Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Eiropas teritoriālā sadarbība

Eiropas teritoriālā sadarbība

Programmas mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos.

Loģistikas izglītības attīstīšana
 
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana, CB743
Projekta tips Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā līdzfinansēts projekts
Projekta nozīme un veids Starptautisks, mācību
Atbildīgā struktūrvienība RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs
Iesaistītās struktūrvienības Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra un
Projektu un attīstības departamenta
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Sadarbības partneri Zviedrijas Karaliskais tehnoloģiju institūts, Igaunijas Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte, Igaunijas Iepirkumu un piegāžu ķēžu vadības asociācija, Somijas Lahti Lietišķo zinātņu universitāte un LIMOWA loģistikas centra klasteris
Projekta vadītājs RTU Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Māra Birze, Vineta Fortiņa
Projekta anotācija

Projekta mērķis ir pārrobežu sadarbības veidā attīstīt profesionālu, augstākā līmeņa loģistikas izglītību, lai piedāvātā izglītība un šo izglītību ieguvušo studentu iegūtās iemaņas un kompetences kopumā labāk atbilstu pašreizējām un nākotnes centrālās Baltijas biznesa un darba tirgus prasībām.     Dažādi pētījumi norāda uz loģistikas darbinieku ar labām darba iemaņām trūkumu centrālās Baltijas valstīs visos organizāciju līmeņos. Projekta mērķis ir sadarbībā starp Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas augstskolām, kas piedāvā loģistikas izglītību, paaugstināt šīs nepieciešamās kompetences. Projekta pamatā ir tirgus vajadzības, noteiktās pašreizējās un nākotnes loģistikas prasmes un kompetences, kas centrālās Baltijas uzņēmumu skatījumā nepieciešamas veicot dažādus loģistikas pienākumus. Šīs vajadzības tiks salīdzinātas ar pašreizējo profesionālo augstākā līmeņa loģistikas izglītības piedāvājumu centrālās Baltijas teritorijā, lai noteiktu nepieciešamos uzlabojumus gan izglītības saturā, gan mācību/mācīšanās metodēs.  Rezultātā augstskolas, kas piedalās projektā, attīstības vajadzības nodrošinās izstrādājot kopēju mācību programmu (18 Eiropas kredītpunkti bakalaura studijās un 15 Eiropas kredītpunkti maģistra studijās) un starptautiskā sadarbībā to testējot starptautiskās studentu grupās.  Projekta rezultātā tiks izveidota tirgum/centrālās Baltijas uzņēmumiem atbilstoša, labāka loģistikas izglītība, lielākam darbinieku skaitam būs prasmes un kompetences, kas nepieciešamas darba tirgū un uzņēmumiem nodrošināts efektīvāks darbaspēks. Vēl vairāk – vienotas izglītības un studiju rezultātā tiks nodrošināta lielāka centrālās Baltijas darba tirgus integrācija un tas savukārt veicinās lielāku darbaspēka mobilitāti. Visbeidzot projekta rezultāti samazinās sociālo atstumtību un veicinās plaukstošāku un konkurētspējīgāku centrālās Baltijas teritoriju. 

Īstenošanas periods 01.04.2018-30.09.2020
Projekta budžets EUR 75.948,83 (RTU daļa)
MICROPOL
 
 
Micropol attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem, ID 1097R4
 
 
Projekta tips Eiropas teritoriālās sadarbības programmas INTERREG IVC projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Sadarbības partneri North Denmark Region (Dānija), Province of Drenthe (Nīderlande), Intermunicipality Association from Chiva to Utiel (Spānija), West Transdanubian Regional Development Agency Non-profit Limited Liability (Ungārija), BSC - Business Support Centre Ltd, Kranj (Slovēnija), Northumberland County Council (Lielbritānija), Municipality of Teramo (Itālija), Public Foundation for the Development of Industry (Ungārija), NIVERLAN (Francija), Estonia Advice Centres (Igaunija).
Projekta vadītājs RTU Profesore Maija Šenfelde
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Iveta Baltiņa, Alise Vītola, Ilze Judrupa
Projekta anotācija

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot vietējās un reģionālās attīstības politikas efektivitāti un instrumentus, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību ārpus metropoļu reģioniem. Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot vietējās un reģionālās pārvaldes zināšanas un stratēģijas attālinātā darba centru veidošanai.
Projekta ietvaros notika šādas aktivitātes: 5 tematiskie semināri, 5 mācību braucieni, seminārs «Open Days 2013» ietvaros Briselē un atklāšanas un noslēguma konference.
Projekta ietvaros sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa modelis attālinātā darba centra darbībai, vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai, kā arī vairāki ziņojumi par attālināto darbu un attālinātā darba centriem. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām.

Īstenošanas periods 01.01.2012.–31.12.2014.
Projekta budžets EUR 120 000.00

Informācija par projektu

micropol-interreg.eu