Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Erasmus+

Programma «Erasmus+» ir izstrādāta, lai atbalstītu programmas valstu centienus efektīvi izmantot Eiropas cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla potenciālu, vienlaikus nostiprinot mūžizglītības principu, sasaistot atbalstu formālām, neformālām mācībām visās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Programma arī veicina iespējas izveidot sadarbību un mobilitāti ar partnervalstīm, jo īpaši augstākās izglītības un jaunatnes
jomās.

Vairāk par programmu: erasmus-plus.lv 

Pub Wood

 
 
 
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes (Pub-Wood)
ID No. 2018-1-LT01-KA203-046963
 
Projekta tips

ERASMUS+ programmas KA2 stratēģiskās partnerības projekts

Projekta nozīme un veids Starptautisks, sadarbības, zinātniski pētnieciskais, mācību
Atbildīgā struktūrvienība RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Projekta māja lapa

www.pubwood.eu

Iesaistītās struktūvienības nav
Projekta partneri

Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, VgTU (Lietuva)
VIA Augstskola ()Dānija
Koventrijas Universitāte (Lielbritānija)
HAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
Rīgas Tehniskā universitāte, RTU (Latvija)
Lietuvas valsts uzņēmums “Reģistru centrs” (Lietuva)
Studiju un konsultāciju centrs (Lietuva)

Projekta vadītājs RTU Dr.oec. Ineta Geipele
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Profesore Dr. Ineta Geipele – projekta vadītāja
PhD Linda Kauškale - Projekta vadītāja asistente zinātniskajā un studiju darbā
Mg.oec. Iveta Stāmure - Projekta vadītāja administratīvajā jomā
Projekta mācībspēki - Lektors Mg.sc., Dipl.ing. Jānis Zvirgzdiņš; Asoc. profesore Dr. Kristīne Fedotova; Profesore Maija Šenfelde

Projekta anotācija

Plašāks projekta mērķis ir izstrādāt ES augstākās izglītības iestādēm starpdisciplināru, starptautisku studiju kursu ilgtspējīgu koka ēku projektēšanā, būvniecībā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā studentu zināšanu un prasmju kvalitātes, un atbilstības uzlabošanai nākotnes darba tirgus vajadzībām.

Īstenošanas periods no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam
Projekta budžets EUR

Kopējās projekta izmaksas - € 274 373.00
ES finansējums RTU - € 40 965.00

Good Practices

 

 
 
 
 
Eiropas Uzņēmējdarbības Apmācību Kopiena
ID No. 2018-1-LV01-KA203-046974
 
Projekta tips ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības 2. pamatdarbība augstākās izglītības sektorā KA203
Projekta nozīme un veids Starptautisks, zinātniski pētnieciskais, mācību
Atbildīgā struktūrvienība Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU
Projekta māja lapa www.goodpractices.eu
Iesaistītās struktūvienības Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU
Projekta partneri Anglia Ruskin universitāte, Somijas Dienvidaustrumu universitāte, Roterdamas Lietišķo zinātņu universitāte
Projekta vadītājs RTU Modris Ozoliņš
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Elīna Gaile - Sarkane, Inga Lapiņa, Deniss Ščeulovs, Madara Māra Irbe, Tatjana Ņikitina, Modris Ozoliņš

Projekta anotācija

Projekta mērķis ir veicināt visefektīvākās starpdiscipinārās uzņēmējdarbības apmācību metodoloģijas (turpmāk - SUAM) ieviešanu augstākās izglītības iestādēs, balstoties uz izpēti, kas tiek veikta galvenokārt projekta Konsorcija valstīs, kā arī aptverot labāko praksi Eiropā. Izpētes rezultātā tiks izstrādāta ilgtermiņa stratēģija responsīvas metodoloģijas attīstībai.

SUAM metodoloģija tiks izstrādāta vienam akadēmiskajam gadam. Tā būs starptautiska, bet tajā pašā laikā tiks pielāgota katras partnervalsts uzņēmējdarbības kultūrai. SUAM tiks aprobēta divas reizes projekta laikā, iesaistot 400 bakalaura un maģistra līmeņa studentus. Metodoloģijas ieviešana tiks izvērtēta un uzlabota, pamatojoties uz aprobācijas rezultātiem. SUAM noslēgsies ar nedēļu ilgu, intensīvu Uzņēmējdarbības nometnes kursu, kurā piedalīsies spējīgākie studenti, kā arī mācībspēki, tādā veidā sekmējot studentu zināšanas par starptautisko uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta e-platforma, kas pildīs trīs funkcijas: (1) informācijas apmaiņa par pasākumiem, tendencēm, kā arī pieredzes apmaiņa starp projekta ieinteresētajām pusēm; (2) droša komunikācija ar Konsorcija dalībniekiem un asociētajiem partneriem; (3) projekta aktivitāšu, rezultātu publiskošana.

Projekta mērķauditorijas:

Tiešās mērķauditorijas - universitātes, mācībspēki, studenti, asociētie partneri (uzņēmējdarbības kameras un asociācijas, biznesa inkubatori, inovāciju centri, jaunuzņēmumu akseleratori, universitāšu tīkli), kas piedalās projektā.

Netiešās mērķauditorijas (ieinteresētās puses): mācībspēki, augstākās izglītības iestādes, biznesa inkubatori, inovāciju centri,

jaunuzņēmumu akseleratori, universitāšu tīkli, tirdzniecības kameras un apvienības, uzņēmumi, pētniecības institūcijas, studentu uzņēmējarbības kopienas, absolventi, publiskais sektors, politikas veidotāji.

Projekta rezultāti:

1: Pilnībā funkcionējošs tīkls un e-platforma, kas nodrošina sadarbības un komunikācijas iespējas starp projekta ieinteresētajām pusēm projekta īstenošanas laikā un pēc tā noslēguma.

2: Izpēte, kurā tiek izprasta (1) visefektīvākā SUAM metodoloģija partnervalstīs un Eiropā; (2) identificētas uzņēmējdarbības vides tendences - pieprasītas un jaunas kompetences un prasmes.

3: Izstrādāta responsīva SUAM metodoloģija, kas tiek izplatīta publikāciju un rokasgrāmatas veidā partnervalstu valodās. Palielināta Konsorcija mācībspēku kapacitāte, kas izriet no veiksmīgas SUAM ieviešanas akadēmiskajā darbā.

Īstenošanas periods 01.09.2018 - 31.08.2021
Projekta budžets EUR 249 503,00
IMPRESS

 

 
 
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Nr.: 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA​
 
Projekta tips ERASMUS+ 2. pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovāciju veikšanai un labas prakses apmaiņa” Zināšanu apvienību programmas projekts
Projekta nozīme un veids Starptautisks zināšanu apvienību augstākajā izglītībā programmas projekts
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Sadarbības partneri NVO Basku elektronika un informācija GAIA (vadošais partneris); Barselonas universitāte; Minhenes Ludwiga-Maksimiliana universitāte; MVU IBK Menedžmenta risinājumi, Visbādene; MVU Starptautiskās industriālās konsultācijas, Frankfurte, NVO Eurofortis, Latvija; NVO Savstarpēja sociālās nodrošināšanas sadarbība Nr.2, Bilbao; Waterfordas tirdzniecības kamera, Īrija; Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA.
Projekta vadītājs RTU Profesors Jānis Mazais un profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Ināra Dimpere, Elīna Gaile-Sarkane, Irina Ivanova, Ilze Kairiša, Inga Kokoreviča, Konstantins Kozlovskis, Inga Lapiņa, Jānis Mazais, Zane Rostoka, Iveta Ozoliņa-Ozola, Modris Ozoliņš, Maksims Smirnovs, Deniss Ščeulovs

Projekta anotācija

IMPRESS mērķis ir nodrošināt apmācību / apmācības moduļus un pašnovērtēšanas rīkus, kas ļauj organizācijām identificēt riska faktorus un īstenot preventīvo praksi, individuālos un organizatoriskos risinājumus stresa izraisītājiem organizāciju, komandas un individuālajā līmenī.

Īstenošanas periods 01.11.2017 – 31.10.2020
Projekta budžets EUR 791 558.00
Projekta mājas lapa www.excellence-in-stress-management.eu
Informācija par projektu

IMPRESS projekta mērķis ir ļaut biznesa speciālistiem gūt izpratni par stresa jautājumiem, kas saistīti ar darbu. Tas ietver to, kā tie ietekmē visus uzņēmējdarbības aspektus, tostarp vadības stilu, darba kavējuma izmaksas, darba organizāciju un organizatorisko struktūru, darba un privātās dzīves līdzsvaru, demogrāfiskās izmaiņas, nekvalificētu un kvalificētu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, informācijas plūsmu, stresu, ko izraisa neatbilstoša fiziskās un garīgās veselības problēmu risināšana.

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/rtu-petnieki-palidzes-atpazit-un-cinities-ar-stresu-darba-14226786

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-petnieki-palidzes-atpazit-un-vadit-stresu-darba?fbclid=IwAR3nxRaMHkKr-UDNerTogPgu3x9eyARD_ojZBO0EpCEcUQmi4_nmVeZtZJc

ISPEHE
 
Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā
Nr.: 2014-1-МК01-КА203-000275
 
 
Projekta tips Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (KA2): «Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa» Stratēģiskās partnerības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska stratēģiskā partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts, RTU Karjeras centrs
Sadarbības partneri Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) (projekta koordinators), Pavijas Universitāte (Itālija), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija), Ekonomikas un kultūras augstskola (Latvija)
Projekta vadītājs RTU Profesors Jānis Mazais un profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Una Vorma, Maksims Smirnovs
Projekta anotācija

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt inovatīvu iespēju radīšanu, uzlabojot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgus uzlabojumus augstākās izglītības iestāžu nodrošinātajā izglītībā.

Projekta uzdevumi:

  • Atbalstīt un ieviest efektīvas un praktiskas mācīšanās modeļus, uzlabojot informētību par inovāciju virzītu kultūru – iedibināt labu izglītošanas praksi, kas vērsta uz esošo mācību metožu pilnveidi partnerorganizācijās, veicinot inovācijas, radošuma, uzņēmējdarbības un līderības prasmju attīstību;
  • Izveidot pamatus inovāciju veicināšanai un nākamo studentu karjeras daudzveidīgu iespēju sekmēšanai – izveidot iesaistīto pušu sadarbības tīklu, kas vērsts uz savstarpējo kontaktu skaita pieaugumu visos sadarbības līmeņos, koncentrējoties uz korporatīvās uzņēmējdarbības (intrapreneurship) attīstību;
  • Izveidot modernu tehnoloģisko platformu: izstrādāt inovatīvu risinājumu, kas paredzēts visu iesaistīto pušu apvienošanai, lai radītu daudzveidīgas iespējas pieredzes apmaiņai, spēku apvienošanai un pievienotās vērtības radīšanai visām ieinteresētajām pusēm.

Izmantojot partnerorganizāciju pieredzi, projektā tiks radīti trīs būtiskākie inovatīvie komponenti: platforma biznesa un izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP), integrētais studiju modulis (SILM), kurā būs iespējams dalīties labās prakses pieredzē visā Eiropā, un starptautisks Karjeras centrs.

Īstenošanas periods 01.01.2015 - 31.12.2016
Projekta budžets EUR 255 255.00
Informācija par projektu ispehe.org
 
5 PUNKTI
 
«MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma» Nr: 2014-1-TR01-KA202-013033
 
 
 
Projekta tips Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (KA2): «Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa» Stratēģiskās partnerības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska stratēģiskā partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Sadarbības partneri Ondokuz Mayis University (Turcija), Gazi University (Turcija), Mugla Sitki Kocman University (Turcija), Selcuk University (Turcija), Samsun Young Businessman Association (Turcija), Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Spānija), Trusted Business Partners Kft (Ungārija), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Ltd. (Somija)
Projekta vadītājs RTU Deniss Ščeulovs
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane – projekta zinātniskā vadītāja, Leonards Budņiks – pētnieks, Inga Eriņa – pētniece, Inga Lapiņa - pētniece
Projekta anotācija Ir izstrādāta metodoloģija koučinga izmantošanai MVU, nepieciešams veikt metodoloģijas aprobāciju, tulkošanu un publicēšanu latviešu valodā.
Īstenošanas periods 01.12.2014 - 31.08.2016
Projekta budžets EUR 16 154.00
SOCIAL ROI
 
Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja, Nr: 2011-1-PT1-LEO05-08605
 
 
 
 
Projekta tips Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Sadarbības partneri Universidade Católica Portuguesa (Portugāle). Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (Portugāle) Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins - CECOA (Portugāle), Fundación Metal Asturias (Spānija) Tempo Training & Consulting a.s. - TEMPO (Čehija) SROI Network - Social Return on Investment Network Ltd. (Lielbritānija)
Projekta vadītājs RTU Profesore Inga Lapiņa
Projekta anotācija Projekta mērķis ir novērtēt atdevi no ieguldījumiem aktīvajā nodarbinātības un profesionālās izglītības politikā un veicināt dažādu iesaistīto pušu dalību šī brīža un nākotnes darba tirgus prasību analīzē, gan vietējā un reģionālajā mērogā, gan nozaru perspektīvā. Projekta rezultātā tiks veicinātas pārdomas par nodarbinātību prasmju atzīšanu un nodarbinātības risinājumu izplatīšanu gan Eiropas, gan nacionālajā, gan pašvaldību līmenī.
Īstenošanas periods 24 mēneši (2012.-2014.)

 

Jaunie Līderi
 
 
Jaunie Līderi: «Jauno vadītāju līderības prasmju izkopšana un uzlabošana krīzes laikā: inovatīva mācību pakete Eiropas jaunajiem profesionāļiem». LLP-LdV-ToI-12-CY-1671210
 
 
 
Projekta tips Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts
Sadarbības partneri GrantXpert Consulting Kiprā (Projekta pieteicējs un sanāksmes organizētājs), Department of Communication, Media and Culture, Panteion University Grieķijā, Dias Publishing Group Kiprā, Kaunas University of Technology Lietuvā (akronīms KTU), National Association of Small and Medium size Business Bulgārijā (akronīms NASMB), Institute for socio-scientific consultancy Vācijā (akronīms ISOB).
Projekta vadītājs RTU Elīna Gaile-Sarkane
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Jānis Mazais, Mikus Dubickis, Kaspars Savickis, Pāvels Lindemanis, Deniss Ščeulovs, Inga Lapiņa, Inga Eriņa
Projekta anotācija Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu personības attīstības paketi jauniem biznesa līderiem - JBL (ar JBL projektā saprot jauniešus, kuriem ir mazāk nekā 5 gadu darba pieredze un tie vēlas attīstīt savas līderības un vadības prasmes tā, lai varētu pretendēt uz augstākās vadības amata pozīcijām) un piemērot to visā Eiropas Savienībā.
Īstenošanas periods 24 mēneši (2012.-2014.)
Projekta budžets EUR 21 000

 

Intensīvā programma
 
Starpnozaru pētījumu veikšana starpkulturālā vidē
 
 
 
Projekta tips Erasmus intensīvā programma
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Iesaistītās struktūrvienības RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Sadarbības partneri Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija), Brno Tehnoloģiju universitātes (Čehija), Jasu Tehniskās universitātes (Rumānija), Valladolidas Universitātes (Spānija)
Projekta vadītājs RTU RTU profesore Nataļja Lāce
Projekta anotācija

Programmas mērķis bija veicināt jaunās paaudzes zinātnieku kompetenci starpnozaru pētījumu veikšanā, lai atrisinātu sarežģītas mūsdienu problēmas. Intensīvās programmas ietvaros dalībniekiem tika nodrošināta mācību vide, lai tās dalībnieki:

  • saprastu starpnozaru pētījumu būtību, pieejas un principus, strādājot starpkultūru komandās;
  • attīstītu prasmes starpnozaru pētījumu veikšanā, pielāgojot pētniecības metodes no vienas zinātnes jomas citās jomās un pielietojot sistēmisku pieeju kompleksu problēmu risināšanai starptautiskās dažādu jomu komandās;
  • apgūtu zināšanas, rakstot starpnozaru zinātniskos darbus;
  • apmainītos ar kultūras, zinātnes, profesionālo un personīgo pieredzi ar citiem Intensīvās programmas dalībniekiem;
  • redzētu, kā veiktie pētījumi ietekmē uzņēmumu sasniegumus;
  • attīstītu pašapziņu un pozitīvu attieksmi starpnozaru pētījumu vadīšanā.
Īstenošanas periods 2010. gads
_