Erasmus+ un cita mobilitāte

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta īstenotās Eiropas Komisijas augstākās izglītības apmaiņas programmas, kā arī mobilitāte divpusējo līgumu ietvaros dod RTU, kā arī RTU partneraugstskolu studentiem un mācībspēkiem iespēju izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs.

Sekmējot RTU starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanos, rūpējoties par universitātes atpazīstamību un nodrošinot studentus un mācībspēkus ar tik ļoti nepieciešamo pieredzes apmaiņu, starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa.

Erasmus+

2014. gadā sāka darboties jaunā ES atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

EURAXESS

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

Mobilitāte saistībā ar divpusējiem līgumiem

RTU starptautiskās sadarbības tīkls nepārtraukti paplašinās, un šobrīd RTU ir noslēgti līgumi ar augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.

Individuālā mobilitāte

Pieteikties studijām RTU ir iespēja ne tikai tiem ārvalstu studentiem, ar kuru augstskolām RTU ir noslēgti sadarbības līgumi, bet arī studentiem no jebkuras citas augstākās izglītības iestādes pasaulē.