Vadīšana starptautiskos uzņēmumos

.
.
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos

Bakalaura studiju programma «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» Rīgas Biznesa skolā ir izveidota sadarbībā ar vadošajām biznesa skolām Eiropā un ASV - BI Norvēģijas Biznesa skolu un Bufalo Universitātes Vadības skolu. Studiju valoda ir angļu. Programmā ietvertas vadībzinātnes un biznesa tēmas, piemēram, finanses, ekonomika, mārketings, likumdošana un starpkultūru komunikācija. Trīs studiju gados studentam jāīsteno 12 nedēļu prakse. Programmā ir iespēja iegūt dubulto diplomu, vienu gadu mācoties kādā no sadarbības universitātēm.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Rīgas Biznesa skola
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Jānis Grēviņš, Doktors, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 2 095 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistus darbam starptautiskajā biznesa vidē.

Uzdevumi

Studiju programmas „Vadība starptautiskos uzņēmumos” uzdevums ir sagatavot starptautisku uzņēmumu un organizāciju speciālistus, kas izveido priekšlikumus un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipu iespējamos attīstības variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai struktūrvienību darbu.
Studiju programmas absolventi iegūst pamata un specializētās zināšanas vadības zinātnes nozarē, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kas ļauj piemērot iegūtās zināšanas starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu ikdienas darbā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj analizēt starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par starptautisko uzņēmumu un organizāciju speciālistiem, kuri izveido priekšlikumus, formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipu iespējamos attīstības variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai struktūrvienību darbu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Uzņemšana notiek, ņemot vērā 3 kritērijus: 1. matemātikas zināšanu novērtējumu (centralizēto eksāmenu rezultātu novērtējumu); 2. angļu valodas zināšanu novērtējumu (TOEFL iBT vai TOEFL ITP vai IELTS); 3. interviju. Lai veiktu reflektantu ranžēšanu, visi kritēriji tiek summēti, ievērojot svara koeficientus.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_