Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Rakstu un konferenču krājumi

Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība
ISBN / ISSN numurs ISSN 2243-6030
Tematiskā joma Atspoguļo būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas attīstības nozīmīgākās problēmas mikro un makro līmenī: nekustamā īpašuma ekonomikas, pārvaldības, vērtēšanas problemātiskie jautājumi, energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumi ēku ekspluatācijā, ilgtspējīga būvniecība un ilgtspējīgas būves, atjaunojamo energoresursu ieguves un izmantošanas tehniski ekonomiskie aspekti. 
Izdevējs RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. RTU Izdevniecība.
Periodiskums     1 reizi gadā
Galvenais redaktors Prof. Dr. oec.Ineta Geipele, RTU
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas 2013. Studentu zinātniskās konferences tēžu krājums, 2013.gada 8.–11.maijs
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-438-1
Tematiskā joma Prezentēti studentu praktisko pētījumu rezultāti uzņēmumu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un organizēšanā, starptautisko ekonomisko sakaru administrēšanā Eiropas Savienības iestādēs, kā arī pētījumu rezultāti par uzņēmējdarbības loģistikas jautājumiem, kas saistīti ar krājumu un noliktavu vadību, transporta un satiksmes vadību u.c. loģistikas jautājumiem.
Izdevējs RTU Izdevniecība
Periodiskums     Ikgadējs
Galvenais redaktors Dr. oec., doc.; Dr. habil. oec., prof. Remigijs Počs
51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference. RTU IEVF Zinātniskā konference (SCEE’2010). Apakšsekcijas «Nekustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība» konferences rakstu krājums
ISBN / ISSN numurs ISBN 978-9934-10-113-7
Tematiskā joma Konferences pilno rakstu krājumā iekļauti zinātniskie raksti, kuri atspoguļo mūsdienu būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, vadīšanas un vērtēšanas problēmas, kā arī sabiedrības un biznesa ilgtspējīgas attīstības un ekonomiski ekoloģiskās problēmas jaunās ekonomikas un globalizācijas attīstības kontekstā. Krājumā ir iekļauti Latvijas un citu valstu universitāšu pasniedzēju un doktorantu zinātniskie pētījumi.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība.
Periodiskums     Vienīgais izdevums
Galvenais redaktors Prof., Dr. oec. Ineta Geipele
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā
ISBN / ISSN numurs 1691-0737
Tematiskā joma Krājumā iekļauti recenzēti zinātniskie raksti, kas atspoguļo zinātnisko pētījumu rezultātus Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā 53. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences materiālos (2012).
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība.
Periodiskums     Reizi gadā
Galvenais redaktors Silvija Minkevica
Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās problēmas 2012
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-404-6
Tematiskā joma RTU IEVF, SESMI, Muitas un nodokļu katedras 2013. gada 28. janvāra Studentu zinātniski praktiskās konferences materiāli A. Gulbja redakcijā.
Izdevējs RTU Izdevniecība, Rīga 2013
Galvenais redaktors Izdevuma redkolēģija: docents A. Gulbis, profesors A. V. Krastiņš, profesors K. Ketners.