Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas

.
.
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas

Programma «Datorzinātnes un organizāciju tehnoloģijas» ir izveidota sadarbojoties Latvijas vadošajām universitātēm (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte) kopā ar vienu no vadošajām ASV universitātēm (State University of New York at Buffalo). Programmas struktūra, saturs un pasniegšanas metodes ir pārņemtas no Buffalo Universitātes datorzinātņu bakalaura programmas, pielāgojot to Latvijas kontekstam. Programma tiks pasniegta angļu valodā, atbilstoši Buffalo Universitātes akadēmiskajiem standartiem un prasībām, kas sniegs iespēju studējošajiem izvēlēties iegūt Buffalo Universitātes grādu.
Programmas struktūra paredz studējošajiem iespēju iegūt padziļinātu/papildus kompetenci kādā datorzinību jomā, vai arī citā zinātņu jomā, piemērām, vadībzinātnes un finanses.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Rīgas Biznesa skola
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Jānis Grēviņš, Doktors, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 5 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus datorzinātņu jomas līderus, kuri, izmantojot tehnoloģijas, spēs sniegt būtisku pievienoto vērtību ikvienai organizācijai

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
1. Nodrošināt studentu spēju pielietot programmu tehnoloģijas, programmēšanas metodes un tehnoloģijas
2. Nodrošināt studentu izpratni par organizāciju darbību, pakalpojumu nodrošināšanas un produktu ražošanas procesiem, kā arī cilvēkresursu vadību
3. Nodrošināt studentu izpratni par juridisko, ētisko, sociālo un ekonomisko kontekstu un tā starptautisko attīstību
4. Nodrošināt studentu iemaņas komandas darba organizācijā, saziņā starptautiski un ar dažādu jomu speciālistiem
5. Nodrošināt studentu zināšanas, prasmes un attieksmes sekmīgai un efektīvai tehnoloģiju projektu vadīšanai

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:
1. Izskaidrot datorzinātņu teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
2. Piedalīties uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi un datu bāzu un programmatūras izstrādi;
3. Identificēt datortehnoloģiju lomu un iespējas organizācijas darbībā, pakalpojumu nodrošināšanā un produktu ražošanas procesos, kā arī cilvēkresursu vadībā
4. Novērtēt datorrisinājumu nepieciešamību un piemērotību dažādiem organizācijas izaicinājumiem
5. Ievērot un izskaidrot juridiskos, ētiskos, sociālos un ekonomiskos principus, kas ir pieņemti datorzinātņu profesionālajā praksē
6. Piedalīties komandas darba organizācijā, sazināties starptautiski un ar dažādu jomu speciālistiem
7. Sekmīgi un efektīvi plānot un koordinēt projektus
8. Komunicēt ar informācijas tehnoloģijas risinājumu pasūtītājiem un analizēt informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas;
9. Īstenot pētījumus datorzinātņu un organizāciju jomās.
10. Apzināties jomas attīstības tendences lai efektīvi piedalītos mūžizglītībā

Karjera

Ir paredzēts, ka šīs programmas absolventi, atbilstoši savai specializācijai, spēs strādāt kā:
• Datoru un informācijas sistēmu vadītāji
• Datorsistēmu analītiķi
• Informācijas drošības analītiķi
• Datorprogrammētāji
• Programmatūras izstrādātāji
• Web izstrādātāji
• Tīkla un datoru sistēmu administratori
• Datoru lietotāju atbalsta speciālisti
• Datortīkla atbalsta speciālisti
• Organizāciju tehnoloģiju plānotāji

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Uzņemšana notiek, ņemot vērā četras kritēriju kategorijas:
1. Iepriekšējās izglītības rezultātus (centralizēto eksāmenu rezultātu novērtējums, vidējās izglītības sekmju izraksti);
2. Angļu valodas prasmes (TOEFL iBT vai TOEFL ITP, vai IELTS);
3. Matemātikas iestājeksāmena rezultātus;
4. Ārpusskolas nodarbības, personīgos sasniegumus, interviju.

Lai veiktu reflektantu ranžēšanu, visi kritēriji tiek summēti, ievērojot svara koeficientus.

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas