Valorizācija

Viena no RTU stratēģijā noteiktām darbības jomām ir valorizācija, kas paredz universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Valorizācijas procesā piedalās visas universitātes fakultātes un to koordinē un atbalsta šādas struktūrvienības:

1. Biznesa attīstības nodaļa mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar biznesa un sociālajiem partneriem, sekmējot līgumdarbu apjoma palielinājumu, kā arī piesaistīt investīcijas RTU, RTU projektiem un veikt RTU nekustamo īpašumu iznomāšanu.

2. Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kura darbības mērķis ir veicināt RTU intelektuālā potenciāla atzīšanu un inovāciju un tehnoloģiju pārnesi RTU.

3. Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs, nodrošinot pieejamību RTU pētniecības infrastruktūrai un resursiem (pārvalda UseScience datubāzi un AVS (augstas veiktspējas skaitļošanu).

4. Dizaina fabrika sniedz atbalstu pētniecības, dizaina, prototipēšanas un izglītības jomās RTU pētniekiem, studentiem un darbiniekiem.

5. Biznesa inkubatori: studentu biznesa inkubators Cēsīs, IdeaLab, u. c.

Viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem ir efektīva tehnoloģiju pārneses un inovācijas attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu. Valorizācija, kas ietver inovāciju, tehnoloģiju pārnesi un komercializāciju, līdz ar to liela uzmanība tiek vērsta uz jaunu, inovatīvu tehnoloģiju radīšanu, attīstīšanu un to komercializēšanu, veicinot uzņēmumu izveidi studentu un zinātniskā personāla vidū.

Aicinām visus RTU darbiniekus, studentus pieteikt dalību uzņēmumos, kuros esiet dalībnieki!

EBCC Model

RTU īsteno Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektu «Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību» (EBCC Model), kura mērķis ir izstrādāt universitāšu, industrijas un pašvaldības sadarbības modeli un vadlīnijas tā īstenošanai.

Žurnāls «Innovation»

Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina visa veida pakalpojumu klāstu, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Pētniekiem

RTU ir efektīva tehnoloģiju pārneses un inovāciju attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu.

Studentiem

RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovācijas. 

Sadarbības partneri

Sadarbība starp dažādām nozarēm un specializācijām  ir kā pamats jaunu un inovatīvu produktu radīšanai un  mūsdienīgam studijām. Šajā datu bāzē apkopota informācija gan par augstskolām, gan uzņēmumiem un citiem sociāliem partneriem ar kuriem RTU noslēgusi sadarbības līgumus un vienošanās.

Veiksmes stāsti

RTU prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education World University Rankings 2016-17» īpaši augstu ir novērtēta augstskolas sadarbība ar industriju un uzņēmējiem. RTU sadarbībā ar uzņēmējiem top gan jauni produkti, kas tiek ieviesti tirgū, gan arī paši RTU zinātnieki veido savus uzņēmumus, kuri komercializē zinātnieku radītās inovācijas. Sadaļā apkopoti arī augstskolas sadarbības partneri gan uzņēmējdarbības vidē, gan pašvaldībās, gan pasaules augstskolās.

Gada balva valorizācijā

Lai izvērtētu RTU nozīmīgās valorizācijas aktivitātes – universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai, RTU 155 jubilejas gadā tiek iedibināts jauns konkurss par goda nosaukumu valorizācijā.

Kontakti

_