana
 • Ražīguma vadīšanas organizēšana
 • Darba aizsardzības pamati
Ierobežotās izvēles studiju kursi

Humanitārie un sociālie studiju kursi

 • Biznesa socioloģija
 • Prezentācijas prasme
 • Eiropas klasiskā filozofija

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi

 • Psiholoģija
 • Pedagoģija
 • Saskarsmes psiholoģija
Uzņēmējdarbības finanses

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. 

Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2050 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība, atbilstoši studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 KP apjomā
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Pamatlietas, ko apgūsi Finanšu ekonomika, Finanšu pārskati, korporatīvās finanses, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā, ekonomisko procesu prognozēšana, mūsdienu pētījumu metodes u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, strādāt finanšu resursu vadībā dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
 • Finanšu ekonomika
 • Finanšu pārskati
 • Finansiālās informācijas analīzes metodes
 • Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
 • Darba aizsardzības pamati 
 • Korporatīvās finanses 
 • Finanšu inovācijas 
 • Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā 
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas kursi
 • Finanšu analīze un plānošana
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze
 • Stratēģiskā finanšu vadīšana
 • Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana
 • Prakse
 • Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs
 • Ekonomisko procesu prognozēšana

Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Korporatīvā sociālā atbildība
 • Pedagoģija
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2050 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 18
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Prakse -
Pamatlietas, ko apgūsi Organizāciju teorijas, uzņēmējdarbības procesu vadīšana, mūsdienu pētījumu metodes (teorija un prakse), ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšana
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir augsti kvalificēti un sociāli atbildīgi speciālistiekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuruzināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un privātajā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
 • Ekonomiskās analīzes teorija
 • Investīcijas un finansēšana
 • Organizāciju teorijas 
 • Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 
 • Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
 • Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā
 • Darba aizsardzības pamati
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas kursi
 
 • Zinātniskie semināri 
 • Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana 
 • Inovāciju ekonomika un vadīšana 
 • Sociālā atbildība un biznesa ētika 
 • Projektu plānošana un kontrole 
 • Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
 • Finanšu analīze un plānošana 
 • Risku pārvaldība uzņēmējdarbībā 
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Psiholoģija 
 • Pedagoģija 
 • Organizāciju psiholoģija 
 • Biznesa socioloģija 
Maģistra profesionālās studijas
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 2050 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi, 1400 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 7
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Būvniecības projektu vadīšana, ekoloģijas sistēmu vadīšana, zemes izmantošanas pārvaldība,  nekustamā īpašuma ekonomika, būvniecības ekonomika, investīcijas īpašumu attīstībā, komerctiesības, tirgvedības stratēģiska vadīšana būvniecībā, būvuzņēmējdarbības loģistika, nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana,  u.c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programma sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmas nekustamā īpašuma pārvaldībā vai būvzinātnē, un civilā celtniecībā; arhitektūrā un pilsētu plānošanā; inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība būvzinātnē Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība” ar nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Būvniecības projektu vadīšana
 • Ekoloģijas sistēmu vadīšana 
 • Būvniecības vadīšana 
 • Zemes izmantošanas pārvaldība 
 • Darba aizsardzība 
 • Nekustamā īpašuma tirgvedība 
 • Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija 
 • Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts) 
 • Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos (studiju projekts) 
 • Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
 • Būvdarbu izmaksu tāmēšana (studiju projekts) 
 • Būvniecības tehnoloģija 
 • Cenu veidošana būvniecībā
Ierobežotās izvēles studiju kursi
 • Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 
 • Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus
 • Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā 
 • Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 
 • Politikas un īpašuma filozofija 
 • Būvuzņēmējdarbības ekonomika 
 • Būvuzņēmējdarbības loģistika 
 • Cenu veidošana būvniecībā 
 • Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 
 • Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs
 • Būvniecības projektu plānošana un kontrolings 
 • Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība 
 • Datorizētā projektu vadība 
 • Spēļu teorija būvuzņēmējdarbības ekonomikā 
 • Nekustamā īpašuma ekonomika 
 • Investīcijas īpašumu attīstībā 
 • Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana
 • Komerctiesības 
 • Komercdarbības vērtēšana 
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana 
 • Inovāciju vadīšana būvniecībā 
 • Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana 
 • Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana 
 • Būvniecības ekonomika
Darba aizsardzība

Programma sagatavo speciālistus ar profesionālām zināšanām un prasmēm darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās, kuri spēj izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Nepilna laika (neklātienes)
Studiju ilgums un gada maksa Nepilna laika studijām 2 gadi, 1750 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā vai profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija, vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz četru gadu studiju programmas un divu gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu, un vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas, arodveselība un darba medicīnas pamati, zinātniskie semināri, uzņēmējdarbības vadīšana, darba psiholoģija un ergonomika, bīstamās iekārtas un elektrodrošība u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programmas absolventi strādā valsts, pašvaldību iestādēs un komercuzņēmumos par darba aizsardzības kompetentajiem speciālistiem, kā arī ir tiesīgi veikt pedagoģisko darbu savā specialitātē
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā, t.sk., RTU doktora studiju programmā «Vides zinātne»
Obligātie studiju kursi
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Arodveselība un darba medicīnas pamati 
 • Zinātniskie semināri 
 • Uzņēmējdarbības vadīšana 
 • Darba psiholoģija un ergonomika 
 • Apkārtējās vides aizsardzība Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas
Ierobežotās izvēles studiju kursi
 • Bīstamo vielu pielietošanas drošība 
 • Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu projektēšanas pamati 
 • Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 
 • Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi 
 • Bīstamās iekārtas un elektrodrošība 
 • Darba psiholoģija un ergonomika 
 • Datorizētās modelēšanas un informācijas apstrādes pamati 
 • Psiholoģija
 • Pedagoģija
Inovācijas un uzņēmējdarbība

Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātiene, studijas notiek darba dienu vakaros un sestdienās moduļu veidā)
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 2700 EUR studiju gadā

Nepilna laika (klātienes) studijām 2 gadi, 2700 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā nav
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Vadības grāmatvedība un projektu analīze, tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, uzņēmējdarbība un plānošana, inovāciju tehnoloģijas, produktu dizains un attīstība u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi strādā par uzņēmumu vadītājiem, kuri plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu, atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem, īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Bakalaura profesionālais grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz divu gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Bakalaura profesionālais grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz divu gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
 • Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
 • Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
 • Uzņēmējdarbība un plānošana
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi 
 • Inovāciju tehnoloģijas 
 • Produktu dizains un attīstība 
 • Talantu un personāla vadība 
 • Visaptverošā kvalitātes vadība 
 • Projektu vadīšana
 • Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās un uzņēmējdarbībā
 • Kvalitātes pilnveides projektu vadība
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Pedagoģija 
 • Psiholoģija 
 • Zināšanu vadība 
 • Pētījumu metodoloģija 
Muitas un nodokļu administrēšana

Studiju programma izveidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Pasaules Muitas organizāciju (PMO). Tā kā pirmā pasaulē ir atzīta par atbilstošu vienotajiem PMO starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis. Līdz ar to programma sniedz padziļinātas profesionālās zināšanas muitas un nodokļu jomā, sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, loģistikas, transporta un citos uzņēmumos, vidējā un augstākā līmeņa vadītājus darbam VID. 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2400 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1400 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 33
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Nodokļu analīze un prognozēšana, muitas un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes, nodokļu plānošana, muitasprocedūras un režīmi, muitas audits, valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti, muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi strādā par augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem muitas un nodokļu iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, veic analītisko darbību un pieņem patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu jomā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadībā un administrēšanā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē un tehnoloģijā, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tehnoloģiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā 
Nepilna laika studijām 2 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Nodokļu analīze un prognozēšana
 • Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana
 • Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
 • Nodokļu plānošana (studiju projekts)
 • Studiju projekts
Ierobežotās izvēles studiju kursi
 • Valsts uzņēmumu politikas un valsts ekonomiskās drošības aspekti
 • Muitas administrēšanas aktualitātes 
 • Komersantu darbības kontrole un analīze 
 • Nodokļu plānošana 
 • Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana 
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesības 
 • Speciālā angļu valoda 
 • Speciālā vācu valoda
Specializācijas virzienā "Muitas vadīšana"
 • Muitas tiesības
 • Muitas procedūras un režīmi 
 • Muitas tarifu sistēma 
 • Muitas informācijas sistēma 
 • Muitas audits 
 • Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Specializācijas virzienā "Nodokļu administrēšana"
 • Finanses un nodokļi
 • Nodokļu informācijas sistēmas
 • Nodokļu kontrole
 • Nodokļu sistēma ārvalstīs 
 • Nodokļu grāmatvedība 
 • Finanšu grāmatvedība
Pilsētu un reģionu inženierekonomika

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2050 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1400 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 22
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Makroekonomikas un mikroekonomikas analīze, reģionālāpārvaldība, pilsētu ekonomika un sociālā vide, reģionālā infrastruktūra, energoapgādes ilgtspējīga attīstība, arhitektūras socioloģija, ES līdzfinansēto projektu vadīšana u. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programmas absolventi strādā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī tautsaimniecības nozarēs ekonomikas jomā un privātā sektorā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums un gada maksa Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība; bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētplānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes nozarēs Profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Makroekonomikas analīze
 • Mikroekonomikas analīze 
 • Ekonomiskās analīzes metodes 
 • Darba aizsardzība
 • Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
 • Reģionu attīstības sociālekonomiskā analīze, plānošana un organizēšana
 • Reģiona finanses 
 • Starptautiskā konkurence 
 • Komerctiesību reģionālie aspekti 
 • Pašvaldību vadība 
 • Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība 
 • Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
 • Pilsētu ekonomika un sociālā vide 
 • Reģionālā pārvaldība 
 • Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne 
 • Reģionālā infrastruktūra 
 • Energoapgādes ilgtspējīga attīstība 
 • Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle) 
 • Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 • Grāmatvedība un finanses 
 • Arhitektūras socioloģija
 • Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde (studiju projekts) 
 • Pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plānošana (studiju projekts)
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Studiju programma sagatavo augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un uzņēmumu vadītājus, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Ir divi specializācijas virzieni: starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika. Daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā. 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju gada maksa Pilna laika studijām (klātiene) 2050 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 7
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana, vadīšana, tiesiskā regulēšana,  globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā, globālā loģistika un transports, ES ekonomiskās politikas aktualitātes, pasaules ekonomikas attīstība, uzņēmējdarbības loģistika, muitas darbības organizēšana un vadīšana, ekonometrija, stratēģiskā vadīšana
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi veido karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības un tirdzniecības jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, piedalās starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību u. c.
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā (vismaz četru gadu izglītība), vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībā Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Obligātie studiju kursi
 • Starptautiskā komercdarbība
 • Globālā loģistika un transports
 • Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
 • Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana
 • Muitas darbības organizēšana un kontrole
 • Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts)
 • Pasaules ekonomikas attīstība
 • Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija
 • Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos
Ierobežotās izvēles studiju kurs
 
Specializācijas virzienā “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana"
 • Starptautiskās tirgzinības
 • Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība
 • Starptautiskais protokols
 • Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 • Speciālā angļu valoda
 • Kvalitātes un vides pārvaldība
 • Politika un starptautiskie ekonomiskie sakari
 • Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā
Specializācijas virzienā “Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomika” 
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Starptautisko pārvadājumu vadīšana
 • Uzņēmējdarbība transportā
 • Speciālā angļu valoda
 • Kvalitātes un vides pārvaldība
 • Globālais tirgus un piegādes ķēdes
Specializācijām kopējie studiju priekšmeti 
 • Ekonomika
 • Statistika
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Loģistikas pamati
 • Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
 • Personāla vadīšana (pamatkurss)
 • Starptautiskā biznesa plānošana
 • Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
 • Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 • Eiropas Savienības pārvaldība un politika
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Pedagoģija
 • Organizāciju psiholoģija
 • Biznesa socioloģija
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās inovatīvas vadības iemaņas un prasmes.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2050 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1400 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 15
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Uzņēmējdarbības procesu vadīšana, inovāciju ekonomika un vadīšana, vadīšanas lēmumu pieņemšana
Valsts pārbaudījums  
Karjera Absolventi var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes un inženierzinātnes tehniskajās jomās vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 
 • Inovāciju ekonomika un vadīšana 
 • Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts) 
 • Ekonomika 
 • Uzņēmumu vērtēšana 
 • Riski uzņēmējdarbībā 
 • Personāla vadīšana 
 • Uzņēmuma ekonomika 
 • Darba aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kursi
 • Personāla vadīšana 
 • Projektu vadīšana
 • Uzņēmumu vērtēšana 
 • Riski uzņēmējdarbībā 
 • Plānošana un kontrolings 
 • Lietišķās prognozēšanas metodes 
 • Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
 • Finanšu analīze un plānošana 
 • Tirgzinību teorija un prakse 
 • Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā 
 • Sociālā atbildība un biznesa ētika 
 • Stratēģiskā vadīšana 
 • Pētījumu metodoloģija 
Visaptverošā kvalitātes vadība

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātiene, studijas notiek darba dienu vakaros un sestdienās moduļu veidā)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2050 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (klātiene) 1640 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 7
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Kvalitātes vadība, integrētās vadības sistēmas, atbilstības novērtēšana, jaunu produktu un procesu izveides metodika, resursu un kvalitātes izmaksu analīze, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika u. c.
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi  strādā par kvalitātes vadītājiem un integrēto sistēmu vadītājiem, kvalitātes inženieriem un kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2.5 gadi 100 Akadēmiskais bakalaura grāds Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Obligātie studiju kursi
 • Integrētās vadības sistēmas 
 • Jaunu produktu un procesu izveides metodika 
 • Kvalitātes vadība Kvalitātes vadība (studiju projekts) 
 • Procesu analīze un vadība
Ierobežotās izvēles studiju kursi
 • Procesu vadības metodes 
 • Risku analīze 
 • Talantu un personāla vadība 
 • Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika 
 • Standarti uzņēmējdarbībā 
 • Kvalitātes pilnveides projektu vadība 
 • Atbilstības novērtēšana 
 • Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) 
 • Kvalitātes vadības sistēmas
 • Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija 
 • Varbūtību teorijas un statistikas lietišķās metodes 
 • Resursu un kvalitātes izmaksu analīze 
 • Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
 • Pētījumu metodoloģija 
 • Kvalitātes nodrošināšanas metodes (studiju projekts) 
 • Speciālā angļu valoda 
 • Speciālā vācu valoda

 

_