Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Maģistra līmeņa studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt 11 dažādas maģistra studiju programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

Maģistra akadēmiskās studijas
Ekonomika
Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2000 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 14
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Pamatlietas, ko apgūsi Mikroekonomikas un makroekonomikas analīze, Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes, valsts ekonomiskā politika, ekonomisko un komercaprēķinu metodes, tirgus ekonomikas problēmas un politika, starptautiskā valūtas un finanšu sistēmau. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir sociāli atbildīgi un augsti kvalificēti speciālisti, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
Mikroekonomikas analīze
Makroekonomikas analīze
Ekonomisko un komercaprēķinu metodes
Ekonomiskās analīzes teorija 
Ekonometrija 
Zinātniskie semināri 
Starptautiskā konkurence
Tirgus ekonomikas problēmas un politika
Pētījumu metodoloģija 
Darba aizsardzības pamati
Ierobežotās izvēles studiju kursi

Profesionālās specializācijas kursi
Makroekonomisko procesu modelēšana
Ekonomikas attīstības faktori un modeļi
Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma
Reģionālā ekonomika un politika 
Ekonomiskās domas vēsture 
Ekonomisko procesu prognozēšana 
Ekonomikas informatīvās sistēmas 
Energoresursu ekonomika 
Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 
Produkta tirgzinības politika 
Kvalitātes vadīšana un ekonomika 
Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 
Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes 
Valsts ekonomiskā politika 
Riski tautsaimniecībā 
Projektu vadīšana 
Prakse
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Psiholoģija 
Pedagoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Civiltiesības 
Ētika 
Eiropas klasiskā filozofija 
Biznesa socioloģija 

Uzņēmējdarbības finanses

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2000 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība, atbilstoši studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 KP apjomā
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Pamatlietas, ko apgūsi Finanšu ekonomika, Finanšu pārskati, korporatīvās finanses, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā, ekonomisko procesu prognozēšana, mūsdienu pētījumu metodes u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, strādāt finanšu resursu vadībā dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
Finanšu ekonomika
Finanšu pārskati
Finansiālās informācijas analīzes metodes
Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
Darba aizsardzības pamati 
Korporatīvās finanses 
Finanšu inovācijas 
Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā 
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas kursi
Finanšu analīze un plānošana
Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Stratēģiskā finanšu vadīšana
Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana
Prakse
Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs
Ekonomisko procesu prognozēšana

Humanitārie un sociālie studiju kursi
Korporatīvā sociālā atbildība
Pedagoģija
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

 

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 2 gadi, 2000 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 22
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Prakse -
Pamatlietas, ko apgūsi Organizāciju teorijas, uzņēmējdarbības procesu vadīšana, mūsdienu pētījumu metodes (teorija un prakse), ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšana
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi ir augsti kvalificēti un sociāli atbildīgi speciālistiekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuruzināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un privātajā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Obligātie studiju kursi
Ekonomiskās analīzes teorija
Investīcijas un finansēšana
Organizāciju teorijas 
Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 
Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā
Darba aizsardzības pamati
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas kursi
Zinātniskie semināri 
Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana 
Inovāciju ekonomika un vadīšana 
Sociālā atbildība un biznesa ētika 
Projektu plānošana un kontrole 
Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 
Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
Finanšu analīze un plānošana 
Risku pārvaldība uzņēmējdarbībā 
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Psiholoģija 
Pedagoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Biznesa socioloģija 
Maģistra profesionālās studijas
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa 2000 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 21
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Būvniecības projektu vadīšana, ekoloģijas sistēmu vadīšana, zemes izmantošanas pārvaldība,  nekustamā īpašuma ekonomika, būvniecības ekonomika, investīcijas īpašumu attīstībā, komerctiesības, tirgvedības stratēģiska vadīšana būvniecībā, būvuzņēmējdarbības loģistika, nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana,  u.c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programma sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmas nekustamā īpašuma pārvaldībā vai būvzinātnē, un civilā celtniecībā; arhitektūrā un pilsētu plānošanā; inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība būvzinātnē Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība” ar nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Obligātie studiju kursi
Būvniecības projektu vadīšana
Ekoloģijas sistēmu vadīšana 
Būvniecības vadīšana 
Zemes izmantošanas pārvaldība 
Darba aizsardzība 
Nekustamā īpašuma tirgvedība 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija 
Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts) 
Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos (studiju projekts) 
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
Būvdarbu izmaksu tāmēšana (studiju projekts) 
Būvniecības tehnoloģija 
Cenu veidošana būvniecībā
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 
Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus
Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā 
Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 
Politikas un īpašuma filozofija 
Būvuzņēmējdarbības ekonomika 
Būvuzņēmējdarbības loģistika 
Cenu veidošana būvniecībā 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs
Būvniecības projektu plānošana un kontrolings 
Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība 
Datorizētā projektu vadība 
Spēļu teorija būvuzņēmējdarbības ekonomikā 
Nekustamā īpašuma ekonomika 
Investīcijas īpašumu attīstībā 
Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana
Komerctiesības 
Komercdarbības vērtēšana 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana 
Inovāciju vadīšana būvniecībā 
Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana 
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana 
Būvniecības ekonomika
Darba aizsardzība

Programma sagatavo speciālistus ar profesionālām zināšanām un prasmēm darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās, kuri spēj izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Nepilna laika (neklātienes)
Studiju ilgums un gada maksa Nepilna laika studijām 2 gadi, 1650 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā vai profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija, vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz četru gadu studiju programmas un divu gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu, un vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas, arodveselība un darba medicīnas pamati, zinātniskie semināri, uzņēmējdarbības vadīšana, darba psiholoģija un ergonomika, bīstamās iekārtas un elektrodrošība u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programmas absolventi strādā valsts, pašvaldību iestādēs un komercuzņēmumos par darba aizsardzības kompetentajiem speciālistiem, kā arī ir tiesīgi veikt pedagoģisko darbu savā specialitātē
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā, t.sk., RTU doktora studiju programmā «Vides zinātne»
Obligātie studiju kursi
Darba aizsardzība un drošība
Arodveselība un darba medicīnas pamati 
Zinātniskie semināri 
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Darba psiholoģija un ergonomika 
Apkārtējās vides aizsardzība Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Bīstamo vielu pielietošanas drošība 
Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu projektēšanas pamati 
Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 
Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi 
Bīstamās iekārtas un elektrodrošība 
Darba psiholoģija un ergonomika 
Datorizētās modelēšanas un informācijas apstrādes pamati 
Psiholoģija
Pedagoģija
Inovācijas un uzņēmējdarbība

Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātiene, studijas notiek darba dienu vakaros un sestdienās moduļu veidā)
Studiju gada maksa 2700 EUR
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā nav
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Vadības grāmatvedība un projektu analīze, tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, uzņēmējdarbība un plānošana, inovāciju tehnoloģijas, produktu dizains un attīstība u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi strādā par uzņēmumu vadītājiem, kuri plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu, atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem, īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Bakalaura profesionālais grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz divu gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Bakalaura profesionālais grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz divu gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Obligātie studiju kursi
Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
Uzņēmējdarbība un plānošana
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi 
Inovāciju tehnoloģijas 
Produktu dizains un attīstība 
Talantu un personāla vadība 
Visaptverošā kvalitātes vadība 
Projektu vadīšana
Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās un uzņēmējdarbībā
Kvalitātes pilnveides projektu vadība
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Pedagoģija 
Psiholoģija 
Zināšanu vadība 
Pētījumu metodoloģija 
Muitas un nodokļu administrēšana

Studiju programma izveidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Pasaules Muitas organizāciju (PMO). Tā kā pirmā pasaulē ir atzīta par atbilstošu vienotajiem PMO starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis. Līdz ar to programma sniedz padziļinātas profesionālās zināšanas muitas un nodokļu jomā, sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, loģistikas, transporta un citos uzņēmumos, vidējā un augstākā līmeņa vadītājus darbam VID. 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2350 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1300 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 26
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Nodokļu analīze un prognozēšana, muitas un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes, nodokļu plānošana, muitasprocedūras un režīmi, muitas audits, valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti, muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana u. c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Absolventi strādā par augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem muitas un nodokļu iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, veic analītisko darbību un pieņem patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu jomā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadībā un administrēšanā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē un tehnoloģijā, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tehnoloģiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā 
Nepilna laika studijām 2 gadi
Obligātie studiju kursi
Nodokļu analīze un prognozēšana
Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana
Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
Nodokļu plānošana (studiju projekts)
Studiju projekts
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Valsts uzņēmumu politikas un valsts ekonomiskās drošības aspekti
Muitas administrēšanas aktualitātes 
Komersantu darbības kontrole un analīze 
Nodokļu plānošana 
Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības 
Speciālā angļu valoda 
Speciālā vācu valoda
Specializācijas virzienā "Muitas vadīšana"
Muitas tiesības
Muitas procedūras un režīmi 
Muitas tarifu sistēma 
Muitas informācijas sistēma 
Muitas audits 
Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Specializācijas virzienā "Nodokļu administrēšana"
Finanses un nodokļi
Nodokļu informācijas sistēmas
Nodokļu kontrole
Nodokļu sistēma ārvalstīs 
Nodokļu grāmatvedība 
Finanšu grāmatvedība
Pilsētu un reģionu inženierekonomika

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2000 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1300 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 22
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Makroekonomikas un mikroekonomikas analīze, reģionālāpārvaldība, pilsētu ekonomika un sociālā vide, reģionālā infrastruktūra, energoapgādes ilgtspējīga attīstība, arhitektūras socioloģija, ES līdzfinansēto projektu vadīšana u. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Valsts pārbaudījums Maģistra darbs
Karjera Programmas absolventi strādā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī tautsaimniecības nozarēs ekonomikas jomā un privātā sektorā
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums un gada maksa Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība; bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētplānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes nozarēs Profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Obligātie studiju kursi
Makroekonomikas analīze
Mikroekonomikas analīze 
Ekonomiskās analīzes metodes 
Darba aizsardzība
Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Reģionu attīstības sociālekonomiskā analīze, plānošana un organizēšana
Reģiona finanses 
Starptautiskā konkurence 
Komerctiesību reģionālie aspekti 
Pašvaldību vadība 
Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība 
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Pilsētu ekonomika un sociālā vide 
Reģionālā pārvaldība 
Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne 
Reģionālā infrastruktūra 
Energoapgādes ilgtspējīga attīstība 
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle) 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
Grāmatvedība un finanses 
Arhitektūras socioloģija R
eģiona sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde (studiju projekts) 
Pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plānošana (studiju projekts)
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Studiju programma sagatavo augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un uzņēmumu vadītājus, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Ir divi specializācijas virzieni: starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika. Daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā. Studiju laikā tiek organizēts mācību brauciens uz Briseli.

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju gada maksa Pilna laika studijām (klātiene) 2000 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 12
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana, vadīšana, tiesiskā regulēšana,  globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā, globālā loģistika un transports, ES ekonomiskās politikas aktualitātes, pasaules ekonomikas attīstība, uzņēmējdarbības loģistika, muitas darbības organizēšana un vadīšana, ekonometrija, stratēģiskā vadīšana
Valsts pārbaudījums  
Karjera Absolventi veido karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības un tirdzniecības jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, piedalās starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību u. c.
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā

 

Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā (vismaz četru gadu izglītība), vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībā Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Obligātie studiju kursi
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā 
Globālā loģistika un transports 
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 
Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana 
Muitas darbības organizēšana un kontrole 
Ekonometrija 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts) 
Pasaules ekonomikas attīstība
Stratēģiskā vadīšana
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Specializācijas virzienā “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana
Starptautiskās tirgzinības
Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana 
Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 
Starptautiskais protokols 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 
Speciālā angļu valoda 
Kvalitātes un vides pārvaldība 
Specializācijas virzienā “Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomika” 
Uzņēmējdarbības loģistika 
Starptautisko pārvadājumu vadīšana 
Uzņēmējdarbība transportā 
Speciālā angļu valoda 
Kvalitātes un vides pārvaldība 
Specializācijām kopējie studiju priekšmeti 
Ekonomika 
Statistika 
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati 
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati 
Personāla vadīšana (pamatkurss) 
Starptautiskā biznesa plānošana 
Eiropas Savienības organizācija un funkcijas 
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs 
Starptautiskā tirdzniecība 
Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes 
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija 
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Pedagoģija
Organizāciju psiholoģija
Biznesa socioloģija
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās inovatīvas vadības iemaņas un prasmes.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2000 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (neklātiene) 1400 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 20
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Uzņēmējdarbības procesu vadīšana, inovāciju ekonomika un vadīšana, vadīšanas lēmumu pieņemšana
Valsts pārbaudījums  
Karjera Absolventi var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1,5 gadi 60 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepilna laika studijām 2 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2,5 gadi 100 Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes un inženierzinātnes tehniskajās jomās vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Obligātie studiju kursi
Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 
Inovāciju ekonomika un vadīšana 
Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts) 
Ekonomika 
Uzņēmumu vērtēšana 
Riski uzņēmējdarbībā 
Personāla vadīšana 
Uzņēmuma ekonomika 
Darba aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Personāla vadīšana 
Projektu vadīšana
Uzņēmumu vērtēšana 
Riski uzņēmējdarbībā 
Plānošana un kontrolings 
Lietišķās prognozēšanas metodes 
Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
Finanšu analīze un plānošana 
Tirgzinību teorija un prakse 
Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā 
Sociālā atbildība un biznesa ētika 
Stratēģiskā vadīšana 
Pētījumu metodoloģija 
Visaptverošā kvalitātes vadība

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu izveidi, īstenošanu un vadīšanu.

 

 

Programmas veids un līmenis Maģistra profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātiene, studijas notiek darba dienu vakaros un sestdienās moduļu veidā)
Studiju gada maksa

Pilna laika studijām (klātiene) 2000 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (klātiene) 1520 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 8
Prakse Ir
Pamatlietas, ko apgūsi Kvalitātes vadība, integrētās vadības sistēmas, atbilstības novērtēšana, jaunu produktu un procesu izveides metodika, resursu un kvalitātes izmaksu analīze, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika u. c.
Valsts pārbaudījums  
Karjera Absolventi  strādā par kvalitātes vadītājiem un integrēto sistēmu vadītājiem, kvalitātes inženieriem un kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem
Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā
Studiju programmu ir iespējams apgūt vairākos veidos 
Studiju ilgums Kredītpunktu skaits Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Pilna laika studijām 1 gads 40 Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepilna laika studijām 1,5 gadi
Pilna laika studijām 2 gadi 80 Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā
Nepilna laika studijām 2,5 gadi
Pilna laika studijām 2.5 gadi 100 Akadēmiskais bakalaura grāds Profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes vadītāja kvalifikācija
Nepilna laika studijām 3 gadi
Obligātie studiju kursi
Integrētās vadības sistēmas 
Jaunu produktu un procesu izveides metodika 
Kvalitātes vadība Kvalitātes vadība (studiju projekts) 
Procesu analīze un vadība
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Procesu vadības metodes 
Risku analīze 
Talantu un personāla vadība 
Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika 
Standarti uzņēmējdarbībā 
Kvalitātes pilnveides projektu vadība 
Atbilstības novērtēšana 
Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) 
Kvalitātes vadības sistēmas
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija 
Varbūtību teorijas un statistikas lietišķās metodes 
Resursu un kvalitātes izmaksu analīze 
Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
Pētījumu metodoloģija 
Kvalitātes nodrošināšanas metodes (studiju projekts) 
Speciālā angļu valoda 
Speciālā vācu valoda