Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Bakalaura un koledžas studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt 16 dažādas bakalaura un koledžas programmas.
Vairāk par uzņemšanu uzzini rtu.lv/uznemsana.
Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

Pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas
Cilvēku resursu vadīšana
Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un Personāla vadības asociāciju. Tā veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās, ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos cilvēku vadīšanas speciālistiem un biroja darba vadītājiem tiktu sniegtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, nodrošinot arī darbam nepieciešamo praktisko pieredzi specialitātē.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1600 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi, 1000 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Studējošie tiek sagatavoti par augsti kvalificētu personāla vai biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu
lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Atkarībā no izvēlētās specializācijas – personāla speciālista vai biroja administratora kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Studiju programma, atbilstoši darba devēju ieteikumiem, paredz iespēju specializēties personāla vadībā vai biroja darba vadīšanā. Absolventi var strādāt par personāla speciālistu, personāla uzskaites darbinieku, personāla atlases speciālistu vai biroja administratoru ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī papildināt zināšanas Latvijas un citu valstu augstskolās
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās «Cilvēku resursu vadīšana» vai «Uzņēmējdarbība un vadīšana»
Obligātie studiju kursi
Ekonomika
Ekonomiskā statistika
Biznesa datu analīzes
tehnoloģijas
Matemātika
Grāmatvedība
Tirgzinības
Lietišķā komunikācija
Saimnieciskās un darba tiesības
Uzņēmējdarbības vadīšana
Vadības psiholoģija
Lietvedība
Civilā aizsardzība
Ievads specialitātē
Ierobežotās izvēles studiju kursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Lietišķā etiķete
Projektu vadīšana
Kvalitātes vadīšana
Ergonomika
Biroja klientu apkalpošana
Specializācijas virzienā «Personāla vadīšana»
Personāla vadīšana
Personāla dokumentu
lietvedība
Personāla vadīšana (studiju projekts)
Specializācijas virzienā «Biroja darba vadīšana»
Biroja darba organizēšana un vadīšana
Biroja praktiskā lietvedība
Biroja darba organizēšana un vadīšana
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Studiju programma izveidota sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām tā, lai Tu iegūtu vispusīgas zināšanas namu pārvaldībā un prastu tās lietot praktiskajā darbā. Namu pārvaldīšana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver ļoti daudzas funkcijas ēkas fiziskā stāvokļa uzturēšanā, lietošanā un ēkas dzīves cikla pagarināšanā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1600 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2 gadi, 1000 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 3
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas namu pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā; renovācijas un rekonstrukcijas darbu, namu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu, inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas plānošanā un organizēšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Namu pārvaldnieka kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Varēsi strādāt par namu pārvaldnieku, risināt ar īpašuma administratīv vadību, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu, izmantošanu, vērtēšanu, grāmatvedības un cita veida uzskaiti saistītos jautājumus, pārzināsi tiesiskās normas, dzīvokļu, nodokļu, darba likumdošanu, komerciālo darbību – līgumsaistību izpildi, veicot komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, nomas, īres, apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašumu fizisko vadību – nekustamā īpašuma, dzīvokļa, mājas, zemes rehabilitāciju, atjaunošanu un saglabāšanu
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās vadības un administrēšanas, kā arī nekustamā īpašuma jomā, piemēram, bakalaura profesionālo studiju programmā «Nekustamā īpašuma pārvaldība»
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Ekonomiskā statistika
Darba aizsardzība
Būvlikums un būvnoteikumi
Datormācība
Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
Ekoloģijas vadīšana
Tautsaimniecība un finanšu tirgus
Nekustamā īpašuma ekonomika
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana
Nekustamā īpašuma tirgvedība
Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Namu inženierkomunikācijas
Elektroiekārtas un elektrotehnika arhitektiem
Civilā aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
Būvju konstrukciju vērtēšana
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (studiju projekts)
Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti
Īpašuma finansiālā uzskaite
Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
Eiropas tiesības 
Uzņēmējdarbība un plānošana nekustamo īpašumu jomā
Investīcijas nekustamajā īpašumā
Īpašums un nodokļi
Tehniskās rasēšanas pamati
Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
Nekustamā īpašuma apdrošināšana
Lietvedība un korespondence
Uzņēmējdarbības vadīšana
Datormācība ekonomistiem
Administratīvās tiesības
Saimnieciskās tiesības
Elektrotehnika un elektronika (būvniekiem)
Matemātika ekonomistiem
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Ētikas pamati
Lietišķā etiķete
Organizāciju psiholoģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Krievu valoda
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga un grāmatvedības jomā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 2 gadi, 1600 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi, 1000 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā nav
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Specializācijai atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālos specializācijas kursus, piemēram, ekonomiku, finanses, nodokļus, mārketingu, starptautisko tirdzniecību, kvalitātes vadīšanu u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Loģistikas speciālista vai grāmatveža, vai tirgzinību un tirdzniecības speciālista, vai apdrošinātāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs
Karjera Atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai sagatavotie speciālisti varēs veikt tirgus izpēti, izstrādāt mārketinga un tirdzniecības plānus un organizēt to īstenošanu vai veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti un analizēt statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus privātā uzņēmumā, valsts iestādē vai dibināt un vadīt savu uzņēmumu
Iespējamais studiju turpinājums Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās vadības un ekonomikas jomā, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana» un citās radniecīgās nozares programmās
Obligātie studiju kursi
Ekonomika
Civilā aizsardzība
Ekonomiskā statistika
Saimnieciskās un darba tiesības
Datormācība
Matemātika
Grāmatvedība
Tirgzinības
Lietišķā komunikācija
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Ievads specialitātē
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem
Projektu vadīšana
Personāla vadīšana
Eiropas Savienības organizācija un funkcijas
Kvalitātes vadīšana
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Angļu valoda
Vācu valodas pamati
Specializācijas virzienā «Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi»
Finanšu grāmatvedība
Vadības grāmatvedība
Nodokļi un nodevas
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana
Revīzija un kontrole
Specializācijas virzienā «Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika»
Uzņēmējdarbības loģistika
Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)
Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Transports un pārvadājumu organizēšana
Starptautiskā tirdzniecība
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Specializācijas virzienā «Mārketings un tirdzniecības ekonomika»
Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana
Pārdošanas veicināšana
Starptautiskās tirgzinības
Patērētāju uzvedība tirgū
Tirgzinību plānošana
Jaunās produkcijas tirgzinības
Specializācijas virzienā «Apdrošināšana»
Apdrošināšanas sistēma Latvijā
Apdrošināšana
Demogrāfija
Apdrošināšanas likumdošana
Apdrošināšanas finansēšanas organizēšana
Sociālā apdrošināšana
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo analītiskās spējas un sekmētu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi, spēju formulēt problēmas un rast ceļu to risināšanai.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 3 gadi, 1700 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (klātienes) studijām 4 gadi, 1250 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 4 gadi, 1100 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 11
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Netiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Studiju profilam atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālos specializācijas kursus: ekonomika, biznesa datu analīzes tehnoloģijas, uzņēmuma vadīšana, biznesa plānošana, projektu vadīšana, grāmatvedība, finanšu pamati u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par plaša profila vadītāju un ekonomikas speciālistu gan valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, gan banku sektorā, kā arī dažādu nozaru privātajos uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās. Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes varēsi likt lietā, sākot individuālo uzņēmējdarbību – veidojot savu uzņēmumu, vadot un attīstot to
Iespējamais studiju turpinājums Radniecīgās maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses», «Ekonomika» u. c.
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Ekonomika
Ievads studiju nozarē
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Tirgzinības
Nodokļi un nodevas
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Saimnieciskās un darba tiesības
Finanšu pamati
Lietišķā komunikācija
Grāmatvedība
Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
Komercdarbība un sociālais dialogs
Uzņēmuma ekonomika
Biznesa plānošana
Starta uzņēmējdarbības vadība
Uzņēmuma vadīšana
Kvalitātes sistēmu pamati
Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Civilā aizsardzība
Projektu vadīšana
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Izmaksu analīze
Budžeta plānošana un kontrole
Darba vide un ergonomika
Inovāciju vadīšana
Biznesa angļu valoda
Biznesa vācu valoda
Ekonomiskās informācijas apstrāde
Patentēšana un intelektuālais īpašums
Personāla vadīšana
Stratēģiskā vadīšana
Koučings un komandas vadīšana
Korporatīvā sociālā atbildība
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Vadības socioloģija
Mazās grupas un personības socioloģija
Politoloģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Ekonomika
Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētniecības darba iemaņas un prasmes izmantot atbilstošās datorprogrammas ekonomisko procesu analizēšanai un prognozēšanai.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 3 gadi, 1700 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 12
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Profilam atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālās specializācijas kursus: mikroekonomiku, makroekonomiku, starptautisko ekonomiku, matemātiku, uzņēmējdarbības ekonomiku, tirgzinību, grāmatvedību, Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par ekonomistu uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās organizācijās, valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās. Tu spēsi analizēt dažādus ekonomiskos procesus un rast risinājumus, kas palīdz novērst riskus, izstrādāt budžetu un sekot tā izpildei, organizēt un vadīt plānošanas darbu u. c. Iespējams veidot arī uzņēmēja karjeru
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Ekonomika», kā arī citās ar ekonomiku, pilsētu un reģionu inženierekonomiku, vadību, administrēšanu saistītās jomās
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Matemātika ekonomistiem
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ievads studiju nozarē
Ekonomiskā statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Tirgzinības
Sabiedriskā sektora ekonomika
Starptautiskā ekonomika
Saimnieciskās un darba tiesības
Finanšu pamati
Grāmatvedība
Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
Projektu vadīšana
Vadīšanas teorija
Starptautiskās finanses
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Cilvēku resursu ekonomika
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Civilā aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Eiropas valstu ekonomika
Dabsaimniecības ekonomika
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Inovāciju ekonomika
Ekonomiskās domas vēsture
Ekonomiskās informācijas apstrāde
Nekustamā īpašuma ekonomika
Ekonomisko pētījumu metodoloģija
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
Latvijas tautsaimniecība
Starptautiskā konkurence
Tehnoloģiju pārnese un produktu dizains
Uzņēmējdarbības ekonomika
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums
Teritoriju saimnieciskā darbība
Ekonometrija
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Vadības socioloģija
Politoloģija
Lietišķā komunikācija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Radošās industrijas
Programma tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Programmas mērķis ir sagatavot radošus un motivētus starpdisciplinārus speciālistus darbam radošajās industrijās – dažādos nozares uzņēmumos un dažādās uzņēmējdarbības formās, ar padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas procesiem un vēlmi sekmēt radošo industriju izaugsmi.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura akadēmisko studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 3 gadi, 2100 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 10
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Vērtējumi angļu (vai vācu, vai franču), latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) un matemātikas centralizētajos eksāmenos
Pamatlietas, ko apgūsi Studējošais iegūs specializētas zināšanas mākslas nozarē un spēs parādīt šo zināšanu kritisku izpratni, programmas studējošais iegūs izpratni par mākslas un radošo industriju svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām. Priekšmeti tiks apgūti sekojošos kompetenču blokos – radošās industrijas un to nozares, māksla un kultūra, uzņēmējdarbība un ekonomika, radošā domāšana un tehnoloģijas, mārketings un komunikācija, pētniecība
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Humanitāro zinātņu bakalaurs radošajās industrijās
Valsts pārbaudījums Baklaura darbs
Karjera Programma izveidota, lai sagatavotu radošo industriju uzņēmējus, kuri izprot radošo industriju uzņēmējdarbības procesus un likumsakarības, pārzina biznesa modeļus, orientējas kultūras un mākslas jomās, kultūras organizāciju darbības specifikā
Iespējamais studiju turpinājums Radniecīgās maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Inovācijas un uzņēmējdarbība»
Studiju saturs

RADOŠĀS INDUSTRIJAS UN TO NOZARES
Ievads kultūras un radošajās industrijās
Kultūras menedžments un kultūrpolitika
Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana
Māksla un uzņēmējdarbība
Dizaina industrija
Biznesa matemātika un statistika
Radošo industriju tiesiskais regulējums
Radošo industriju nozaru menedžments

MĀKSLA UN KULTŪRA
Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi
Pasaules literatūra
Pasaules mākslas vēsture
Laikmetīgā māksla un mākslas tirgus
Mūzika un skaņu māksla
Laikmetīgā skatuves māksla
Kultūras mantojums
Audiovizuālā medija tehnoloģiskie un estētiskie risinājumi
Ievads mākslas antropoloģijā
Kultūras, mākslas un radošuma socioloģija

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN EKONOMIKA
Ekonomika
Uzņēmējdarbība
Saimnieciskās un darba tiesības
Grāmatvedība un finanses
Sociālā atbildība un biznesa ētika
Kultūras ekonomika
Biznesa angļu valoda un lietišķā etiķete

RADOŠĀ DOMĀŠANA UN TEHNOLOĢIJAS
Inovatīvu produktu izstrāde
Radošā domāšana
Loģika un argumentācija
Informācijas tehnoloģijas un biznesa datu analīze
Ievads studijās un karjeras veidošanā
Publiskā runa un valodas kultūra
Civilā aizsardzība

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijas teorijas
E-komercija un e-mārketings
Kultūras mārketings un finanšu piesaiste
Kultūras patēriņš un auditorijas izpēte

PĒTNIECĪBA
Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana
Radošās industrijas: studiju darbs

PRAKSE
Prakse radošajā industrijā
Prakse uzņēmumā

Bakalaura profesionālo studiju programmas
Visaptverošā kvalitātes vadība
Studiju programma paredzēta kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas speciālistu sagatavošanai darbam dažādu nozaru uzņēmumos. Kvalitātes vadības speciālisti atbild par organizācijas darbības procesu sakārtošanu un to nepārtrauktu pilnveidošanu. Studiju laikā Tu varēsi specializēties vienā no piedāvātajiem virzieniem: transports vai būvniecība.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 4 gadi, 2100 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 25
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām un standartiem, resursu pārvaldību, organizācijas darbības un pārvaldības procesiem, ražošanas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, atbilstības novērtēšanu, monitoringu un kvalitātes mērīšanu, analīzi un uzlabošanu, ar kvalitāti saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds kvalitātes vadībā un procesu kvalitātes vadības inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par kvalitātes vadītāju, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālistu jebkuras tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kļūt par pašnodarbinātu personu vai individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Visaptverošā kvalitātes vadība», IEVF maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, vadības, administrēšanas, ekonomikas u. c. jomās, kā arī citās, piemēram, «Vides zinātne»
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Ekonomika
Saskarsmes pamati
Ievads specialitātē
Datormācība
Fizika
Kvalitātes sistēmu pamati
Visaptverošā kvalitātes vadība
Kvalimetrijas pamati
Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma
Procesu vadība (studiju projekts)
Kvalitātes vadība (studiju projekts)
Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)
Darba vide un ergonomika
Civilā aizsardzība
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija
Kvalitātes nodrošināšanas metodes
Vides saderība un riska analīze
Industriālie mērījumi
Procesu analīze un vadība
Normatīvo dokumentu sistēmas
Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība
Testēšana, vērtēšana un sertifikācija
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Specializācijas virzienā «Būvniecība»

Būvmehānika (ievadkurss un vispārīgais kurss)
Datorgrafika (būvgrafika)
Būvmateriāli
Būvkonstrukcijas
Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
Ceļi (ievadkurss)
Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Namu inženierkomunikācijas
Inženierģeoloģijas pamatkurss
Ģeodēzija
Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes
Specializācijas virzienā «Tekstila un apģērbu tehnoloģija»
Tekstila un ādu materiālzinību pamati
Modes tirgzinību un prečzinību pamati
Tērpu vizuālās mākslas pamati
Tērpzinību antropoloģiskie pamati
Nozares mašīnzinības
Apģērbu kvalitātes vadība
Specializācijas virzienā «Enerģētika»
Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
Elektriskās mašīnas
Modernie elektromehāniskie pārveidotāji un ierīces
Automātisko vadības sistēmu elektriskie aparāti
Automātisko sistēmu elektriskās mašīnas
Tehniskā termodinamika un  siltumapmaiņa
Siltumizmantojošās iekārtas
Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati
Siltumapgādes sistēmas
Siltuma elektrostacijas
Energonesēju ražošanas un sadales iekārtas
Specializācijas virzienā «Mašīnbūve un transports»
Teorētiskā mehānika
Materiālu pretestība
Mehānismu analīze un sintēze
Materiālzinības
Dizaina datorgrafika
Sadzīves tehnikas ergonomika
Autotransporta pārvadājumi
Kravu ekspedīcija
Transporta sistēmu uzbūve
Kravzinības transportā
Transports un pārvadājumu organizēšana
Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Bīstamo kravu pārvadājumi
Terminālu un noliktavu
saimniecības organizēšana
LEAN ražošanas tehnoloģija
Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem
Kvalitātes izmaksu analīze
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
Korporatīvā sociālā atbildība
Ekoloģijas vadīšana
Saimnieciskās un darba tiesības
Stratēģiskā vadīšana
Tirgzinības
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vadības socioloģija
Pētījumu metodoloģija
Organizāciju psiholoģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Cilvēku resursu vadīšana
Programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus personāla speciālistus, kas atbild par personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķiem, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā, kā arī darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai u. c.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 1700 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi (pēc koledžas), 1100 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi (pēc vidusskolas), 1100 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 1
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas, prasmi un kompetenci cilvēku resursu vadīšanas jomā: stratēģisko vadīšanu, organizāciju, vadības un saskarsmes psiholoģiju, saimnieciskās un darba tiesības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, cilvēku resursu ekonomiku, darba motivācijas teorijas u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Diplomprojekts
Karjera Varēsi strādāt par personāla vadītāju vai personāla nodaļas vadītāju jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā vai uzņēmumā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla vadības ārpakalpojumus, vai arī kļūt par pašnodarbinātu personu vai individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses» u. c.
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Ievads specialitātē
Civilā aizsardzība
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Ekonomika
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības ekonomika
Uzņēmējdarbības vadīšana
Stratēģiskā vadīšana
Saimnieciskās un darba tiesības
Darba un sociālās tiesības
Vadības psiholoģija
Lietišķā komunikācija
Informācijas tehnoloģijas personālvadībā
Informācijas tehnoloģijas personālvadībā (studiju projekts)
Ražošanas un pakalpojumu organizēšana
Darba aizsardzība (ekonomistiem)
Ergonomika
Personāla vadīšana
Personāla vadīšana (studiju projekts)
Lietvedība
Finanšu pamati
Vadīšanas sistēmanalīze
Personāla plānošana, organizācija un vadīšana
Personāla plānošana, organizācija un vadīšana (studiju projekts)
Darba vadīšana
Cilvēku resursu ekonomika
Darba motivāciju teorijas
Saskarsmes psiholoģija (ekonomistiem)
Projektu vadīšana
Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
Korporatīvā sociālā atbildība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Mazā biznesa vadīšana
Ekonomiskās informācija sistēmas
Ekonomisko procesu analīze
Civiltiesības
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Kvalitātes vadības pamati
Grāmatvedība
Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Politoloģija
Ētikas pamati
Lietišķā etiķete
Organizāciju psiholoģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
 
Drošības inženierija
Baltijas valstīs unikāla studiju programma, kas apvieno civilo aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzību. Studiju programma atbilst ES prasībām un ir starptautiski akreditēta. Tu apgūsi zināšanas par visu trīs jomu likumdošanas prasību īstenošanu dažādās organizācijās, tai skaitā – arī bīstamajās nozarēs, kā arī gūsi zināšanas par darba vides novērtēšanu un darba tiesiskajām attiecībām.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa 4 gadi, 2300 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 15
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā  vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Darba aizsardzības, inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arodveselības pamatus un vides zinātnes studiju priekšmetus, ugunsdrošību un civilo aizsardzību
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs ar projekta daļu
Karjera Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālisti ir vajadzīgi visos uzņēmumos un iestādēs, īpaši nozarēs ar tehnogēno darba vidi, kas ietver: ražošanā lietojamo tehnoloģiju drošību un ugunsdrošību; darba vides riska faktoru identificēšanu un to ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību; mērījumu veikšanu; bīstamo vielu lietošanu un uzglabāšanu; katastrofu pārvaldīšanu; ugunsdzēsības taktiku u. c. Var strādāt arī par inspektoru Valsts darba inspekcijā vai kļūt par individuālo komersantu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Darba aizsardzība»
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Uzņēmējdarbības ekonomika
Saskarsmes pamati
Ievads specialitātē
Visaptverošā kvalitātes vadība
Fizika
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Inženierķīmija
Tehnogēnās vides drošības pārvaldība
Tehniskā mehānika
Arodveselība un darba fizioloģijas pamati
Elektrotehnika un elektronika
Materiālmācība
Darba aprīkojuma drošība
Pedagoģija
Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana
Darba aizsardzības sistēmas organizācija (studiju projekts)
Ergonomika un darba psiholoģija
Elektrodrošība
Darba tiesību pamati
Bīstamās iekārtas un to uzraudzība
Bīstamo vielu pielietošanas drošība
Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi
Apkārtējās vides aizsardzība
Drošības prasības darba vietām
Drošības tehnika
Drošības tehnika (studiju projekts)
Darba vides risku novērtēšanas metodes
Civilā aizsardzība
Ugunsdrošības profilaktiskā
darba organizācija, ugunsgrēku izpēte un ekspertīze
Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija (studiju projekts)
Uguns aizsardzības sistēmas
Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)
Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Būvju apsekošana un pārbaude
Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana
Būvniecības ugunsdrošība
Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums
Tirgus uzraudzības pamati
Industriālie mērījumi
Atbilstības novērtēšana
Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Organizāciju psiholoģija
Vadības socioloģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Muitas un nodokļu administrēšana
Studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir unikāla Latvijā, arī Eiropā līdzīgas programmas nav. Studenti iegūst vispusīgas zināšanas par minēto iestāžu darbību, prot tās izmantot praksē, veicot iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību vadītāju u. c. ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 4 gadi, 2300 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 23
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība muitas un nodokļu administrēšanas jomā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Starptautiskā biznesa plānošana, muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana, personālvadība, saimnieciskās tiesības, muitas tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības, muitas darbības pamati, finanses un nodokļi, uzņēmējdarbības loģistika, tirgzinības u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi veikt uzņēmumu muitas vai nodokļu struktūrvienību darbinieka vai vadītāja funkcijas, kā arī strādāt transporta loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra profesionālo studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana» vai jebkurā citā radniecīgā maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmā
Obligātie studiju kursi
Ekonomika
Saimnieciskās tiesības
Vadīšanas lēmumu pieņemšana
Lietvedība un korespondence
Darba aizsardzības pamati
Civilā aizsardzība
Matemātika
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Studiju projekts 1, 2, 3
Nodokļu administrēšanas pamati
Starptautiskā biznesa plānošana
Muitas tiesības
Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Ievads specialitātē
Muitas darbības pamati
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Finanses un nodokļi
Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs
Nodokļi un nodevas
Finanšu analīze un riski
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Krimināltiesības un kriminālprocess
Administratīvās tiesības
Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Muitas procedūras un režīmi
Finanšu grāmatvedība
Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle)
Ievads Eiropas Savienības tiesībās
Tirgzinības
Vadīšanas teorija
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Specializācijas virzienā «Muitas vadīšana»

Muitas informācijas sistēma
Muitas audits
Ierobežoto un aizliegto preču kontrole
Muitas tarifu sistēma
Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces
Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
Muitas maksājumu administrēšana
Globālā loģistika un transports
Muitas risku vadība
Specializācijas virzienā «Nodokļu administrēšana»
Nodokļu kontrole
Nodokļu risku vadība
Nodokļu informācijas sistēmas
Muitas tarifu sistēma
Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas
Nodokļu maksātāju apkalpošana
Eiropas valstu ekonomika
Muitas maksājumu administrēšana
Nodokļu grāmatvedība
Eiropas Savienības nodokļu politika
Nodokļu sistēma ārvalstīs
Revīzija un audits
Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vadības socioloģija
Lietišķā etiķete
Latvijas politiskā sistēma
Saskarsmes pamati
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.
 
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām (nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija) 4 gadi, 1700 EUR studiju gadā

Pilna laika studijām (nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija) 4,5 gadi, 1700 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 8
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldībā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un attīstībā, darījumu vadīšanā un vērtēšanā; tāmēšanā; būvniecības inženierekonomikā; ēku un būvju ekspluatācijā; investīciju projektu efektivitātes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā; energoefektīvo procesu vadīšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Dilomprojekts
Karjera Varēsi strādāt par nekustamā īpašuma ekonomistu, pārvaldnieku vai nekustamā īpašuma vērtētāju valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Ekonomiskā statistika
Ievads nekustamā īpašuma nozarē
Civilā aizsardzība
Ekonomika
Tautsaimniecība un finanšu tirgus
Nekustamā īpašuma tirgvedība
Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti
Darba aizsardzība
Ekoloģijas vadīšana
Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts)
Nekustamā īpašuma ekonomika
Saimnieciskās un darba tiesības
Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana
Teritoriālais un detaļplānojums, tā attīstības stratēģijas
Investīcijas nekustamajā īpašumā
Lietišķā komunikācija
Nekustamā īpašuma tirgus un reklāma
Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (studiju projekts)
Būvju konstrukciju vērtēšana
Īpašuma finansiālā uzskaite
Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Cenu veidošana būvniecībā
Būvdarbu izmaksu tāmēšana
Auditordarbība būvniecībā
Uzņēmējdarbība un plānošana nekustamo īpašumu jomā
Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti
Inovācijas būvniecībā
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma darījumu vadīšana»
Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos (studiju projekts)
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana»
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošana (studiju kurss)
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma vērtēšana»
Nekustamā īpašuma vērtēšana (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma darījumu vadīšana»
Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos
Būvlikums un būvnoteikumi
Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
Tirgvedības psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos
Namu inženierkomunikācijas
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana
Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana
Īpašums un nodokļi
Eiropas tiesības
Datormācība
Būvniecības plānošana un organizēšana
Būvmehānikas ievadkurss
Uzņēmuma vadīšana
Nekustamā īpašuma risku vadība
Darba vide un ergonomika
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma  apsaimniekošana un pārvaldīšana»
Nekustamā īpašuma apdrošināšana
Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
Būvlikums un būvnoteikumi
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Namu pārvaldnieka darba organizēšana
Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksu tāmēšana
Inženierkomunikāciju darbu izmaksu tāmēšana
Īpašums un nodokļi
Eiropas tiesības
Datormācība
Būvniecības plānošana un organizēšana
Būvmehānikas ievadkurss
Būvdarbu tehnoloģija
Materiālu pretestība
Uzņēmuma vadīšana
Nekustamā īpašuma risku vadība
Darba vide un ergonomika
Specializācijas virzienā «Nekustamā īpašuma vērtēšana»
Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana
Kustamā īpašuma vērtēšana
Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
Būvlikums un būvnoteikumi
Vērtētāju darba organizēšana un vadīšana
Vērtēšanas standarti un ētika
Komercsabiedrības saimnieciskās darbības vērtēšana
Īpašuma vērtēšanas procedūras
Ekonometrija
Nekustamā īpašuma risku vadība
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
Īpašums un nodokļi
Eiropas tiesības
Datormācība
Būvmehānikas ievadkurss
Būvdarbu tehnoloģija
Materiālu pretestība
Uzņēmuma vadīšana
Namu inženierkomunikācijas
Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Darba vide un ergonomika
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Politoloģija
Ētikas pamati
Lietišķā etiķete
Organizāciju psiholoģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju priekšmetus. Tu būsi gatavs darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar attīstības plānošanu.
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 4 gadi, 2100 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 15
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Studiju priekšmetus, kas saistīti ar reģionu attīstību un pilsētekonomiku, to saimniecību un infrastruktūru, kā arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetus. Apgūsi arī padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
Karjera Varēsi strādāt par attīstības plānošanas inženieri valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, atbildēt par teritoriju attīstības jautājumiem, urbanizācijas problēmu risināšanu, reģionālās attīstības politikas izstrādāšanu un īstenošanu
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās pilsētu un reģionu inženierekonomikas, ekonomikas, vadības, administrēšanas, u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
Ievads specialitātē
Matemātika
Fizika
Ekonomiskā statistika
Sociāli ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana
Datormācība
Datorgrafika teritoriālajā plānošanā
Teritoriālplānošanas pamati
Vadīšanas teorija
Vides pārvaldības tiesiskie aspekti
Mikroekonomika
Makroekonomika
Sabiedriskā sektora ekonomika
Lietišķā komunikācija
Ģeomātikas pamati
Teritoriju saimnieciskā darbība
Pilsētbūvniecības pamati
Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
Pilsētekonomika
Ilgtspējīga dzīves vide
Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana
Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana (studiju projekts)
Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde
Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)
Reģionālās attīstības riski
Projektu vadīšana
Grāmatvedība un finanses
Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā
Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)
Pētījumu metodoloģija
Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi
Darba aizsardzība
Civilā aizsardzība
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne
Pašvaldības saimniecības pārvaldība
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas
Nekustamā īpašuma ekonomika
Investīcijas nekustamajā īpašumā
Arhitektūras un mākslas vēsture
Kvalitātes sistēmu pamati
Eiropas valstu ekonomika
Teritoriālais mārketings
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Politoloģija
Mūsdienu filozofija
Lietišķā etiķete
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Programma veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru organizācijas un vadīšanas jomā. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu,  pamatojoties uz jomas specifiku, starptautiskā darba tirgus prasībām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām. Studiju procesa ietvaros notiek 1 nedēļas mācību brauciens ārpus Latvijas uz ES institūcijām un lielākajiem nozares uzņēmumiem. Daļa studiju kursu dienas nodaļas studentiem tiek mācīti angļu valodā.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene)
Studiju ilgums un gada maksa 4 gadi, 1700 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 1
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība
Prakse Tiek realiztēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Izpratni par globalizācijas procesiem, starptautisko tirgu un tā darbību, ES organizāciju un funkcijām, zināšanas par starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem, kā arī uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu, ekonomiku, starptautisko tirdzniecību un mārketingu
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi veidot karjeru ES institūcijās, ministrijās, vēstniecībās, starptautiskās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un starptautisko uzņēmumu tīklu jomā, dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, eksporta un tirdzniecības nodaļās un struktūrvienībās, kā arī attīstīt un meklēt jaunas tirgus iespējas un sadarbības partnerus visā pasaulē
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Civilā aizsardzība
Ievads studiju nozarē
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Ekonomika
Grāmatvedība
Tirgzinības
Nodokļi un nodevas
Finanšu pamati
Starptautiskā biznesa plānošana
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Starptautiskā tirdzniecība
Nodokļu sistēma ārvalstīs
Darba aizsardzība
Starptautiskā ekonomika
Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma
Starptautiskais mārketings
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Latvijas tautsaimniecība
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (studiju projekts)
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
ES organizācija un funkcijas
Uzņēmējdarbības vadīšana
Starptautiskie ekonomiskie sakari
ES lauksaimniecības, vides un reģionālā politika (studiju projekts)
Lietišķā komunikācija
Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Specializācijas virzienā «Starptautisko ekonomisko sakaru administrēšana Eiropas Savienības iestādēs»

Starptautiskā konkurence
Eksporta politikas pamatnostādnes
Nodokļu politika un sistēmas
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Muitas darbības pamati
ES lēmumu pieņemšana un piemērošana
Uzņēmējdarbības loģistika
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
Normatīvo aktu izstrāde
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Starptautisko pārvadājumu vadīšana
Vadīšanas lēmumu pieņemšana
Personāla vadīšana (pamatkurss)
Starptautiskais protokols
ES muitas politika
ES kopējā ārējās tirdzniecības politika
Specializācijas virzienā «Uzņēmuma starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana»
Starptautiskā konkurence
Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
Uzņēmējdarbības loģistika
Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana
Eksports un tā organizēšana
Nodokļu plānošana uzņēmumā
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Muitas darbības pamati
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Starptautisko pārvadājumu vadīšana
Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
Personāla vadīšana (pamatkurss)
Lietišķā etiķete
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Ētikas pamati
Vadības socioloģija
Latvijas politiskā sistēma
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par vadītāju vai ekonomistu, kura pienākumi saistīti ar uzņēmuma vai organizācijas dažādu problēmu apzināšanu, lēmumu pieņemšanu, mērķu formulēšanu, mērķu sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu, ekonomisko procesu analīzi, stratēģisko uzņēmuma vadīšanu un mārketingu.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa

Pilna laika studijām 4 gadi, 1700 EUR studiju gadā

Nepilna laika (neklātienes) studijām 2,5 gadi (pēc koledžas), 1100 EUR studiju gadā 

Nepilna laika (neklātienes) studijām 5 gadi (pēc vidusskolas), 1100 EUR studiju gadā

Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 25
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā  vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Iemācīsies veidot savu uzņēmumu, spēsi noformulēt ideju un argumentēt tās īstenošanas nepieciešamību atbilstoši tirgus situācijai, pratīsi izstrādāt stratēģisko mārketinga plānu, prognozēt turpmākos ieņēmumus un piesaistīt investīcijas
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, uzņēmuma vadītāja vai ekonomista kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt vadošos amatos dažādu jomu biznesa struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās, kā arī veidot savu uzņēmumu un vadīt to. Spēsi ģenerēt idejas, pamatot to ieviešanas ekonomiskos ieguvumus, virzīt produktus un pakalpojumus tirgū, plānot un īstenot uzņēmumu un iestāžu attīstību u. c.
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, piemēram, «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Uzņēmējdarbības finanses» u. c.
Obligātie studiju kursi
Ekonomika
Matemātika
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Civilā aizsardzība
Ievads studiju nozarē
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas (studiju projekts)
Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
Tirgzinības
Nodokļi un nodevas
Saimnieciskās un darba tiesības
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)
Darba aizsardzība
Lietišķā komunikācija
Finanšu pamati
Grāmatvedība
Biznesa plānošana
Korporatīvā sociālā atbildība
Kvalitātes vadības pamati
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Starta uzņēmējdarbības vadība
Starta uzņēmējdarbības vadība (studiju projekts)
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Kopīgi visiem specializēšanās virzieniem

Stratēģiskā vadīšana
Uzņēmuma ekonomika
Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Specializācijas virzienā «Mārketings un tirdzniecības vadība»
Mazumtirdzniecības vadīšana
Tirgzinību plānošana
Elektroniskā komercija
Tirgzinību pētījumi
Patērētāju uzvedība tirgū
Mārketinga komunikācijas
Jaunās produkcijas tirgzinības
Koučings un komandas vadīšana
Komercdarbība un sociālais dialogs
Pakalpojumu mārketings
Specializācijas virzienā «Uzņēmumu vadība»
Vadīšanas sistēmanalīze
Vadības informācijas sistēmas
Vadības psiholoģija
Mazā biznesa vadīšana
Komercdarbība un sociālais dialogs
Jaunās produkcijas tirgzinības
Patērētāju uzvedība tirgū
Elektroniskā komercija
Koučings un komandas vadīšana
Specializācijas virzienā «Uzņēmuma ekonomika un grāmatvedība»
Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Revīzija un audits
Ekonomisko procesu prognozēšana
Datorizētā grāmatvedība
Finanšu pārskati
Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)
Projektu vadīšana
Investīciju plānošana
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vispārējā socioloģija
Politoloģija
Ētikas pamati
Lietišķā etiķete
Organizāciju psiholoģija
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Uzņēmējdarbības loģistika
Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču un spēju pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, tehnoloģijām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Bakalaura profesionālo studiju programma
Programmas īstenošanas forma Pilna laika (klātiene) un nepilna laika
Studiju ilgums un gada maksa Pilna laika studijām 4 gadi, 1700 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 4
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Prakse Tiek realizēta
Centralizētie eksāmeni (CE) pilna laika studijām Divi CE pēc izvēles – matemātikā, fizikā, svešvalodā vai latviešu valodā
Pamatlietas, ko apgūsi Uzņēmējdarbība, loģistika, transporta ekonomika, terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana, muitas darbība, piegādes ķēžu vadība, starptautiskā tirdzniecība, kravu un pasažieru pārvadājumu vadība, bīstamo kravu pārvadājumu vadība. Prasme strādāt komandā, vadīt projektus u. c.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā un loģistikas struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Bakalaura darbs
Karjera Varēsi strādāt par loģistikas struktūrvienības vadītāju loģistikas, kravu vai pasažieru pārvadājumu, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, uzglabāšanas, noliktavu saimniecības uzņēmumos, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju
Iespējamais studiju turpinājums Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u. tml. jomās
Obligātie studiju kursi
Matemātika
Statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Civilā aizsardzība
Ievads studiju nozarē
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas
Ekonomika
Transports un pārvadājumu organizēšana
Tirgzinības
Nodokļi un nodevas
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana
Uzņēmējdarbības vadīšana
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)
Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Darba aizsardzība
Lietišķā komunikācija
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Finanšu pamati
Grāmatvedība
Starptautiskā biznesa plānošana
Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Ekonomiskās informācijas sistēmas
Speciālā angļu valoda
Transporta
komercekspluatācija
Transporta
komercekspluatācija (studiju projekts)
Uzņēmējdarbības loģistika
Ierobežotās izvēles studiju kurs
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
Starpniekdarbības loģistika
Terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana
Krājumu regulēšana
Starptautiskā tirdzniecība
Muitas darbības organizēšana un kontrole
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija
Transporta infrastruktūras un tehnikas pamati
Riski un apdrošināšana transportā
Transporta procesu modelēšana
Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Bīstamo kravu pārvadājumi
Starptautisko pārvadājumu vadīšana
Personāla vadīšana (pamatkurss)
Transporta ekonomika un organizācija
Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Materiālzinību pamati
E-komercija
Loģistikas sistēmu vadības līdzekļi
Starptautiskais mārketings
Latvijas tautsaimniecība
Humanitārie un sociālie studiju kursi
Vadības socioloģija
Ētikas pamati
Lietišķā etiķete
Latvijas politiskā sistēma
Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Krievu valoda
2. līmeņa profesionālās studijas
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Programma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.
 
 
 
Programmas veids un līmenis Profesionālo studiju programma reflektantiem ar pirmā līmeņa augstāko (koledžas) izglītību
Programmas īstenošanas forma Pilna laika
Studiju ilgums un gada maksa 1,5 gadi, 2300 EUR studiju gadā
Budžeta vietas uzņemšanai 2018./2019. studiju gadā 20
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā
Prakse Tiek realizēta
Pamatlietas, ko apgūsi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati, tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati, darba aizsardzība un darba drošība, objekta risku novērtēšana, ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana u. c. nozarei atbilstoši priekšmeti
Iegūstamais grāds un kvalifikācija Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācija
Valsts pārbaudījums Diplomprojekts
Karjera Absolventi veic ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu funkcijas, strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos
Iespējamais studiju turpinājums Studijas maģistra profesionālo studiju programmā «Darba aizsardzība»
Obligātie studiju kursi
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati
Tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati
Darba aizsardzība un darba drošība
Objekta risku novērtēšana
Ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana
Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība
Ugunsdrošības uzraudzība un kontrole
Ugunsgrēku ekspertīze
Bīstamo vielu lietošanas drošība
Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība (studiju projekts)