Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Bakalaura un koledžas studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt 16 dažādas bakalaura un koledžas programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

Pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas
Cilvēku resursu vadīšana
Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un Personāla vadības asociāciju. Tā veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās, ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos cilvēku vadīšanas speciālistiem un biroja darba vadītājiem tiktu sniegtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, nodrošinot arī darbam nepieciešamo praktisko pieredzi specialitātē.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1600 EUR studiju gadā

Nepilna laika (klātienes) studijām 2 gadi, 1300 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Studējošie tiek sagatavoti par augsti kvalificētu personāla vai biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu
lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Atkarībā no izvēlētās specializācijas – personāla speciālista vai biroja administratora kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Studiju programma, atbilstoši darba devēju ieteikumiem, paredz iespēju specializēties personāla vadībā vai biroja darba vadīšanā. Absolventi var strādāt par personāla speciālistu, personāla uzskaites darbinieku, personāla atlases speciālistu vai biroja administratoru ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī papildināt zināšanas Latvijas un citu valstu augstskolās
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās «Cilvēku resursu vadīšana» vai «Uzņēmējdarbība un vadīšana»
Obligātie studiju kursi
 • Ekonomika
 • Ekonomiskā statistika
 • Biznesa datu analīzes
 • tehnoloģijas
 • Matemātika
 • Grāmatvedība
 • Tirgzinības
 • Lietišķā komunikācija
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Vadības psiholoģija
 • Lietvedība
 • Civilā aizsardzība
 • Ievads specialitātē
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Lietišķā etiķete
 • Projektu vadīšana
 • Kvalitātes vadīšana
 • Ergonomika
 • Biroja klientu apkalpošana
Specializācijas virzienā «Personāla vadīšana»
 • Personāla vadīšana
 • Personāla dokumentu
 • lietvedība
 • Personāla vadīšana (studiju projekts)
Specializācijas virzienā «Biroja darba vadīšana»
 • Biroja darba organizēšana un vadīšana
 • Biroja praktiskā lietvedība
 • Biroja darba organizēšana un vadīšana
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Studiju programma izveidota sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām tā, lai Tu iegūtu vispusīgas zināšanas namu pārvaldībā un prastu tās lietot praktiskajā darbā. Namu pārvaldīšana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver ļoti daudzas funkcijas ēkas fiziskā stāvokļa uzturēšanā, lietošanā un ēkas dzīves cikla pagarināšanā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1650 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2 gadi, 1100 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 2
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas namu pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā; renovācijas un rekonstrukcijas darbu, namu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu, inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas plānošanā un organizēšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Namu pārvaldnieka kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Varēsi strādāt par namu pārvaldnieku, risināt ar īpašuma administratīv vadību, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu, izmantošanu, vērtēšanu, grāmatvedības un cita veida uzskaiti saistītos jautājumus, pārzināsi tiesiskās normas, dzīvokļu, nodokļu, darba likumdošanu, komerciālo darbību – līgumsaistību izpildi, veicot komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, nomas, īres, apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašumu fizisko vadību – nekustamā īpašuma, dzīvokļa, mājas, zemes rehabilitāciju, atjaunošanu un saglabāšanu
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās vadības un administrēšanas, kā arī nekustamā īpašuma jomā, piemēram, bakalaura profesionālo studiju programmā «Nekustamā īpašuma pārvaldība»
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Ekonomiskā statistika
 • Darba aizsardzība
 • Būvlikums un būvnoteikumi
 • Datormācība
 • Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
 • Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
 • Ekoloģijas vadīšana
 • Tautsaimniecība un finanšu tirgus
 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana
 • Nekustamā īpašuma tirgvedība
 • Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
 • Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
 • Namu inženierkomunikācijas
 • Elektroiekārtas un elektrotehnika arhitektiem
 • Civilā aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
 • Būvju konstrukciju vērtēšana
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (studiju projekts)
 • Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti
 • Īpašuma finansiālā uzskaite
 • Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti
 • Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
 • Eiropas tiesības 
 • Uzņēmējdarbība un plānošana nekustamo īpašumu jomā
 • Investīcijas nekustamajā īpašumā
 • Īpašums un nodokļi
 • Tehniskās rasēšanas pamati
 • Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • Lietvedība un korespondence
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Datormācība ekonomistiem
 • Administratīvās tiesības
 • Saimnieciskās tiesības
 • Elektrotehnika un elektronika (būvniekiem)
 • Matemātika ekonomistiem
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Ētikas pamati
 • Lietišķā etiķete
 • Organizāciju psiholoģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
 • Krievu valoda
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga un grāmatvedības jomā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1600 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2 gadi, 1300 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Specializācijai atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālos specializācijas kursus, piemēram, ekonomiku, finanses, nodokļus, mārketingu, starptautisko tirdzniecību, kvalitātes vadīšanu u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Loģistikas speciālista vai grāmatveža, vai tirgzinību un tirdzniecības speciālista, vai apdrošinātāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai sagatavotie speciālisti varēs veikt tirgus izpēti, izstrādāt mārketinga un tirdzniecības plānus un organizēt to īstenošanu vai veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti un analizēt statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus privātā uzņēmumā, valsts iestādē vai dibināt un vadīt savu uzņēmumu
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās vadības un ekonomikas jomā, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana» un citās radniecīgās nozares programmās
Obligātie studiju kursi
 • Ekonomika
 • Civilā aizsardzība
 • Ekonomiskā statistika
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Datormācība
 • Matemātika
 • Grāmatvedība
 • Tirgzinības
 • Lietišķā komunikācija
 • Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
 • Ievads specialitātē
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 
Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem
 • Projektu vadīšana
 • Personāla vadīšana
 • Eiropas Savienības organizācija un funkcijas
 • Kvalitātes vadīšana
 • Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
 • Angļu valoda
 • Vācu valodas pamati
Specializācijas virzienā «Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi»
 • Finanšu grāmatvedība
 • Vadības grāmatvedība
 • Nodokļi un nodevas
 • Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana
 • Revīzija un kontrole
Specializācijas virzienā «Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika»
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)
 • Starptautiskās pārvadājumu tiesības
 • Transports un pārvadājumu organizēšana
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Specializācijas virzienā «Mārketings un tirdzniecības ekonomika»
 • Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana
 • Pārdošanas veicināšana
 • Starptautiskās tirgzinības
 • Patērētāju uzvedība tirgū
 • Tirgzinību plānošana
 • Jaunās produkcijas tirgzinības
Specializācijas virzienā «Apdrošināšana»
 • Apdrošināšanas sistēma Latvijā
 • Apdrošināšana
 • Demogrāfija
 • Apdrošināšanas likumdošana
 • Apdrošināšanas finansēšanas organizēšana
 • Sociālā apdrošināšana
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo analītiskās spējas un sekmētu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast ceļu to risināšanai.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 3 gadi, 1750 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (klātienes) studijām 3 gadi, 1350 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 4 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 15
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Netiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Studiju profilam atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālos specializācijas kursus: ekonomika, biznesa datu analīzes tehnoloģijas, uzņēmuma vadīšana, biznesa plānošana, projektu vadīšana, grāmatvedība, finanšu pamati u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par plaša profila vadītāju un ekonomikas speciālistu gan valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, gan banku sektorā, kā arī dažādu nozaru privātajos uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās. Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes varēsi likt lietā, sākot individuālo uzņēmējdarbību – veidojot savu uzņēmumu, vadot un attīstot to
Iespējamais studiju turpinājums Radniecīgās maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses», «Ekonomika» u. c.
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
 • Ekonomika
 • Ievads studiju nozarē
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Tirgzinības
 • Nodokļi un nodevas
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Finanšu pamati
 • Lietišķā komunikācija
 • Grāmatvedība
 • Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
 • Komercdarbība un sociālais dialogs
 • Uzņēmuma ekonomika
 • Biznesa plānošana
 • Starta uzņēmējdarbības vadība
 • Uzņēmuma vadīšana
 • Kvalitātes sistēmu pamati
 • Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
 • Civilā aizsardzība
 • Projektu vadīšana
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
 • Izmaksu analīze
 • Budžeta plānošana un kontrole
 • Darba vide un ergonomika
 • Inovāciju vadīšana
 • Biznesa angļu valoda
 • Biznesa vācu valoda
 • Ekonomiskās informācijas apstrāde
 • Patentēšana un intelektuālais īpašums
 • Personāla vadīšana
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Koučings un komandas vadīšana
 • Korporatīvā sociālā atbildība
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vispārējā socioloģija
 • Vadības socioloģija
 • Mazās grupas un personības socioloģija
 • Politoloģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
 • Franču valoda
Ekonomika
Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētniecības darba iemaņas un prasmes izmantot atbilstošās datorprogrammas ekonomisko procesu analizēšanai un prognozēšanai.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 3 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Nepilna laika(neklātienes) studijām 4 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 20
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Profilam atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālās specializācijas kursus: mikroekonomiku, makroekonomiku, starptautisko ekonomiku, matemātiku, uzņēmējdarbības ekonomiku, tirgzinību, grāmatvedību, Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par ekonomistu uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās organizācijās, valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās. Tu spēsi analizēt dažādus ekonomiskos procesus un rast risinājumus, kas palīdz novērst riskus, izstrādāt budžetu un sekot tā izpildei, organizēt un vadīt plānošanas darbu u. c. Iespējams veidot arī uzņēmēja karjeru
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Ekonomika», kā arī citās ar ekonomiku, pilsētu un reģionu inženierekonomiku, vadību, administrēšanu saistītās jomās
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Matemātika ekonomistiem
 • Civilā aizsardzība
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Ievads studiju nozarē
 • Ekonomiskā statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Teritoriju saimnieciskā darbība
 • Tehnoloģiju pārnese un produktu dizains
 • Sabiedriskā sektora ekonomika
 • Vides pārvaldības tiesiskie aspekti
 • Ekonomiskās domas vēsture
 • Ekonomisko pētījumu metodoloģija
 • Starptautiskā ekonomika
 • Finanšu pamati
 • Grāmatvedība
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II
 • Mūsdienu ekonomikas aktualitātes (studiju darbs)
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Eiropas valstu ekonomika
 • Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
 • Inovāciju ekonomika
 • Ekonomiskās informācijas apstrāde
 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Tirgzinības
 • Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
 • Prakse
 • Projektu vadīšana
 • Vadīšanas teorija (pamatkurss)
 • Starptautiskās finanses
 • Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā
 • Latvijas tautsaimniecība
 • Starptautiskā konkurence
 • Tehnoloģiju pārnese un produktu dizains
 • Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 • Ekonometrija
 • Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
 • Cilvēku resursu ekonomika
 • Reģionālās attīstības riski
 • Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
 • Ekoekonomika
 • Ekonomiskā prognozēšana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vispārējā socioloģija
 • Vadības socioloģija
 • Politoloģija
 • Lietišķā komunikācija
 • Starpkultūru komunikācija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
   
Radošās industrijas
Programma tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Programmas mērķis ir sagatavot radošus un motivētus starpdisciplinārus speciālistus darbam radošajās industrijās – dažādos nozares uzņēmumos un dažādās uzņēmējdarbības formās, ar padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas procesiem un vēlmi sekmēt radošo industriju izaugsmi.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 3 gadi, 2100 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 10
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Vērtējumi angļu (vai vācu, vai franču), latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) un matemātikas centralizētajos eksāmenos
Pamatlietas, ko apgūsi Studējošais iegūs specializētas zināšanas mākslas nozarē un spēs parādīt šo zināšanu kritisku izpratni, programmas studējošais iegūs izpratni par mākslas un radošo industriju svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām. Priekšmeti tiks apgūti sekojošos kompetenču blokos – radošās industrijas un to nozares, māksla un kultūra, uzņēmējdarbība un ekonomika, radošā domāšana un tehnoloģijas, mārketings un komunikācija, pētniecība
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Humanitāro zinātņu bakalaurs radošajās industrijās
Valsts pārbaudījums Baklaura darbs
Karjera Programma izveidota, lai sagatavotu radošo industriju uzņēmējus, kuri izprot radošo industriju uzņēmējdarbības procesus un likumsakarības, pārzina biznesa modeļus, orientējas kultūras un mākslas jomās, kultūras organizāciju darbības specifikā
Iespējamais studiju turpinājums Radniecīgās maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Inovācijas un uzņēmējdarbība»
Studiju saturs

RADOŠĀS INDUSTRIJAS UN TO NOZARES

 • Ievads kultūras un radošajās industrijās
 • Kultūras menedžments un kultūrpolitika
 • Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana
 • Māksla un uzņēmējdarbība
 • Dizaina industrija
 • Biznesa matemātika un statistika
 • Radošo industriju tiesiskais regulējums
 • Radošo industriju nozaru menedžments

MĀKSLA UN KULTŪRA

 • Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi
 • Pasaules literatūra
 • Pasaules mākslas vēsture
 • Laikmetīgā māksla un mākslas tirgus
 • Mūzika un skaņu māksla
 • Laikmetīgā skatuves māksla
 • Kultūras mantojums
 • Audiovizuālā medija tehnoloģiskie un estētiskie risinājumi
 • Ievads mākslas antropoloģijā
 • Kultūras, mākslas un radošuma socioloģija

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN EKONOMIKA

 • Ekonomika
 • Uzņēmējdarbība
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Grāmatvedība un finanses
 • Sociālā atbildība un biznesa ētika
 • Kultūras ekonomika
 • Biznesa angļu valoda un lietišķā etiķete

RADOŠĀ DOMĀŠANA UN TEHNOLOĢIJAS

 • Inovatīvu produktu izstrāde
 • Radošā domāšana
 • Loģika un argumentācija
 • Informācijas tehnoloģijas un biznesa datu analīze
 • Ievads studijās un karjeras veidošanā
 • Publiskā runa un valodas kultūra
 • Civilā aizsardzība

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJA

 • Komunikācijas teorijas
 • E-komercija un e-mārketings
 • Kultūras mārketings un finanšu piesaiste
 • Kultūras patēriņš un auditorijas izpēte

PĒTNIECĪBA

 • Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana
 • Radošās industrijas: studiju darbs

PRAKSE

 • Prakse radošajā industrijā
 • Prakse uzņēmumā
Bakalaura profesionālo studiju programmas
Cilvēku resursu vadīšana
Programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus personāla speciālistus, kas atbild par personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķiem, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā, kā arī darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai u. c.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi (pēc koledžas), 1200 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi (pēc vidusskolas), 1200 EUR studiju gadā

Nepilna laika (klātienes) studijām 4 gadi, 1350 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 3
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas, prasmi un kompetenci cilvēku resursu vadīšanas jomā: stratēģisko vadīšanu, organizāciju, vadības un saskarsmes psiholoģiju, saimnieciskās un darba tiesības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, cilvēku resursu ekonomiku, darba motivācijas teorijas u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Diplomprojekts
Karjera Varēsi strādāt par personāla vadītāju vai personāla nodaļas vadītāju jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā vai uzņēmumā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla vadības ārpakalpojumus, vai arī kļūt par pašnodarbinātu personu vai individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses» u. c.
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Ievads specialitātē
 • Civilā aizsardzība
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
 • Ekonomika
 • Tirgzinības
 • Uzņēmējdarbības ekonomika
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Darba un sociālās tiesības
 • Vadības psiholoģija
 • Lietišķā komunikācija
 • Informācijas tehnoloģijas personālvadībā
 • Informācijas tehnoloģijas personālvadībā (studiju projekts)
 • Ražošanas un pakalpojumu organizēšana
 • Darba aizsardzība (ekonomistiem)
 • Ergonomika
 • Personāla vadīšana
 • Personāla vadīšana (studiju projekts)
 • Lietvedība
 • Finanšu pamati
 • Vadīšanas sistēmanalīze
 • Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
 • Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
 • Darba vadīšana
 • Cilvēku resursu ekonomika
 • Darba motivāciju teorijas
 • Saskarsmes psiholoģija (ekonomistiem)
 • Projektu vadīšana
 • Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
 • Korporatīvā sociālā atbildība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Mazā biznesa vadīšana
 • Ekonomiskās informācija sistēmas
 • Ekonomisko procesu analīze
 • Civiltiesības
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari
 • Kvalitātes vadības pamati
 • Grāmatvedība
 • Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vispārējā socioloģija
 • Politoloģija
 • Ētikas pamati
 • Lietišķā etiķete
 • Organizāciju psiholoģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
   
Drošības inženierija
Baltijas valstīs unikāla studiju programma, kas apvieno civilo aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzību. Studiju programma atbilst ES prasībām un ir starptautiski akreditēta. Tu apgūsi zināšanas par visu trīs jomu likumdošanas prasību īstenošanu dažādās organizācijās, tai skaitā – arī bīstamajās nozarēs, kā arī gūsi zināšanas par darba vides novērtēšanu un darba tiesiskajām attiecībām.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa 4 gadi, 2350 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 15
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā  vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Darba aizsardzības, inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arodveselības pamatus un vides zinātnes studiju priekšmetus, ugunsdrošību un civilo aizsardzību
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs ar projekta daļu
Karjera Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālisti ir vajadzīgi visos uzņēmumos un iestādēs, īpaši nozarēs ar tehnogēno darba vidi, kas ietver: ražošanā lietojamo tehnoloģiju drošību un ugunsdrošību; darba vides riska faktoru identificēšanu un to ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību; mērījumu veikšanu; bīstamo vielu lietošanu un uzglabāšanu; katastrofu pārvaldīšanu; ugunsdzēsības taktiku u. c. Var strādāt arī par inspektoru Valsts darba inspekcijā vai kļūt par individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Darba aizsardzība» vai jebkurā citā radniecīgā maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmā
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Uzņēmējdarbības ekonomika
 • Saskarsmes pamati
 • Ievads specialitātē
 • Visaptverošā kvalitātes vadība
 • Fizika
 • Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
 • Inženierķīmija
 • Tehnogēnās vides drošības pārvaldība
 • Tehniskā mehānika
 • Arodveselība un darba fizioloģijas pamati
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Materiālmācība
 • Darba aprīkojuma drošība
 • Pedagoģija
 • Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
 • Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana
 • Darba aizsardzības sistēmas organizācija (studiju projekts)
 • Ergonomika un darba psiholoģija
 • Elektrodrošība
 • Darba tiesību pamati
 • Bīstamās iekārtas un to uzraudzība
 • Bīstamo vielu pielietošanas drošība
 • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi
 • Apkārtējās vides aizsardzība
 • Drošības prasības darba vietām
 • Drošības tehnika
 • Drošības tehnika (studiju projekts)
 • Darba vides risku novērtēšanas metodes
 • Civilā aizsardzība
 • Ugunsdrošības profilaktiskā
 • darba organizācija, ugunsgrēku izpēte un ekspertīze
 • Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija (studiju projekts)
 • Uguns aizsardzības sistēmas
 • Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)
 • Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Būvju apsekošana un pārbaude
 • Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana
 • Būvniecības ugunsdrošība
 • Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums
 • Tirgus uzraudzības pamati
 • Industriālie mērījumi
 • Atbilstības novērtēšana
 • Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Organizāciju psiholoģija
 • Vadības socioloģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Muitas un nodokļu administrēšana
Studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir unikāla Latvijā, arī Eiropā līdzīgas programmas nav. Studenti iegūst vispusīgas zināšanas par minēto iestāžu darbību, prot tās izmantot praksē, veicot iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību vadītāju u. c. ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 2350 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi (pēc vidusskolas), 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 29
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība muitas un nodokļu administrēšanas jomā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Starptautiskā biznesa plānošana, muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana, personālvadība, saimnieciskās tiesības, muitas tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības, muitas darbības pamati, finanses un nodokļi, uzņēmējdarbības loģistika, tirgzinības u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi veikt uzņēmumu muitas vai nodokļu struktūrvienību darbinieka vai vadītāja funkcijas, kā arī strādāt transporta loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana» vai jebkurā citā radniecīgā maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmā
Obligātie studiju kursi
 • Ekonomika
 • Saimnieciskās tiesības
 • Vadīšanas lēmumu pieņemšana
 • Lietvedība un korespondence
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Matemātika
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
 • Studiju projekts 1, 2, 3
 • Nodokļu administrēšanas pamati
 • Starptautiskā biznesa plānošana
 • Muitas tiesības
 • Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Ievads specialitātē
 • Muitas darbības pamati
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari
 • Finanses un nodokļi
 • Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs
 • Nodokļi un nodevas
 • Finanšu analīze un riski
 • Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesības
 • Krimināltiesības un kriminālprocess
 • Administratīvās tiesības
 • Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
 • Muitas procedūras un režīmi
 • Finanšu grāmatvedība
 • Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle)
 • Ievads Eiropas Savienības tiesībās
 • Tirgzinības
 • Vadīšanas teorija
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi

Specializācijas virzienā «Muitas vadīšana»
 • Muitas informācijas sistēma
 • Muitas audits
 • Ierobežoto un aizliegto preču kontrole
 • Muitas tarifu sistēma
 • Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces
 • Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
 • Starptautiskās pārvadājumu tiesības
 • Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
 • Muitas maksājumu administrēšana
 • Globālā loģistika un transports
 • Muitas risku vadība
Specializācijas virzienā «Nodokļu administrēšana»
 • Nodokļu kontrole
 • Nodokļu risku vadība
 • Nodokļu informācijas sistēmas
 • Muitas tarifu sistēma
 • Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas
 • Nodokļu maksātāju apkalpošana
 • Eiropas valstu ekonomika
 • Muitas maksājumu administrēšana
 • Nodokļu grāmatvedība
 • Eiropas Savienības nodokļu politika
 • Nodokļu sistēma ārvalstīs
 • Revīzija un audits
 • Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vadības socioloģija
 • Lietišķā etiķete
 • Latvijas politiskā sistēma
 • Saskarsmes pamati
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām (nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija) 4 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Pilna laika studijām (nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija) 4,5 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija) 5 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām (nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija) 5,5 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 18
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldībā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un attīstībā, darījumu vadīšanā un vērtēšanā; tāmēšanā; būvniecības inženierekonomikā; ēku un būvju ekspluatācijā; investīciju projektu efektivitātes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā; energoefektīvo procesu vadīšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Dilomprojekts
Karjera Varēsi strādāt par nekustamā īpašuma ekonomistu, pārvaldnieku vai nekustamā īpašuma vērtētāju valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Ekonomiskā statistika
 • Ievads nekustamā īpašuma nozarē
 • Civilā aizsardzība
 • Ekonomika
 • Tautsaimniecība un finanšu tirgus
 • Nekustamā īpašuma tirgvedība
 • Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti
 • Darba aizsardzība
 • Ekoloģijas vadīšana
 • Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts)
 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
 • Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana
 • Teritoriālais un detaļplānojums, tā attīstības stratēģijas
 • Investīcijas nekustamajā īpašumā
 • Lietišķā komunikācija
 • Nekustamā īpašuma tirgus un reklāma
 • Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu
 • Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana
 • Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
 • Būvju konstrukciju vērtēšana
 • Īpašuma finansiālā uzskaite
 • Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
 • Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
 • Cenu veidošana būvniecībā
 • Būvdarbu izmaksu tāmēšana
 • Auditordarbība būvniecībā
 • Uzņēmējdarbība un plānošana nekustamo īpašumu jomā
 • Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti
 • Inovācijas būvniecībā
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma darījumu vadīšana»
 • Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos (studiju projekts)
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana»
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošana (studiju kurss)
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma vērtēšana»
 • Nekustamā īpašuma vērtēšana (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma darījumu vadīšana»
 • Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos
 • Būvlikums un būvnoteikumi
 • Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
 • Tirgvedības psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos
 • Namu inženierkomunikācijas
 • Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana
 • Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana
 • Īpašums un nodokļi
 • Eiropas tiesības
 • Datormācība
 • Būvniecības plānošana un organizēšana
 • Būvmehānikas ievadkurss
 • Uzņēmuma vadīšana
 • Nekustamā īpašuma risku vadība
 • Darba vide un ergonomika
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma  apsaimniekošana un pārvaldīšana»
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
 • Būvlikums un būvnoteikumi
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
 • Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
 • Namu pārvaldnieka darba organizēšana
 • Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
 • Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana
 • Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana
 • Īpašums un nodokļi
 • Eiropas tiesības
 • Datormācība
 • Būvniecības plānošana un organizēšana
 • Būvmehānikas ievadkurss
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Materiālu pretestība
 • Uzņēmuma vadīšana
 • Nekustamā īpašuma risku vadība
 • Darba vide un ergonomika
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma vērtēšana»
 • Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana
 • Kustamā īpašuma vērtēšana
 • Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
 • Būvlikums un būvnoteikumi
 • Vērtētāju darba organizēšana un vadīšana
 • Vērtēšanas standarti un ētika
 • Komercsabiedrības saimnieciskās darbības vērtēšana
 • Īpašuma vērtēšanas procedūras
 • Ekonometrija
 • Nekustamā īpašuma risku vadība
 • Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
 • Īpašums un nodokļi
 • Eiropas tiesības
 • Datormācība
 • Būvmehānikas ievadkurss
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Materiālu pretestība
 • Uzņēmuma vadīšana
 • Namu inženierkomunikācijas
 • Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
 • Darba vide un ergonomika
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vispārējā socioloģija
 • Politoloģija
 • Ētikas pamati
 • Lietišķā etiķete
 • Organizāciju psiholoģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju priekšmetus. Tu būsi gatavs darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar attīstības plānošanu.
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 4 gadi, 2150 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 10
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Studiju priekšmetus, kas saistīti ar reģionu attīstību un pilsētekonomiku, to saimniecību un infrastruktūru, kā arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetus. Apgūsi arī padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
Karjera Varēsi strādāt par attīstības plānošanas inženieri valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, atbildēt par teritoriju attīstības jautājumiem, urbanizācijas problēmu risināšanu, reģionālās attīstības politikas izstrādāšanu un īstenošanu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās pilsētu un reģionu inženierekonomikas, ekonomikas, vadības, administrēšanas, u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
 • Ievads specialitātē
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Pētījumu metodoloģija
 • Vides pārvaldības tiesiskie aspekti
 • Tehnoloģiju pārnese un produktu dizains
 • Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
 • Matemātika
 • Fizika
 • Ekonomiskā statistika
 • Sociāli ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana
 • Datormācība (pamatkurss)
 • Datorgrafika teritoriālajā plānošanā
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Sabiedriskā sektora ekonomika
 • Mūsdienu ekonomikas aktualitātes (studiju darbs)        
 • Zemes pārvaldības pamati
 • Teritoriālplānošanas pamati
 • Pilsētbūvniecības pamati
 • Pilsētekonomika
 • Ilgtspējīga dzīves vide
 • Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana
 • Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana (studiju projekts)
 • Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde
 • Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)
 • Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi
 • Teritoriju saimnieciskā darbība
 • Grāmatvedība un finanses
 • Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā
 • Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)
 • Reģionālās attīstības riski
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Ilgtspējīgas pilsētvides plānošana (studiju projekts)
 • Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
 • Pašvaldības saimniecības pārvaldība
 • Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
 • Projektu vadīšana
 • Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas
 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Investīcijas nekustamajā īpašumā
 • Arhitektūras un mākslas vēsture
 • Eiropas valstu ekonomika
 • Teritoriālais mārketings
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vadības  socioloģija     
 • Starpkultūru komunikācija
 • Sociālā atbildība un biznesa ētika
 • Politoloģija
 • Lietišķā komunikācija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Programma veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru organizācijas un vadīšanas jomā. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu,  pamatojoties uz jomas specifiku, starptautiskā darba tirgus prasībām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām. Daļa studiju kursu dienas nodaļas studentiem tiek mācīti angļu valodā.
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa 4 gadi, 1750 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 5
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Prakse Tiek realiztēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Izpratni par globalizācijas procesiem, starptautisko tirgu un tā darbību, ES organizāciju un funkcijām, zināšanas par starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem, kā arī uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu, ekonomiku, starptautisko tirdzniecību un mārketingu
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi veidot karjeru ES institūcijās, ministrijās, vēstniecībās, starptautiskās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un starptautisko uzņēmumu tīklu jomā, dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, eksporta un tirdzniecības nodaļās un struktūrvienībās, kā arī attīstīt un meklēt jaunas tirgus iespējas un sadarbības partnerus visā pasaulē
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
 • Ievads studiju nozarē
 • Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Starptautiskā biznesa plānošana
 • Pētnieciskais darbs
 • Civilā aizsardzība
 • Darba vide un ergonomika
 • Matemātika
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
 • Starptautiskā ekonomika
 • Ekonomika
 • Finanšu pamati
 • Grāmatvedība
 • Nodokļi un nodevas
 • Kvalitātes vadības pamati
 • Lietvedība starptautiskajos uzņēmumos
 • Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari un globalizācija
 • Starptautisko projektu vadība
 • Starptautiskais marketings
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesības
 • Latvijas tautsaimniecība
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (studiju projekts)
 • Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)
 • Starptautisko projektu vadība (studiju projekts)
 • Loģistikas pamati
 • Loģistika
 • Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 • Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
 • Starpkultūru komunikācija
 • Starptautiskais protokols
 • Personāla vadīšana (pamatkurss)
 • Starptautiskā konkurence
 • Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
 • Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
 
Profesionālās specializācijas studiju kursi

Specializācijas virzienā «Starptautisko ekonomisko sakaru administrēšana Eiropas Savienības iestādēs»
 • Muitas darbības pamati
 • Normatīvo aktu izstrāde
 • Eiropas Savienības muitas politika
 • Eiropas Savienības kopējā ārējās tirdzniecības politika
 • Eiropas Savienības pārvaldība un politika
 • Starptautiskās darba tiesības
 • Mazā biznesa vadīšana
 • Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija 
 • Stratēģiskā vadīšana
Specializācijas virzienā «Uzņēmuma starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana»
 • Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
 • Muitas darbības pamati
 • Starptautisko pārvadājumu vadīšana
 • Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
 • Mazā biznesa vadīšana
 • Starptautiskās darba tiesības
 • Eiropas Savienības muitas politika
 • Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija 
 • Stratēģiskā vadīšana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Ētikas pamati
 • Vadības socioloģija
 • Latvijas politiskā sistēma
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
 • Franču valoda
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par vadītāju vai ekonomistu, kura pienākumi saistīti ar uzņēmuma vai organizācijas dažādu problēmu apzināšanu, lēmumu pieņemšanu, mērķu formulēšanu, mērķu sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu, ekonomisko procesu analīzi, stratēģisko uzņēmuma vadīšanu un mārketingu.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi (pēc koledžas), 1200 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi (pēc vidusskolas), 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 20
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā  vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Iemācīsies veidot savu uzņēmumu, spēsi noformulēt ideju un argumentēt tās īstenošanas nepieciešamību atbilstoši tirgus situācijai, pratīsi izstrādāt stratēģisko mārketinga plānu, prognozēt turpmākos ieņēmumus un piesaistīt investīcijas
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, uzņēmuma vadītāja vai ekonomista kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt vadošos amatos dažādu jomu biznesa struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās, kā arī veidot savu uzņēmumu un vadīt to. Spēsi ģenerēt idejas, pamatot to ieviešanas ekonomiskos ieguvumus, virzīt produktus un pakalpojumus tirgū, plānot un īstenot uzņēmumu un iestāžu attīstību u. c.
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses» u. c.
Obligātie studiju kursi
 • Ekonomika
 • Matemātika
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Civilā aizsardzība
 • Ievads studiju nozarē
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas (studiju projekts)
 • Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
 • Tirgzinības
 • Nodokļi un nodevas
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Uzņēmuma vadīšana
 • Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)
 • Darba aizsardzība
 • Lietišķā komunikācija
 • Finanšu pamati
 • Grāmatvedība
 • Biznesa plānošana
 • Korporatīvā sociālā atbildība
 • Kvalitātes vadības pamati
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari
 • Starta uzņēmējdarbības vadība
 • Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi

Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Uzņēmuma ekonomika
 • Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Specializācijas virzienā «Mārketings un tirdzniecības vadība»
 • Mazumtirdzniecības vadīšana
 • Tirgzinību plānošana
 • Elektroniskā komercija
 • Tirgzinību pētījumi
 • Patērētāju uzvedība tirgū
 • Mārketinga komunikācijas
 • Jaunās produkcijas tirgzinības
 • Koučings un komandas vadīšana
 • Komercdarbība un sociālais dialogs
 • Pakalpojumu mārketings
Specializācijas virzienā «Uzņēmumu vadība»
 • Vadīšanas sistēmanalīze
 • Vadības informācijas sistēmas
 • Vadības psiholoģija
 • Mazā biznesa vadīšana
 • Komercdarbība un sociālais dialogs
 • Jaunās produkcijas tirgzinības
 • Patērētāju uzvedība tirgū
 • Elektroniskā komercija
 • Koučings un komandas vadīšana
Specializācijas virzienā «Uzņēmuma ekonomika un grāmatvedība»
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze
 • Revīzija un audits
 • Ekonomisko procesu prognozēšana
 • Datorizētā grāmatvedība
 • Finanšu pārskati
 • Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)
 • Projektu vadīšana
 • Investīciju plānošana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vispārējā socioloģija
 • Politoloģija
 • Ētikas pamati
 • Lietišķā etiķete
 • Organizāciju psiholoģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
Uzņēmējdarbības loģistika
Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču un spēju pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, tehnoloģijām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 1750 EUR studiju gadā

Nepilna laika studijām 5 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 7
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība loģistikā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Uzņēmējdarbība, loģistika, transporta ekonomika, terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana, muitas darbība, piegādes ķēžu vadība, starptautiskā tirdzniecība, kravu un pasažieru pārvadājumu vadība, bīstamo kravu pārvadājumu vadība. Prasme strādāt komandā, vadīt projektus u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā un loģistikas struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par loģistikas struktūrvienības vadītāju loģistikas, kravu vai pasažieru pārvadājumu, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, uzglabāšanas, noliktavu saimniecības uzņēmumos, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
 • Ievads studiju nozarē
 • Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
 • Uzņēmējdarbības vadīšana
 • Starptautiskā biznesa plānošana
 • Pētnieciskais darbs
 • Civilā aizsardzība
 • Darba vide un ergonomika
 • Matemātika
 • Statistika
 • Kvantitatīvās metodes ekonomikā
 • Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
 • Loģistikas pamati 
 • Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
 • Ekonomika
 • Finanšu pamati
 • Grāmatvedība
 • Nodokļi un nodevas
 • Kvalitātes vadības pamati
 • Lietvedība starptautiskajos uzņēmumos
 • Transporta procesu modelēšana
 • Latvijas tautsaimniecība
 • Transports un pārvadājumu organizēšana 
 • Transporta pakalpojuma tiesiskā organizēšana
 • Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija 
 • Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 • Riski un apdrošināšana transportā
 • Tirgzinības transportā
 • Transporta ekonomika un komercekspluatācija
 • Loģistika (studiju projekts)
 • Transporta ekonomika un komercekspluatācija (studiju projekts)
 • Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)
 • Loģistika
 • Starptautiskie ekonomiskie sakari un globalizācija
 • Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība 
 • Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
 • Starpniekdarbības loģistika
 • Starptautisko pārvadājumu vadīšana
 • Personāla vadīšana (pamatkurss)
 • Bīstamo kravu pārvadājumi
 • Starptautisko iepirkumu organizēšana
 • Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
 • Starptautiskā tirdzniecība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
 • Starptautiskās darba tiesības
 • Starpkultūru komunikācija
 • Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
 • Multimodālie kravu pārvadājumi
 • Starptautiskais marketings
 • Terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vadības socioloģija
 • Ētikas pamati
 • Latvijas politiskā sistēma
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
 • Franču valoda
 • Krievu valoda
Visaptverošā kvalitātes vadība
Studiju programma paredzēta kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas speciālistu sagatavošanai darbam dažādu nozaru uzņēmumos. Kvalitātes vadības speciālisti atbild par organizācijas darbības procesu sakārtošanu un to nepārtrauktu pilnveidošanu. Studiju laikā Tu varēsi specializēties vienā no piedāvātajiem virzieniem: transports vai būvniecība.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 2150 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi, 1200 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 27
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām un standartiem, resursu pārvaldību, organizācijas darbības un pārvaldības procesiem, ražošanas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, atbilstības novērtēšanu, monitoringu un kvalitātes mērīšanu, analīzi un uzlabošanu, ar kvalitāti saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā un procesu kvalitātes vadības inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par kvalitātes vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kļūt par pašnodarbinātu personu vai individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Visaptverošā kvalitātes vadība», IEVF maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, vadības, administrēšanas, ekonomikas u. c. jomās, kā arī citās, piemēram, «Vides zinātne»
Obligātie studiju kursi
 • Matemātika
 • Ekonomika
 • Saskarsmes pamati
 • Ievads specialitātē
 • Datormācība
 • Fizika
 • Kvalitātes sistēmu pamati
 • Visaptverošā kvalitātes vadība
 • Kvalimetrijas pamati
 • Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma
 • Procesu vadība (studiju projekts)
 • Kvalitātes vadība (studiju projekts)
 • Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)
 • Darba vide un ergonomika
 • Civilā aizsardzība
 • Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija
 • Kvalitātes nodrošināšanas metodes
 • Vides saderība un riska analīze
 • Industriālie mērījumi
 • Procesu analīze un vadība
 • Normatīvo dokumentu sistēmas
 • Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība
 • Testēšana, vērtēšana un sertifikācija
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi

Specializācijas virzienā «Būvniecība»
 • Būvmehānika (ievadkurss un vispārīgais kurss)
 • Datorgrafika (būvgrafika)
 • Būvmateriāli
 • Būvkonstrukcijas
 • Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
 • Ceļi (ievadkurss)
 • Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
 • Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
 • Namu inženierkomunikācijas
 • Inženierģeoloģijas pamatkurss
 • Ģeodēzija
 • Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes
Specializācijas virzienā «Tekstila un apģērbu tehnoloģija»
 • Tekstila un ādu materiālzinību pamati
 • Modes tirgzinību un prečzinību pamati
 • Tērpu vizuālās mākslas pamati
 • Tērpzinību antropoloģiskie pamati
 • Nozares mašīnzinības
 • Apģērbu kvalitātes vadība
Specializācijas virzienā «Enerģētika»
 • Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
 • Elektriskās mašīnas
 • Modernie elektromehāniskie pārveidotāji un ierīces
 • Automātisko vadības sistēmu elektriskie aparāti
 • Automātisko sistēmu elektriskās mašīnas
 • Tehniskā termodinamika un  siltumapmaiņa
 • Siltumizmantojošās iekārtas
 • Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati
 • Siltumapgādes sistēmas
 • Siltuma elektrostacijas
 • Energonesēju ražošanas un sadales iekārtas
Specializācijas virzienā «Mašīnbūve un transports»
 • Teorētiskā mehānika
 • Materiālu pretestība
 • Mehānismu analīze un sintēze
 • Materiālzinības
 • Dizaina datorgrafika
 • Sadzīves tehnikas ergonomika
 • Autotransporta pārvadājumi
 • Kravu ekspedīcija
 • Transporta sistēmu uzbūve
 • Kravzinības transportā
 • Transports un pārvadājumu organizēšana
 • Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
 • Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
 • Bīstamo kravu pārvadājumi
 • Terminālu un noliktavu
 • saimniecības organizēšana
 • LEAN ražošanas tehnoloģija
Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem
 • Kvalitātes izmaksu analīze
 • Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
 • Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
 • Korporatīvā sociālā atbildība
 • Ekoloģijas vadīšana
 • Saimnieciskās un darba tiesības
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Tirgzinības
Humanitārie un sociālie studiju kursi
 • Vadības socioloģija
 • Pētījumu metodoloģija
 • Organizāciju psiholoģija
Valodas
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
2. līmeņa profesionālās studijas
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Programma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Profesionālo studiju programma reflektantiem ar pirmā līmeņa augstāko (koledžas) izglītību
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa 1,5 gadi, 2350 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2019./2020. studiju gadā 20
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā
Prakse Tiek realizēta
Pamatlietas, ko apgūsi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati, tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati, darba aizsardzība un darba drošība, objekta risku novērtēšana, ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana u. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Diplomprojekts
Karjera Absolventi veic ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu funkcijas, strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Darba aizsardzība» vai jebkurā citā radniecīgā maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmā
Obligātie studiju kursi
 • Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati
 • Tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati
 • Darba aizsardzība un darba drošība
 • Objekta risku novērtēšana
 • Ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana
 • Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība
 • Ugunsdrošības uzraudzība un kontrole
 • Ugunsgrēku ekspertīze
 • Bīstamo vielu lietošanas drošība
 • Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība (studiju projekts)
_