Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Erasmus+

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. g.) finansējums ir gandrīz divkāršojies. 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Prasmju programmā Eiropai. Plašāka informācija par aktivitātēm pieejama mājas lapā: erasmus-plus.lv Šī programma arī:

 • atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru,
 • īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam,
 • veido Eiropas dimensiju sportā.
Visaptverošas izglītības ekosistēmas izveide ilgtspējīgas attīstības mērķiem (#edu4sdgs) (projekts aktīvs)

Visaptverošas izglītības ekosistēmas izveide ilgtspējīgas attīstības mērķiem  / Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals (#edu4sdgs)

2023-1-PL01-KA220-HED-000165127

Projekta tips ERASMUS+ 
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
 Projekta vadītājs RTU  Projekta vadītājs Inga Lapiņa
Projekta anotācija

Projekta mērķis ir paātrināt augstākās izglītības ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, veicinot sociālo atbildību un izglītojot pārmaiņu veicinātājus.

Projekta partneri Lodz University of Technology, ACEEU GmbH, ABD Group, Barselonas Autonomā universitāte, Komandas koučings Rafał Nykiel
Īstenošanas periods No 01.10.2023. līdz 30.09.2026.
Projekta budžets, EUR 63 200

 

EQUATION - EQUalIty through AccreditaTION (projekts aktīvs)
EQUATION - EQUalIty through AccreditaTION
Projekta numurs: 2022-1-SI01-KA220-HED-000089979
Īstenošanas periods No 2022. gada 1.novembra līdz 2024.gada 31.oktobrim
Projekta vadītājs RTU Prof. Deniss Ščeulovs
Projektu īstenojošā struktūrvienība IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Projekta saturiskais vadītājs Deniss Ščeulovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā Viktorija Babiča 
Projekta anotācija

Projekta mērķis ir risināt problēmas, kas saistītas ar dzimumu līdztiesību augstākajā izglītībā (īpaši biznesa skolās), (1) likvidējot sistēmiskus un kultūras šķēršļus sieviešu pieņemšanai darbā un karjeras izaugsmei un galvenokārt (2) integrējot dzimumu dimensiju attīstības un kvalitātes nodrošināšanas procesos. Projekta aktivitātes un rezultāti vērsti uz dzimumu līdztiesības veicināšanu. Ar akreditācijas institūciju (un to darbinieku) starpniecību, projekts strādā pie stratēģiju un kvalitātes kultūras izstrādes un ieviešanas, kas rosinās augstākās izglītības iestādes efektīvāk risināt ar dzimumu līdztiesību saistītos izaicinājumus.

Projekta aktivitātes Īstenojamās aktivitātes: - Ziņojums, kas balstīts uz pētījumu un dzimumu līdztiesības plānu (GEP) īstenošanas un esošo akreditācijas mehānismu analīzi - Izstrādāt GEP ieviešanas plānus un vadlīnijas; - GEP ieviešanas plāns katrai partnerskolai; - Akreditācijas institūciju vadlīnijas (dzimumu līdztiesības kritēriji, ietvars un novērtēšanas process); - Apmācību programmas par dzimumu līdztiesību (1) biznesa skolās un (2) akreditācijā; - Izplatīšanas pasākumi (1) augstākās izglītības iestādēm un (2) akreditācijas iestādēm.
Projekta partneri
 • IEDC - Uzņēmējdarbības skola Bledā (IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT)
 • WSB Universitāte (WSB University)
 • Vislas universitāte (Vistula University)
Projekta RTU daļas finansējums (EUR) 49 500.00

 

MOOW CODE (projekts aktīvs)
Massive Open Online Week for Collaborative Digital Education (MOOW CODE)
2021-1-PL01-KA220-HED-000027566, reģistrācijas numurs 4575
Īstenošanas periods 01.01.2022.-31.12.2024.
Projekta vadītājs RTU Prof. Elīna Gaile-Sarkane
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Uldis Kamols, Līga Kamola, Liene Ivanova, Maksims Smirnovs, Mikus Dubickis, Airisa Šteinberga, Viktorija Gaina
Projekta anotācija

MOOW CODE ir uz nākotni un ietekmi vērsts projekts, kura mērķis ir attīstīt un veicināt MOOW (Massive Open Online Week, ko izrunā kā “move”), daudzšķautņainu, sinerģisku digitālās apmācības formātu un līdzradīšanu augstākajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks oganizētas tiešsaistes apmācības nedēļas.

Projekta mērķis ir veicināt spēcīgu MOOW kustību visā Eiropā, nodrošinot visu vajadzīgo MOOW plānošanas, organizācijas un īstenošanas metodes un instrumentiem. MOOW ir daudzsološs jauns formāts un koncepcija, kas balstās uz tradicionālo MOOCs, universitātes Uzņēmējdarbības nedēļu un tiešsaistes ideju paātrinātāji un bootcamps. Tomēr atšķirībā no šiem formātiem MOOW piedāvā pilnībā digitālas un ļoti interaktīvu mācību vidi, un ir izveidota, lai veicinātu jaunu ideju izstrādi, produktu un risinājumu, izmantojot sadarbību un līdzradīšanu. Katrs MOOW pievēršas vienam nozīmīgam un aktuālam tematam.Tipisks MOOW ietvers digitālo Bootcamp, kurā studenti, skolotāji, novatori un izstrādātāji komandās strādās pie idejām un produktiem. Notiks arī publiskas lekcijas, sarunas un paneļdiskusijas, kas vērstas uz plašāku auditorija. Projekts nodrošinās, ka visi MOOW tiek organizēti un izvietoti vienotā veidā, izmantojot kopīgu koncepciju, struktūra un identitāti.

Projekta aktivitātes

Projektā tiks izstrādātas:

1) MOOW vadlīnijas organizatoriem ar sīku MOOW aprakstu. Koncepcija un tās galvenie elementi, ko pamato praktiski ieteikumi augstākās izglītības lēmumu pieņēmējiem un MOOW, kas organizē darba grupas.

2) “Playbook of MOOW Activities”, “Catalog of models learning and co-create activities” (kopā ar pavadošiem instrumentiem un materiāliem), no kuriem organizatori varēs izvēlēties, pielāgot un integrēt MOOW Bootcamp.

3) MOOW tiešsaistes platforma, kas ir īpašs tiešsaistes resurss, kurā notieks visas MOOW darbības; izstrādāts kā veidnes fails, ko universitātes var viegli iestatīt un pielāgot, sagatavojot MOOW kursu savās universitātēs.

4) Universitāšu personāla apmācības pakete, kas tiks izmantota, lai uzlabotu universitātes personāla prasmes plānošanā, organizēšanā un īstenojot MOOW.

5) Tiks organizēts universitātes personāla seminārs, lai apstiprinātu mācību paketi un sagatavotu partneruniversitātes topošajiem MOOWs pilotiem savās iestādēs.

6) 3 partneruniversitātēs tiks organizēts MOOC kurss, kas balstīts uz universitātes Personāla apmācības paketi.

7) MOOW aktivitātes būs par “Mentālo veselību universiātes studentu pilsētiņā” un “Ilgtspējība digitālajā izglītībā”.

Projekta partneri
 • Vadošais partneris - Katovices Ekonomikas universitāte (University of Economics in Katowice)
 • Uzņēmējdarbības un iesaistīto universitāšu akreditācijas padome (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU))
 • European E-learning Institute (European E-learning Institute (EUEI))
 • Federika II Neapoles Universitāte (University of Naples Federico II)
Projekta RTU daļas finansējums (EUR) 41 200.00

 

BE-21-SKILLED (projekts aktīvs)
Building an Ecosystem for 21st Century Skills Education in STEM
2021-1-LV01-KA220-HED-000027581, reģistrācijas numurs 4560

 

 

Īstenošanas periods

No 2022. gada 2. februāra līdz 2025. gada 1. janvārim
Projekta vadītājs RTU Prof. Elīna Gaile-Sarkane, prof. Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Anita Līce, Līga Kamola, Maija Kavosa, Inga Kokoreviča
Projekta anotācija

21.gadsimta prasmju nozīmi un nepieciešamību nosaka tādas parādības kā straujas tehnoloģiju pārmaiņas, izaugsme, globalizācija un internacionalizācija un pāreja no rūpniecības uz zināšanām balstītu ekonomiku (Voogt & Robin, 2010). Jaunā Prasmju programma Eiropai (EK, 2016) pauž skaidru nepieciešamību pēc daudzveidīgas prasmju paletes, kas koncentrētos uz tādām īpašībām kā elastīgums, elastīgums, uzņēmējdarbības domāšana, lai cīnītos pret tādām problēmām kā strauji mainīgs darba tirgus un digitālās prasības, prasmju neatbilstība un demogrāfiskās izmaiņas. Pareizās prasmes ir arī ilgtspējīgas attīstības pamatā uzsver, ka "jānodrošina, lai visi izglītojamie iegūtu zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstība” (UNESCO, 2015); savukārt ES programma 2030. gadam skaidri saista cilvēkus ar 21. gadsimtu prasmes un videi draudzīgākas ekonomikas sasniegšana (EK, 2019). Turklāt labi noapaļotiem 21.gadsimta prasmes ir būtiska nozīme cīņā ar nenoteiktību, nākotnē un palīdzot Eiropai būt noturīgākai un labāk reaģēt uz draudiem. Tādējādi ir acīmredzams, ka šo prasmju izmantošana tiek uzskatīta par ekonomiskās un pēcekonomiskās atveseļošanās pēc COVID.

VIDEO "BE-21-SKILLED: Fostering 21st-century skills (21CS) by upskilling STEM HEI teachers & students"

Projekta aktivitātes Projektā BE-21-SKILLED ir paredzēts sasniegtu šādus mērķus:
1) veicināt 21.gadsimta prasmju izpratni un identifikāciju saistībā ar reģioniem un darba tirgu, izmantojot dažādu ieinteresēto personu sadarbības pasākumus (izmantojot PR1- reģionālo prasmju padomju konceptuālo plānu un “Skill Panorama”)
2) veicināt augstālās izglītības institūciju pasniedzēju spēju radīt 21.gadsimta prasmes saviem studentiem, izmantojot apmācības un atgriezeniskās saites (izmantojot PR3: BE-21–SKILLED pasniedzēju pilnvarošanas programma)
3) Uzlabot studentu prasmes, lai palielinātu viņu nodarbināmību un izmantotu viņu novatorisko potenciālu (izmantojot PR5: BE-21-QUALIFIED Student Pilot and Playbook)
4) Uzlabot izpratni par nepieciešamību atbalstīt STEM jomas studentes
5) Vajag izstrādāt mācību programmas, izmantojot tādus instrumentus, kuru mērķis ir attīstīt studentu īpašas prasmes (izmantojot PR2: BE-21-SKILLED Toolkit)
6) Aktivitāte rezultātu un labas prakses izplatīšanā (izmantojot PR4: BE-21-SKILLED eKompass)
Projekta partneri

University of Belgrade

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU)

MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED

European E-learning Institute (EUEI)

Projekta budžets EUR Projekta kopējais finansējums ir 293 050.00 EUR, RTU projekta daļas finansējums ir 70 420.00 EUR
Projekta ziņojumi Zinojums Nr.1 latviešu valodā ; Ziņojums Nr. 1 serbu valodā ; Ziņojums Nr. 2  latviešu valodā ; Ziņojums Nr. 2 serbu valodā
DECODE Sustainability (projekts noslēdzies)
European Deans Council for Designing Sustainability Impact Roadmaps
2020-1-IT02-KA203-079952, reģistrācijas numurs: 4458
Projekta tips

ERASMUS+ 

Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Projekta māja lapa

https://decode-council.org/

Projekta partneri

1. ASSOCIACIO CATALANA D'UNIVERSITATS PUBLIQUES, Spānija
2. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
3. ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities), Vācija
4. UNIVERSITEIT TWENTE, Nīderlande

Projekta vadītājs RTU Prof. Elīna Gaile-Sarkane
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Madara Māra Irbe, Modris Ozoliņš, Gundars Kokins, Rasma Pīpiķe, Liene Ivanova, Māris Millers, Ilze Jankovska, Iļja Afanasjevs
Projekta anotācija

DECODE projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas attīstības institucionalizāciju struktūrvienībās, lai paaugstinātu ieguldījumu ilgtspējas veicināšanā, kas nepieciešams, lai risinātu Eiropas sabiedrības, nozaru un ekonomikas problēmas un izaicinājumus. Projektā tiks izstrādāts uz instrumentiem balstīts process, lai nodrošinātu novatorisku un dinamisku kvalifikācijas celšanas un sadarbības pieeju. Šādas process stimulētu dekānu aktīvu iesaisti, lai stiprinātu viņu nodomus un lēmumus, kas palielinātu ietekmi uz ilgtspējību. Augstākā izglītība tiek uzskatīta par priekšnoteikumu ilgtspējības un pārmaiņu veicināšanai, ņemot vērā universitāšu dekānu pilnvaras radīt zināšanas un veidot jaunus vadītājus ar kompetenci un redzējumu. Projekts DECODE Sustainability risina nepieciešamību stiprināt saikni starp augstskolu un ilgtspējību, nodrošinot augstskolām piemērotu uz instrumentiem balstītu procesu, lai institucionalizētu ilgtspējīgu attīstību departamenta līmenī. Pašlaik augstākās izglītības iestāžu ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas ir atkarīgas no mācību programmu izstrādes un studentu iniciatīvām. DECODE Ilgtspējības pīlāri ir uzņēmējdarbība un iesaistīšanās, kas ir līdzeklis, lai veicinātu šādas pārmaiņas, jo tās personālam dod iespēju radīt sabiedrisko vērtību, kā noteikts atjaunotajā ES augstākās izglītības programmā.

Projekta aktivitātes IO1 - DECODE augstākās izglītības iestāžu ilgtspējas analīze: Ilgspējīgas attīstības integrācijas statusa kartēšana augstskolu akadēmiskajās vienībās.
IO2 - DECODE dekānu padome un platforma: ieviešanas sistēma Padomes izveidei un tīmekļa platforma (DECODE Connect) mijiedarbībai, sadarbībai un vienaudžu mācībām.
IO3 - DECODE rīki: instrumentu un paraugprakses apkopojums, kas atbalsta sistēmiskas pārmaiņas universitāšu nodaļās.
IO4 - DECODE Ietekmes ceļi un ietekmes ceļveži: ietvars vispārējiem ietekmes ceļiem, lai veicinātu departamentu ieguldījumu ilgtspējības veicināšanā, un ietvars, lai izveidotu nodaļām specifiskus ietekmes ceļvežus (pamatojoties uz vispārējiem ceļiem), kuros tiks izklāstītas pamatnostādnes pozitīvu veicināšanai mainīt.
IO5 - DECODE pilnvarošanas programma ietekmes ceļveža izstrādei: mācību programma, kuras mērķis ir nodrošināt dekānus un viņu pārstāvjus ilgtspējībai ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un rīkiem, lai izstrādātu nodaļai specifisku ietekmes ceļvedi.
Īstenošanas periods no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam
Projekta budžets EUR

Projekta kopējais finansējums ir 349 745.00 EUR, projekta RTU daļa - 34 798.00 EUR

Qual-AI-ty Engagement (projekts noslēdzies)
Studentu iesaistes veicināšana izmantojot kvalitatīvas mākslīgā intelekta vadītas kvalitātes nodrošināšanas darbības
Fostering Student Engagement through AI-driven Qualitative Quality Assurance Practices

2020-1-LV01-KA203-077578, reģistrācijas numurs: 4382
Projekta tips

ERASMUS+ 

Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Projekta māja lapa

https://qual-ai-ty.eu/

Projekta partneri

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU)

University of Twente

Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST)

The European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)

Projekta vadītājs RTU Prof. Elīna Gaile-Sarkane
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Deniss Ščeulovs, Viktorija Babiča, Ilze Jankovska, Toms Kreicbergs, Inga Lapiņa, Rasma Pīpiķe, Armands Auziņš, Gundars Kokins, Elīna Gaile-Sarkane, Jana Ozoliņa
Projekta anotācija

Projekta mērķis ir veicināt kvalitātes speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu augstākās izglītības institūcijās, tādējādi nodrošinot jaunu metožu un kompetenču pielietošanu institucionālā līmenī.

Projekta aktivitātes Projekta mērķi ir šādi:
1) Izveidojiet status quo par studentu iesaistīšanos Eiropas sabiedrībā, demonstrējiet labāko praksi un izceliet galvenos virzītājus un šķēršļus;
2) Aktīvi iesaistīt un izglītot kvalitātes nodrošināšanas darbiniekus ar jautājumiem, kas saistīti ar studentu iesaistīšanos, lai varētu to novērtēt un veicināt;
3) Kopā ar studentiem izveidot jaunus studentu iesaistīšanās novērtēšanas veidus, lai nodrošinātu jaunas un visaptverošākas perspektīvas kvalitātes nodrošināšanai;
4) mašīnmācīšanās algoritma izveide, lai analizētu kvalitatīvus datus par studentu iesaistīšanos un stimulētu efektivitāti, radot jaunu pieeju kvalitātes nodrošināšanas instrumentiem;
5) Izveidojiet platformu, kas demonstrē kvalitatīvus datus par studentu iesaistīšanos, lai uzlabotu redzamību par kvalitātes nodrošināšanu un studentu iesaistīšanos kopumā;
6) Izveidot rīcības plānu studentu iesaistīšanās veicināšanai sabiedrībā ES līmenī, ko viegli atkārtot citām augstskolām, kuras ir ieinteresētas tā paša redzējuma īstenošanā;
7) Veicināt kvalitātes kultūru, iekļaujot kvalitātes nodrošināšanas procesā dažādas ieinteresētās personas.
Īstenošanas periods no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim
Projekta budžets EUR

Projekta kopējais finansējums ir 217 094.00 EUR, RTU daļas finansējums projektā ir 51 174.00 EUR

HybridTim (projekts noslēdzies)

HybridTim projekta numurs: KA203-ACD02B26, projekta kods: 2020-1-DK01-KA203-075045

Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts  
Projekta partneri
 • VIA University College, Dānija (Vadošais partneris)
 • Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva
 • Katalonijas Tehniskā universitāte, Spānija
 • Vīnes Tehniskā universitāte, Austrija
 • Gremi Fusta I Moble, Spānija
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
 • Studiju un konsultāciju centrs, Lietuva
Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir izpildīt nākotnes prasības studentiem augstākajā izglītībā, projektējot un būvējot augstas hibrīdās inženierijas koka ēkas, izmanotojot starpdisciplināri novatoriskas mācību pieejas. Projekta mērķi:

 • Izstrādāt jaunu starpdisciplināru modeli hibrīdkoka ēku projektēšanas inženierijā un būvniecībā, kas atbilst darba tirgus pārstāvju vajadzībām.
 • Pilnveidot studentu un pasniedzēju kompetences problēmu risināšanā un komandas darbā, novatorisko domāšanu, motivāciju, izpratni par starpprofesionālu projektu ieguldījumu un projekta vadību, izmantojot jauktās studēšanas pieejas.
 • Izglītot studentus, pasniedzējus, uzņēmējus hibrīdkoka būvniecības inženierijas jomā.
 • Nodrošināt izpratni par projekta rezultātiem vietējā, nacionālā, ES līmeņa un starptautiskajās mērķa grupās.
Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiks izstrādāti intelektuālie rezultāti, veiktas šādas aktivitātes:

 • Kompetences ietvara izveide.
 • BSc/BA studiju kursa modulis “Hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība”.
 • E-apmācības platforma.
 • Kopīgas starptautiskās zinātniskās un akadēmiskās publikācijas.
 • Mobilitāte: intensīvi apmācību kursi pasniedzējiem un studentiem.
Projekta vadītājs Dr.oec Inese Geipele
Īstenošanas periods 01.09.2020 – 31.08.2023.
Projekta budžets EUR

Projekta kopējais finansējums: € 413 083.00, RTU finansējums projektā: € 47 975.00

Projekta mājaslapa

https://hybridtim.eu/

WOOD in CIRCLE (projekts noslēdzies)

WOOD in CIRCLE

Projekta numurs: KA203-8443DA0D, projekta kods: 2020-1-LT01-KA203-077939.

Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts  
Projekta partneri
 • Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva, VgTU)
 • Palermo universitāte (Itālija)
 • Laurejas Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Hāmemas Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija, RTU)
Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir inovatīvas, uz studentiem vērstas starpdisciplinārās izglītības sniegšana, pamatojoties uz aprites ekonomikas izmantošanas principiem koka konstrukcijām, lai sniegtu zināšanas maģistrantūras studentiem visās Eiropas valstīs. Mērķi:

 • Maģistra studiju programmās integrēt inovatīvas, uz studentiem vērstas, uz pētniecību balstītas, jauktas mācīšanās un sociālās vadības pieejas.
 • Izstrādāt jaunu kursu, izglītot un iesaistīt maģistrantus un pasniedzējus zinātniskos pētījumos par koka konstrukcijas dzīves ciklu.
 • Nodrošināt stratēģisku starpnozaru starpvalstu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un biznesa uzņēmumiem, izstrādājot jaunu mācīšanas metodiku un studiju kursu.
 • Palielināt akadēmisko un sabiedrības izpratni un veicināt ilgtspējību un aprites ekonomiku būvniecības nozarē.
Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiks izstrādāti pieci intelektuālie rezultāti:

 • Metodiskā bāze.
 • E-apmācības kurss “Aprites ekonomika koka konstrukcijās”
 • E-apmācības platforma.
 • Situāciju izpēte.
 • Kopīgas starptautiskās zinātniskās un akadēmiskās publikācijas.
 • Mobilitāte: intensīvie apmācību kursi pasniedzējiemun studentiem.
Projekta vadītājs Dr.oec Ineta Geipele
Īstenošanas periods 01.09.2020 – 31.08.2022.
Projekta budžets EUR

Projekta izmaksas kopā:€ 210 919.00, RTU finansējums projektā: € 34 476.00

Projekta mājaslapa

woodincircle.eu

NEEDS (projekts noslēdzies)
Needs-based education and studies in societal security
2020-1-SE01-KA203-078013, reģistrācijas numurs - 4384
Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Darba un civilās aizsardzības institūts
Projekta partneri

Council of the Baltic Sea States (CBSS); Hamburg Fire and Rescue Service (HFRS); Laurea University of Applied Sciences (Laurea UAS); Swedish Defense University (SEDU); The Main School of Fire Service; Liepājas Municipal Police; UiT - The Arctic University of Norway; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; Latvijas Universitāte

Projekta anotācija

Projekts “Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (The Needs-based education and studies in societal security – NEEDS) ir vērsts uz prasmju trūkumu un neatbilstību starp sabiedrības drošības izglītību un zināšanu vajadzībām šajā jomā, kā arī to, ka trūkst strukturētas starpvalstu sadarbības un dialoga starp Augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem un ekspertiem sabiedrības drošības jautājumu risināšanā.
Pārvarot šīs nepilnības, nākamās paaudzes izglītības pieredze, kuras uzdevums ir darboties sabiedrības drošības jomā, tiks uzlabota un bagātināta ar visatbilstošākajām, konkrētai jomai atbilstošākajām un jaunākajām zināšanām un prasmēm. Nākamā paaudze būs labāk sagatavota, lai risinātu nākotnes sabiedrības drošības problēmas. Sabiedrības drošība pēc savas būtības ir starpdisciplināra, daudzlīmeņu un starptautiska. Daļēji to var saprast, aplūkojot noturības jēdzienu un sabiedrības spēju sagatavoties, reaģēt, atgūties un mācīties no tīšiem un netīšiem notikumiem, kas izjauc sabiedrības darbību.

Projekta aktivitātes Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1) izveidot “profesionāļu kopienas” tīklu un saskarni sadarbībai;
2) izstrādāt kopīgus mācību materiālus īsiem tiešsaistes kursiem par sabiedrības drošību Baltijas jūras reģionā.
Šo centienu centrā, īstenojot projekta aktivitātes, būs starpvalstu un starpnozaru komandas, kuras to darīs, izmantojot novatorisku pedagoģisku pieeju. Stratēģisko partnerību un sadarbības veicināšana stiprinās uzticību un padziļinās sapratni starp Baltijas jūras reģiona nozarēm un valstīm, palīdzot uzlabot kopējos centienus un mazināt konfliktu risku.
Īstenošanas periods no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam
Projekta budžets EUR

Projekta kopējais finansējums ir 426 990.00 EUR, projekta RTU daļa finansējums ir 34 575.00 EUR

 
FOrSE (projekts noslēdzies)
Studiju procesa organizācija pēc uzņēmējdarbības principiem
Framework for Organising Studies Entreprenurially, 2019-1-SE01-KA203- 060520
Līguma numurs 2019-1-SE01-KA203-060520 – P1 [999920718]
Īstenošanas laiks 01.09.2019.-31.08.2022.
Projekta mērķis Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts, kurā tiek izstrādātas un aprobētas jaunas mācīšanās un mācīšanas metodes pēc uzņēmējdarbības principiem studentu uzņēmējspējas - kreativitātes, uzdrīkstēšanās, iniciatīvas, atbildības sajūtas, tolerances un sadarbības prasmju, veicināšanai studiju procesā.
Projekta komanda Projekta koordinatore - Lulea Tekniska Universitet, Zviedrija (Luleå Technology University)
Partneri:
- Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 
- Lapin Yliopisto, Somija, (Lapland University)
- LTU BUSINESS AB, Zviedrija
- Muzizglitibas un kultūras instituts «Vitae», Latvija
- Ung Företagsamhet Norrbotten, Zviedrija
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes

1. Zinātniskās literatūras analīze, lai noteiktu, kā mācās uzņēmēji.
2. Pamatnostādņu un vadlīniju izstrādāšana mācīšanām un mācīšanai pēc uzņēmējdarbības principiem.
3. Pētījuma metodoloģijas izstrādāšana izveidotās pieejas aprobēšanai un izpētei praksē.
4. Pedagogu mācību organizēšana projektā iesaistītajās valstīs (Zviedrijā, Somijā un Latvijā).
5. Datu vākšana un analīze darbā ar augstskolu studentiem un pedagogiem Zviedrijā, Somijā un Latvijā.
6. Pētījuma rezultātu interpretēšana un apspriešana starptautiskajās konferencēs un zinātnisko rakstu publicēšana rezultātu izplatīšanai.
7. Vadlīniju nobeiguma versijas izveidošana pieredzes izplatīšanai Eiropas valstīs.
8. Projekta rezultātu apkopošana un apspriešana RTU un VITAE organizētajā starptautiskajā konferencē  Latvijā.

Kopējais projekta finansējums  230 295
Projekta RTU daļas finansējums (EUR) 30 610
Projekta vaditāja no RTU puses Prof. Karine Oganisjana
Projektā iesaistītās personas no RTU puses Karine Oganisjana, Nataļja Lāce, Ieva Andersone,  Angelina Roša, Ilze Zumente
Projektā izstrādātie materiāli, raksti

“FOrSE stratēģija un vadlīnijas pedagogiem”

Oganisjana, K., Westerberg, M., Hietanen, L. (2021). Organizing Studies Entrepreneurially to Adjust Inner and Outer Worlds during COVID-19. Systemics, Cybernetics and Informatics volume, 19(2), pp. 60-67. http://www.iiisci.org/Journal/SCI/FullText.asp?var=&id=ZA846HB21

Pub Wood (projekts noslēdzies)

 
 
 
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes (Pub-Wood)
ID No. 2018-1-LT01-KA203-046963
 
Projekta tips

ERASMUS+ programmas KA2 stratēģiskās partnerības projekts

Projekta nozīme un veids Starptautisks, sadarbības, zinātniski pētnieciskais, mācību
Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Projekta māja lapa

www.pubwood.eu

Projekta partneri

Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, VgTU (Lietuva)
VIA Augstskola ()Dānija
Koventrijas Universitāte (Lielbritānija)
HAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
Rīgas Tehniskā universitāte, RTU (Latvija)
Lietuvas valsts uzņēmums “Reģistru centrs” (Lietuva)
Studiju un konsultāciju centrs (Lietuva)

Projekta vadītājs RTU Dr.oec. Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Profesore Dr. Ineta Geipele – projekta vadītāja
PhD Linda Kauškale - Projekta vadītāja asistente zinātniskajā un studiju darbā
Mg.oec. Iveta Stāmure - Projekta vadītāja administratīvajā jomā
Projekta mācībspēki - Lektors Mg.sc., Dipl.ing. Jānis Zvirgzdiņš; docents Dr. Kristīne Fedotova; Profesore Maija Šenfelde

Projekta anotācija

Plašāks projekta mērķis ir izstrādāt ES augstākās izglītības iestādēm starpdisciplināru, starptautisku studiju kursu ilgtspējīgu koka ēku projektēšanā, būvniecībā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā studentu zināšanu un prasmju kvalitātes, un atbilstības uzlabošanai nākotnes darba tirgus vajadzībām.

Īstenošanas periods no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam
Projekta budžets EUR

Kopējās projekta izmaksas - € 274 373.00
ES finansējums RTU - € 40 965.00

Good Practices (projekts noslēdzies)

 

 
 
 
 
Eiropas Uzņēmējdarbības Apmācību Kopiena
ID No. 2018-1-LV01-KA203-046974
 
Projekta tips ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības 2. pamatdarbība augstākās izglītības sektorā KA203
Projekta nozīme un veids Starptautisks, zinātniski pētnieciskais, mācību
Atbildīgā struktūrvienība Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU
Projekta māja lapa www.goodpractices.eu
Projekta partneri Anglia Ruskin universitāte, Somijas Dienvidaustrumu universitāte, Roterdamas Lietišķo zinātņu universitāte
Projekta vadītājs RTU Modris Ozoliņš
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Elīna Gaile - Sarkane, Inga Lapiņa, Deniss Ščeulovs, Madara Māra Irbe, Tatjana Ņikitina, Modris Ozoliņš

Projekta anotācija

Projekta mērķis ir veicināt visefektīvākās starpdiscipinārās uzņēmējdarbības apmācību metodoloģijas (turpmāk - SUAM) ieviešanu augstākās izglītības iestādēs, balstoties uz izpēti, kas tiek veikta galvenokārt projekta Konsorcija valstīs, kā arī aptverot labāko praksi Eiropā. Izpētes rezultātā tiks izstrādāta ilgtermiņa stratēģija responsīvas metodoloģijas attīstībai.

SUAM metodoloģija tiks izstrādāta vienam akadēmiskajam gadam. Tā būs starptautiska, bet tajā pašā laikā tiks pielāgota katras partnervalsts uzņēmējdarbības kultūrai. SUAM tiks aprobēta divas reizes projekta laikā, iesaistot 400 bakalaura un maģistra līmeņa studentus. Metodoloģijas ieviešana tiks izvērtēta un uzlabota, pamatojoties uz aprobācijas rezultātiem. SUAM noslēgsies ar nedēļu ilgu, intensīvu Uzņēmējdarbības nometnes kursu, kurā piedalīsies spējīgākie studenti, kā arī mācībspēki, tādā veidā sekmējot studentu zināšanas par starptautisko uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta e-platforma, kas pildīs trīs funkcijas: (1) informācijas apmaiņa par pasākumiem, tendencēm, kā arī pieredzes apmaiņa starp projekta ieinteresētajām pusēm; (2) droša komunikācija ar Konsorcija dalībniekiem un asociētajiem partneriem; (3) projekta aktivitāšu, rezultātu publiskošana.

Projekta mērķauditorijas:

Tiešās mērķauditorijas - universitātes, mācībspēki, studenti, asociētie partneri (uzņēmējdarbības kameras un asociācijas, biznesa inkubatori, inovāciju centri, jaunuzņēmumu akseleratori, universitāšu tīkli), kas piedalās projektā.

Netiešās mērķauditorijas (ieinteresētās puses): mācībspēki, augstākās izglītības iestādes, biznesa inkubatori, inovāciju centri,

jaunuzņēmumu akseleratori, universitāšu tīkli, tirdzniecības kameras un apvienības, uzņēmumi, pētniecības institūcijas, studentu uzņēmējarbības kopienas, absolventi, publiskais sektors, politikas veidotāji.

Projekta rezultāti:

1: Pilnībā funkcionējošs tīkls un e-platforma, kas nodrošina sadarbības un komunikācijas iespējas starp projekta ieinteresētajām pusēm projekta īstenošanas laikā un pēc tā noslēguma.

2: Izpēte, kurā tiek izprasta (1) visefektīvākā SUAM metodoloģija partnervalstīs un Eiropā; (2) identificētas uzņēmējdarbības vides tendences - pieprasītas un jaunas kompetences un prasmes.

3: Izstrādāta responsīva SUAM metodoloģija, kas tiek izplatīta publikāciju un rokasgrāmatas veidā partnervalstu valodās. Palielināta Konsorcija mācībspēku kapacitāte, kas izriet no veiksmīgas SUAM ieviešanas akadēmiskajā darbā.

Īstenošanas periods 01.09.2018 - 31.08.2021
Projekta budžets EUR 249 503,00
IMPRESS (projekts noslēdzies)

 

 
 
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Nr.: 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA​
 
Projekta tips ERASMUS+ 2. pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovāciju veikšanai un labas prakses apmaiņa” Zināšanu apvienību programmas projekts
Projekta nozīme un veids Starptautisks zināšanu apvienību augstākajā izglītībā programmas projekts
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Sadarbības partneri NVO Basku elektronika un informācija GAIA (vadošais partneris); Barselonas universitāte; Minhenes Ludwiga-Maksimiliana universitāte; MVU IBK Menedžmenta risinājumi, Visbādene; MVU Starptautiskās industriālās konsultācijas, Frankfurte, NVO Eurofortis, Latvija; NVO Savstarpēja sociālās nodrošināšanas sadarbība Nr.2, Bilbao; Waterfordas tirdzniecības kamera, Īrija; Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA.
Projekta vadītājs RTU Profesors Jānis Mazais un profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Ināra Dimpere, Elīna Gaile-Sarkane, Irina Ivanova, Ilze Kairiša, Inga Kokoreviča, Konstantins Kozlovskis, Inga Lapiņa, Jānis Mazais, Zane Rostoka, Iveta Ozoliņa-Ozola, Modris Ozoliņš, Maksims Smirnovs, Deniss Ščeulovs

Projekta anotācija

IMPRESS mērķis ir nodrošināt apmācību / apmācības moduļus un pašnovērtēšanas rīkus, kas ļauj organizācijām identificēt riska faktorus un īstenot preventīvo praksi, individuālos un organizatoriskos risinājumus stresa izraisītājiem organizāciju, komandas un individuālajā līmenī.

Īstenošanas periods 01.11.2017 – 31.10.2020
Projekta budžets EUR 791 558.00
Projekta mājas lapa www.excellence-in-stress-management.eu
Informācija par projektu

IMPRESS projekta mērķis ir ļaut biznesa speciālistiem gūt izpratni par stresa jautājumiem, kas saistīti ar darbu. Tas ietver to, kā tie ietekmē visus uzņēmējdarbības aspektus, tostarp vadības stilu, darba kavējuma izmaksas, darba organizāciju un organizatorisko struktūru, darba un privātās dzīves līdzsvaru, demogrāfiskās izmaiņas, nekvalificētu un kvalificētu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, informācijas plūsmu, stresu, ko izraisa neatbilstoša fiziskās un garīgās veselības problēmu risināšana.

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/rtu-petnieki-palidzes-atpazit-un-cinities-ar-stresu-darba-14226786

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-petnieki-palidzes-atpazit-un-vadit-stresu-darba?fbclid=IwAR3nxRaMHkKr-UDNerTogPgu3x9eyARD_ojZBO0EpCEcUQmi4_nmVeZtZJc

ISPEHE (projekts noslēdzies)
 
Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā
Nr.: 2014-1-МК01-КА203-000275
Projekta tips Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (KA2): «Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa» Stratēģiskās partnerības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska stratēģiskā partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts, RTU Karjeras centrs
Sadarbības partneri Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) (projekta koordinators), Pavijas Universitāte (Itālija), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija), Ekonomikas un kultūras augstskola (Latvija)
Projekta vadītājs RTU Profesors Jānis Mazais un profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Una Vorma, Maksims Smirnovs
Projekta anotācija

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt inovatīvu iespēju radīšanu, uzlabojot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgus uzlabojumus augstākās izglītības iestāžu nodrošinātajā izglītībā.

Projekta uzdevumi:

 • Atbalstīt un ieviest efektīvas un praktiskas mācīšanās modeļus, uzlabojot informētību par inovāciju virzītu kultūru – iedibināt labu izglītošanas praksi, kas vērsta uz esošo mācību metožu pilnveidi partnerorganizācijās, veicinot inovācijas, radošuma, uzņēmējdarbības un līderības prasmju attīstību;
 • Izveidot pamatus inovāciju veicināšanai un nākamo studentu karjeras daudzveidīgu iespēju sekmēšanai – izveidot iesaistīto pušu sadarbības tīklu, kas vērsts uz savstarpējo kontaktu skaita pieaugumu visos sadarbības līmeņos, koncentrējoties uz korporatīvās uzņēmējdarbības (intrapreneurship) attīstību;
 • Izveidot modernu tehnoloģisko platformu: izstrādāt inovatīvu risinājumu, kas paredzēts visu iesaistīto pušu apvienošanai, lai radītu daudzveidīgas iespējas pieredzes apmaiņai, spēku apvienošanai un pievienotās vērtības radīšanai visām ieinteresētajām pusēm.

Izmantojot partnerorganizāciju pieredzi, projektā tiks radīti trīs būtiskākie inovatīvie komponenti: platforma biznesa un izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP), integrētais studiju modulis (SILM), kurā būs iespējams dalīties labās prakses pieredzē visā Eiropā, un starptautisks Karjeras centrs.

Īstenošanas periods 01.01.2015 - 31.12.2016
Projekta budžets EUR 255 255.00
Informācija par projektu ispehe.org
 
5 PUNKTI (projekts noslēdzies)
 
«MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma» Nr: 2014-1-TR01-KA202-013033
Projekta tips Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (KA2): «Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa» Stratēģiskās partnerības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska stratēģiskā partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Sadarbības partneri Ondokuz Mayis University (Turcija), Gazi University (Turcija), Mugla Sitki Kocman University (Turcija), Selcuk University (Turcija), Samsun Young Businessman Association (Turcija), Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Spānija), Trusted Business Partners Kft (Ungārija), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Ltd. (Somija)
Projekta vadītājs RTU Deniss Ščeulovs
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane – projekta zinātniskā vadītāja, Leonards Budņiks – pētnieks, Inga Eriņa – pētniece, Inga Lapiņa - pētniece
Projekta anotācija Ir izstrādāta metodoloģija koučinga izmantošanai MVU, nepieciešams veikt metodoloģijas aprobāciju, tulkošanu un publicēšanu latviešu valodā.
Īstenošanas periods 01.12.2014 - 31.08.2016
Projekta budžets EUR 16 154.00
SOCIAL ROI (projekts noslēdzies)
 
Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja, Nr: 2011-1-PT1-LEO05-08605
 
Projekta tips Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Sadarbības partneri Universidade Católica Portuguesa (Portugāle). Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (Portugāle) Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins - CECOA (Portugāle), Fundación Metal Asturias (Spānija) Tempo Training & Consulting a.s. - TEMPO (Čehija) SROI Network - Social Return on Investment Network Ltd. (Lielbritānija)
Projekta vadītājs RTU Profesore Inga Lapiņa
Projekta anotācija Projekta mērķis ir novērtēt atdevi no ieguldījumiem aktīvajā nodarbinātības un profesionālās izglītības politikā un veicināt dažādu iesaistīto pušu dalību šī brīža un nākotnes darba tirgus prasību analīzē, gan vietējā un reģionālajā mērogā, gan nozaru perspektīvā. Projekta rezultātā tiks veicinātas pārdomas par nodarbinātību prasmju atzīšanu un nodarbinātības risinājumu izplatīšanu gan Eiropas, gan nacionālajā, gan pašvaldību līmenī.
Īstenošanas periods 24 mēneši (2012.-2014.)

 

Jaunie Līderi (projekts noslēdzies)
 
 
Jaunie Līderi: «Jauno vadītāju līderības prasmju izkopšana un uzlabošana krīzes laikā: inovatīva mācību pakete Eiropas jaunajiem profesionāļiem». LLP-LdV-ToI-12-CY-1671210
Projekta tips Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Sadarbības partneri GrantXpert Consulting Kiprā (Projekta pieteicējs un sanāksmes organizētājs), Department of Communication, Media and Culture, Panteion University Grieķijā, Dias Publishing Group Kiprā, Kaunas University of Technology Lietuvā (akronīms KTU), National Association of Small and Medium size Business Bulgārijā (akronīms NASMB), Institute for socio-scientific consultancy Vācijā (akronīms ISOB).
Projekta vadītājs RTU Elīna Gaile-Sarkane
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Jānis Mazais, Mikus Dubickis, Kaspars Savickis, Pāvels Lindemanis, Deniss Ščeulovs, Inga Lapiņa, Inga Eriņa
Projekta anotācija Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu personības attīstības paketi jauniem biznesa līderiem - JBL (ar JBL projektā saprot jauniešus, kuriem ir mazāk nekā 5 gadu darba pieredze un tie vēlas attīstīt savas līderības un vadības prasmes tā, lai varētu pretendēt uz augstākās vadības amata pozīcijām) un piemērot to visā Eiropas Savienībā.
Īstenošanas periods 24 mēneši (2012.-2014.)
Projekta budžets EUR 21 000

 

Intensīvā programma (projekts noslēdzies)
 
Starpnozaru pētījumu veikšana starpkulturālā vidē
Projekta tips Erasmus intensīvā programma
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Iesaistītās struktūrvienības RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Sadarbības partneri Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija), Brno Tehnoloģiju universitātes (Čehija), Jasu Tehniskās universitātes (Rumānija), Valladolidas Universitātes (Spānija)
Projekta vadītājs RTU RTU profesore Nataļja Lāce
Projekta anotācija

Programmas mērķis bija veicināt jaunās paaudzes zinātnieku kompetenci starpnozaru pētījumu veikšanā, lai atrisinātu sarežģītas mūsdienu problēmas. Intensīvās programmas ietvaros dalībniekiem tika nodrošināta mācību vide, lai tās dalībnieki:

 • saprastu starpnozaru pētījumu būtību, pieejas un principus, strādājot starpkultūru komandās;
 • attīstītu prasmes starpnozaru pētījumu veikšanā, pielāgojot pētniecības metodes no vienas zinātnes jomas citās jomās un pielietojot sistēmisku pieeju kompleksu problēmu risināšanai starptautiskās dažādu jomu komandās;
 • apgūtu zināšanas, rakstot starpnozaru zinātniskos darbus;
 • apmainītos ar kultūras, zinātnes, profesionālo un personīgo pieredzi ar citiem Intensīvās programmas dalībniekiem;
 • redzētu, kā veiktie pētījumi ietekmē uzņēmumu sasniegumus;
 • attīstītu pašapziņu un pozitīvu attieksmi starpnozaru pētījumu vadīšanā.
Īstenošanas periods 2010. gads